NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

HTML5 player + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, Schválenie programu rokovania

  
 

1. a 2. Dunaszerdahely Város Képviselő - testület 26. ülése napirendjének elfogadása

  
 

3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 25. zasadnutia, konaného dňa 20. februára 2018.

  
 

3. A 2018. február 20 -i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése.

  
 

4. bod Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2017.

  
 

4. Dunaszerdahely Város 2017-es év számvitelének jóváhagyása.

  
 

5. bod Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018 č. 2/2018.

  
 

5. Javaslat Dunaszerdahely város 2018-as költségvetésének 2/2018-as módosítására.

  
 

6. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2669/52 o výmere 13 m2

  
 

6. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2669/52. helyrajzi számú, 13 m2 területű parcella

  
 

7. bod Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pôsobiaceho

  
 

7. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1915/540. helyrajzi számú, 1 895 m2 területű, 1915/454. helyrajzi számú, 108 m2 területű, 1915/534. helyrajzi számú, 1 081 m2 területű és az 1917/10. helyrajzi számú, 2 477 m2 területű, parcel

  
 

8. bod Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 514/2017/23 zo dňa 28.11.2017

  
 

8. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2017. november 28-i ülésén elfogadott 514/2017/23. számú határozatának módosítára

  
 

9. bod Návrh na schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, parc. č. 1778/19 o výmere 74 m2 , v prospech

  
 

9. Határozati javaslat Dunaszerdahely kataszterében elterülő, Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő, 1778/19. helyrajzi számú, 74 m2 területű parcella

  
 

10. bod Návrh na schválenie zámeru prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, novovytvorenej parcely č. 1936/401 o výmere 340 m2 za účelom zástavby

  
 

10. Határozati javaslat Dunaszerdahely kataszterében elterülő, újonnan kialakított 1936/401. helyrajzi számú, 340 m2 kiterjedésű, telek beépítési célú bérbeadási szándék jóváhagyására.

  
 

11. bod Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so žiadosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda o zaradenie zariadenia školského stravovania do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom zač

  
 

11. Javaslat Dunaszerdahely város beleegyezésére a Gastro DS kft. részére iskolai étkezde iskolai hálózatba történő besorolásához 2018. szeptember 1-jéhez.

  
 

12. bod Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava, ako zriaďovateľa o zaradenie Cirkevnej základnej školy s materskou školy sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským –

  
 

12. Javaslat Dunaszerdahely város beleegyezésére a Szent János Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskola és Óvoda Dunaszerdahely iskolai hálózatba történő besorolásához 2018. szeptember 1-jéhez.

  
 

13. bod Návrh na určenie času a miesta slávnostného odovzdania verejných ocenení mesta Dunajská Streda

  
 

13. Javaslat Dunaszerdahely Város Díjainak ünnepélyes átadásának időpontjára és helyszínére.

  
 

14. bod Návrh na Zásady vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda.

  
 

14. Javaslat a Dunaszerdahely Város Év Sportolója elismerés adományozásának alapelveinek jóváhagyására.

  
 

15. bod Návrh na zmenu zoznamu mestských pamätných a významných dní a sviatkov/ slávností Mesta Dunajská Stred

  
 

15. Javaslat Dunaszerdahely Város emlék-, jeles és ünnepnapjai jegyzékének módosítására.

  
 

16. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2017

  
 

16. Javaslat a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ igazgatónője éves jutalmának kifizetésére.

  
 

17. bod Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľky Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na rok 2018.

  
 

17. Javaslat a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ igazgatójának 2018 - as évi prémium mutatóira a 2017-es évi prémiummutatók kiértékelése alapján.

  
 

18. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2017.

  
 

18. Javaslat a Szociális Szolgáltatások Központja igazgatója éves jutalmának kifizetésére a 2017 – es évi prémiummutatók kiértékelése alapján

  
 

19. bod Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti na rok 2018.

  
 

19. Javaslat a Szociális Szolgáltatások Központja igazgatójának 2018-es évi prémiummutatóira

  
 

20. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2017

  
 

20. Javaslat az Idősek otthona igazgatója éves jutalmának kifizetésére a 2017 – es évi prémiummutatók kiértékelése alapján.

  
 

21. bod Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na rok 2018.

  
 

21. Javaslat az Idősek otthona igazgatójának 2018-es évi prémiummutatóira

  
 

22. bod Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda na rok 2018.

  
 

22. Javaslat az Iskolai szolgáltatóközpont (Erzsébet tér 1203, Dunaszerdahely) igazgatójának a 2018-as évi prémiummutatóira

  
 

23. bod Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2017.

  
 

23.A szociális szolgáltatások közösségi tervének 2017-es évi kiértékelése

  
 

24. bod Návrh na doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 - 2020 v časti VI. Stratégia rozvoja - ciele a opatrenia na roky 2016-2020.

  
 

24. Javaslat a Szociális szolgáltatások közösségi tervének 2016 - 2020-as évekre c. dokumentum kiegészítésére a VI. cikkelyben

  
 

25. bod Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Dunajská Streda

  
 

25. Javaslat Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő bérlakások használatáról szóló alapelvei 2. sz. függelékének javaslata.

  
 

26. bod Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda.

  
 

26. Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete képviselőinek jutalmazásáról szóló alapelvei 2. függelékének javaslata

  
 

27. bod Návrh na schválenie Zmluvy o založení Združenia miest a obcí Lingua Civis

  
 

27. Javaslat a Lingua Civis önkormányzati társulás megalapításáról szóló szerződés elfogadására.

  
 

28. bod Návrh na prerokovanie výsledkov meraní ovzdušia v Dunajskej Strede m.č. Mliečany, uvedený v Protokole o meraní nebezpečných látok, vyhotovený dňa 7.novembra Kontrolným chemickým laboratóriom CO v Nitre.

  
 

28. Javaslat a Nyitrai Ellenőrző Kémiai Laboratórium által november 7-én kiállított, Veszélyes anyagok méréséről szóló protokollban feltüntetett a Dunaszerdahely – Ollétejedben végzett légköri mérések eredményének megvitatására.

  
 

29. bod Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu

  
 

29. Javaslat a Környezetvédelmi Alap pályázati felhívása keretén belüli, vissza nem

  
 

30. bod Návrh na zvolenie ďalších členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda.

  
 

30. Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete szakbizottságai további tagjai megválasztásának javaslata

  
 

31. a 32. bod Rôzne a Interpelácie

  
 

31, 32. Egyéb, Interpelláció

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47