NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zaastupiteľstva Dunajská STreda* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až 3. bod Otvorenie, program, kontrola plnenia uznesení

  
 

1, 2, 3, Dunaszerdahely Város Képviselő - testület 29. ülése napirendjének elfogadása. + A 2018. június 5-i és június 26-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése

  
 

4. bod Informácia o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu za prvý polrok 2018

  
 

4. Információ a költségvetés bevételi oldalának teljesítéséről és kiadási oldal merítéséről 2018 első félévében.

  
 

5. bod Návrh na schválenie zriadenia pomníka obetiam I. a II. svetovej vojny

  
 

5. Javaslat az I. és II. világháborús emlékmű elkészítésére

  
 

6. bod Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018 č.4/2018

  
 

6. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2018.évi költségvetésének 4/2018. számú módosítására

  
 

7. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018

  
 

7. Javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezetére 2018 második félévére.

  
 

8. bod Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch júl až september 2018

  
 

8. Beszámoló a 2018. júliusában, augusztusában és szeptemberében befejezett ellenőrzések eredményeiről

  
 

11. bod Návrh na schválenie zámeru vytvorenia verejného priestranstva vhodného na oddych a šport v mestskej časti Garden Town Dunajská Streda

  
 

11. Határozati javaslat a Garden Town városrész területén pihenésre és sportolásra alkalmas közterület kialakítási szándékának elfogadására

  
 

12. až 17. bod Majetkové záležitosti

  
 

12 - 17. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében el + Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében + Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében + Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város

  
 

18. bod Návrh na odňatie správy nebytových priestorov Základnej škole Gyulu Szabóa- Szabó Gyula Alapiskola

  
 

18. Javaslat a Szabó Gyula Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola némely nem lakáscelú helyiséghez való kezelési jogának megvonására.

  
 

19. bod Návrh na výpožičku nebytových priestorov v budove súp. č. 936/A a 936/6C v Dunajskej Strede na ulici Gyulu Szabóa pre Gastro DS, s.r.o. so sídlom Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 808 478.

  
 

19. Javaslat a nem lakáscélú helyiségek kikölcsönzésére a 936/6A és a 936/6C sz. épületben a Gastro DS, kft., (székhely: Erzsébet tér 1203, Dunaszerdahely, azonosítószám: 50 808 478) részére.

  
 

20. bod Návrh na schválenie zámeru odkúpenia nehnuteľností ponúknutých Železnicami Slovenskej republiky, Bratislava, so sídlom Klemensova

  
 

20. Határozati javaslat a Szlovák Állami Vasúttársaság, Pozsony, (székhely: Pozsony, Klemensova 8) azonosítószám 31 364 501

  
 

21. bod Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa za člena rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

  
 

21. A fenntartó javaslata Dunaszerdahely város önkormányzati iskoláinak és oktatási létesítményeinek iskolatanácstagjára

  
 

22. bod Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. .... /2018 zo dňa 18. septembra 2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 14/ 2015 zo dňa 23. júna 2015 o určení nájomného za príležitostný nájom nebytových pri

  
 

22. Javaslat Dunaszerdahely Város 2018. évi ...sz. rendeletére (2018. szeptember 18.), amellyel módosul Dunaszerdahely Város 2015. évi 14. sz., (2015. június 23.) általános érvényű rendelete, amely meghatározza a Dunaszerdahely Város tulajdonába tartozó n

  
 

23. bod Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky 2018 územného plánu mesta Dunajská Streda

  
 

23. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2018 – tervezet jóváhagyására

  
 

24. bod Návrh na schválenie vecného daru pre partnerské mesto Beregovo (Ukrajina

  
 

24. Javaslat tárgyi ajándék jóváhagyására Beregszász megyei jogú város (Ukrajna) részére.

  
 

25. bod Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity s názvom Deratizácia, dezinfekcia a

  
 

25. Javaslat a Szlovák Köztársaság Belegyminisztériuma által kihirdedett pályázati felhívás keretén belüli vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, amelynek címe: Deratizáció, dezinfekció a dezinszekció Dunaszerdahelyen

  
 

26. bod Petícia obyvateľov proti výstavbe reštaurácie na rohu Cesty aradských mučeníkov v Dunajskej Strede

  
 

26. A dunaszerdahelyi Aradi vértanúk útján tervezett étterem megépítése elleni lakossági petíció.

  
 

27. bod Rôzne

  
 

27. Egyéb

  
 

28. bod Interpelácie

  
 

28. Interpelláció.

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47