Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda



* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, program, kontrola plnenia uznesení

  
 

1-3. Dunaszerdahely Város Képviselő -, A 2018. április 17-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzé

  
 

4. bod Návrh na schválenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy Mesta Dunajská Streda za rok 2017.

  
 

5. bod Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018 č. 3/2018

  
 

6. bod Návrh na doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

  
 

7. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám prevzatia miestnych komunikácií a zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta Dun

  
 

7. Javaslat a más befektető által kiépített közvilágítást szolgáló berendezések és helyi közutak Dunaszerdahely Város tulajdonába való átvételének alapelvei 2. sz. függelékének a jóváhagyására

  
 

8. bod Návrh na odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1880/227 o výmere 542 m2 , par. č. 1880/228 o výmere 97 m2 , par. č. 1880/301 o výmere 41 m2 a infraštrukturálnej stavby – spevnenej

  
 

8. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő, Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1880/227. helyrajzi számú, 542 m 2 területű, 1880/228. helyrajzi számú, 97 m2 területű, 1880/301. helyrajzi számú, 41 m2 területű parcellák és az 1880/2

  
 

9. bod Návrh na odkúpenie stavebných diel „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita GN-28 obj. SO 01 Komunikácie – Vetva A, B, C, D“, „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita GN-28 obj. SO 09 Verejné osvetlenie“, a pozemkov nachádzajúcich sa v katastráln

  
 

9. Határozati javaslat a „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita GN-28 obj. SO 01 Komunikácie – Vetva A, B, C, D“, „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita GN-28 obj. SO 09 Verejné osvetlenie“, infrastrukturális építmények, valamint a Dunaszerdahely ka

  
 

10. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3118/42 o výmere 182 m2 , v prospech Ing. Štefana Mészárosa, bytom ......................

  
 

10. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3118/42. helyrajzi számú, 182 m 2 területű parcellának Ing. Mészáros István, ..............................., részére történő eladására.

  
 

11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő, Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3597/14. helyrajzi számú, 254 m 2 területű parcela eladására az Október utcában található 1527. összeírási számú tömblakásban található lakások és nem

  
 

12. bod Informácia o doručení žiadosti o udelenie súhlasu s premiestnením hlavných vchodov č. 8., 9. a 10., obytného domu súp. č. 53, nachádzajúceho sa na Nám. Ármina Vámberyho v Dunajskej Strede.

  
 

12. Információ Dunaszerdahelyen a Vámbery Ármin téren található 53. házszámú lakótömb 8., 9. és 10. számú bejáratainak áthelyezésével kapcsolatos beleegyezési kérelmet tartalamzó kérvény benyújtásáról

  
 

13. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 843/1 o výmere 23 778 m2 , par. č. 1176 o výmere 680 m2 , par. č. 1211/27 o výmere 8 406 m2 a par. č. 1212 o výmere 1 936 m2 , v

  
 

13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 843/1. helyrajzi számú, 23 778 m 2 területű, 1176. helyrajzi számú, 680 m2 területű, 1211/27 helyrajzi számú, 8 406 m2 területű és az 1212. helyrajzi számú, 1 936 m2 területű parcelláknak a Z

  
 

14. bod Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky 2017 územného plánu mesta Dunajská Streda

  
 

14. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2017 – tervezet jóváhagyására.

  
 

15. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2018 zo dňa 26. júna 2018 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda.

  
 

15. Javaslat Dunaszerdahely város 2018/.... sz. (2018. június 26.) általános érvényű rendeletére Dunaszerdahely Város területén lévő utcák elnevezéséről

  
 

16. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …../2018 zo dňa 26. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre základné školy v

  
 

16. Javaslat Dunaszerdahely városának 2018. évi ….. (2018. június 26.) számú általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely városának 2014. évi 10. számú (2014. június 24.) általános érvényű rendelete a város által fenntartott

  
 

17. bodNávrh na dobrovoľné vystúpenie mesta Dunajská Streda zo záujmového združenia právnických osôb Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37840371.

  
 

17. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város önkéntes kilépésének jóváhagyásáról a Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko, (székhely Starohájska 10, 917 01 Trnava), azonosítószám 37840371, jogi személyek érdekvédelmi szövetségéből.

  
 

18. bod Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Dunajská Streda pre funkčné obdobie 2018 – 2022.

  
 

18. Javaslat Dunaszerdahely Város polgármesteri tisztsége terjedelmének a 2018-2022-es megbízatási időszakra való meghatározása.

  
 

19. bod Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2018.

  
 

19. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2018. évi II. féléves üléseinek időpontjáról.

  
 

20. bod Rôzne.

  
 

20. Egyéb.

  
 

21. bod Interpelácie

  
 

21. Interpelláció

  




Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
14.11.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BREZNO MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva BREZNO

 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
30.11.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: