NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, program, kontrola plnenia uznesení

  
 

1-3. Dunaszerdahely Város Képviselő -, A 2018. április 17-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzé

  
 

4. bod Návrh na schválenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy Mesta Dunajská Streda za rok 2017.

  
 

5. bod Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018 č. 3/2018

  
 

6. bod Návrh na doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

  
 

7. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám prevzatia miestnych komunikácií a zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta Dun

  
 

7. Javaslat a más befektető által kiépített közvilágítást szolgáló berendezések és helyi közutak Dunaszerdahely Város tulajdonába való átvételének alapelvei 2. sz. függelékének a jóváhagyására

  
 

8. bod Návrh na odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1880/227 o výmere 542 m2 , par. č. 1880/228 o výmere 97 m2 , par. č. 1880/301 o výmere 41 m2 a infraštrukturálnej stavby – spevnenej

  
 

8. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő, Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1880/227. helyrajzi számú, 542 m 2 területű, 1880/228. helyrajzi számú, 97 m2 területű, 1880/301. helyrajzi számú, 41 m2 területű parcellák és az 1880/2

  
 

9. bod Návrh na odkúpenie stavebných diel „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita GN-28 obj. SO 01 Komunikácie – Vetva A, B, C, D“, „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita GN-28 obj. SO 09 Verejné osvetlenie“, a pozemkov nachádzajúcich sa v katastráln

  
 

9. Határozati javaslat a „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita GN-28 obj. SO 01 Komunikácie – Vetva A, B, C, D“, „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita GN-28 obj. SO 09 Verejné osvetlenie“, infrastrukturális építmények, valamint a Dunaszerdahely ka

  
 

10. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3118/42 o výmere 182 m2 , v prospech Ing. Štefana Mészárosa, bytom ......................

  
 

10. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3118/42. helyrajzi számú, 182 m 2 területű parcellának Ing. Mészáros István, ..............................., részére történő eladására.

  
 

11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő, Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3597/14. helyrajzi számú, 254 m 2 területű parcela eladására az Október utcában található 1527. összeírási számú tömblakásban található lakások és nem

  
 

12. bod Informácia o doručení žiadosti o udelenie súhlasu s premiestnením hlavných vchodov č. 8., 9. a 10., obytného domu súp. č. 53, nachádzajúceho sa na Nám. Ármina Vámberyho v Dunajskej Strede.

  
 

12. Információ Dunaszerdahelyen a Vámbery Ármin téren található 53. házszámú lakótömb 8., 9. és 10. számú bejáratainak áthelyezésével kapcsolatos beleegyezési kérelmet tartalamzó kérvény benyújtásáról

  
 

13. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 843/1 o výmere 23 778 m2 , par. č. 1176 o výmere 680 m2 , par. č. 1211/27 o výmere 8 406 m2 a par. č. 1212 o výmere 1 936 m2 , v

  
 

13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 843/1. helyrajzi számú, 23 778 m 2 területű, 1176. helyrajzi számú, 680 m2 területű, 1211/27 helyrajzi számú, 8 406 m2 területű és az 1212. helyrajzi számú, 1 936 m2 területű parcelláknak a Z

  
 

14. bod Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky 2017 územného plánu mesta Dunajská Streda

  
 

14. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2017 – tervezet jóváhagyására.

  
 

15. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2018 zo dňa 26. júna 2018 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda.

  
 

15. Javaslat Dunaszerdahely város 2018/.... sz. (2018. június 26.) általános érvényű rendeletére Dunaszerdahely Város területén lévő utcák elnevezéséről

  
 

16. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …../2018 zo dňa 26. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre základné školy v

  
 

16. Javaslat Dunaszerdahely városának 2018. évi ….. (2018. június 26.) számú általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely városának 2014. évi 10. számú (2014. június 24.) általános érvényű rendelete a város által fenntartott

  
 

17. bodNávrh na dobrovoľné vystúpenie mesta Dunajská Streda zo záujmového združenia právnických osôb Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37840371.

  
 

17. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város önkéntes kilépésének jóváhagyásáról a Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko, (székhely Starohájska 10, 917 01 Trnava), azonosítószám 37840371, jogi személyek érdekvédelmi szövetségéből.

  
 

18. bod Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Dunajská Streda pre funkčné obdobie 2018 – 2022.

  
 

18. Javaslat Dunaszerdahely Város polgármesteri tisztsége terjedelmének a 2018-2022-es megbízatási időszakra való meghatározása.

  
 

19. bod Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2018.

  
 

19. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2018. évi II. féléves üléseinek időpontjáról.

  
 

20. bod Rôzne.

  
 

20. Egyéb.

  
 

21. bod Interpelácie

  
 

21. Interpelláció

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
21.11.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47