NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zaastupiteľstva Dunajská Streda* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až 5. bod Schválenie programu, Určenie overovateľov, Kontrola plnenia uznesení

  
 

1. - 5. Dunaszerdahely Város Képviselő - testület 2. ülése napirendjének elfogadása., A 2018. november 26-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése.

  
 

6. bod Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018 č.6/2018.

  
 

6. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2018.évi költségvetésének 6/2018. számú módosítására.

  
 

7. bod Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2019.

  
 

7. Dunaszerdahely Város költségvetési javaslata a 2019-as évre

  
 

8. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2832/4 o výmere 1 162 m2 , par. č. 2835/49 o výmere 588 m2 a par. č. 2835/61 o výmere 121 m2 , v prospech spoločnosti Západoslove

  
 

8. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2832/4. helyrajzi számú, 1 162 m2 területű, 2835/49. helyrajzi számú, 588 m2 területű és a 2835/61. helyrajzi számú, 121 m2 területű parcelláknak a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova

  
 

9. bod Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena v prospech mesta Dunajská Streda na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3399/17, č. 3399/35 a č. 3399/36, vedené na LV č. 5048 Okresným úradom Dunajská Streda –

  
 

9. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő az 5048. számú tulajdoni lapon vezetett, 3399/17., 3399/35., 3399/36. számú parcellák Dunaszerdahely Város részére szolgalmi joggal történő díjmentes megterhelésének jóváhagyására

  
 

10. bod Návrh na odpustenie nájomného za nebytové priestory o celkovej výmere 608 m2 vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúcich sa v budove Súkromnej strednej odbornej školy, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda

  
 

10. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi város tulajdonában lévő, a Magán Szakközépiskola, Komenský utca 1219/1 , 929 01 Dunaszerdahely, épületében található 608 m2 összterületű, nem lakás jellegű helyiségek bérleti díjának elengedése.

  
 

11. bod Návrh na uzavretie Zmluvy o prenájme nebytového priestoru medzi mestom Dunajská Streda ako prenajímateľom a ...................., so sídlom Kračanská cesta 4045/55, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 339 361 ako nájomcom

  
 

11. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi város tulajdonában lévő nem lakás jellegű helyiség bérleti szerződésnek megkötésére Dunaszerdahely Város, mint bérbeadó, és …………….., cégjegyzékszám: 46 339 361, székhely: Karcsai út 4045/55, 929 01 Dunaszerdahely,

  
 

12. bod Návrh na uzavretie zmlúv o výpožičke nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako požičiavateľom a nižšie uvedenými občianskymi združeniami ako vypožičiavateľm

  
 

12. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Város tulajdonában lévő nem lakás jellegű helyiségek díjmentes kölcsönzését biztosító szerződések megkötésére a Szociális Szolgáltatások 3 Központja, cégnyilvántartási szám: 50653636, és az ebben a határozati jav

  
 

13. bod Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 081 086 ako prenajímateľom a Centrom voľného času – Dunajská Streda, so sídlom

  
 

13. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi város tulajdonában lévő nem lakás jellegű helyiségek bérleti szerződésnek megkötésére Alapiskola, Smetana liget 286/9, 929 01 Dunaszerdahely mint bérbeadó, és Szabadidőközpont – Dunajská Streda, Smetana liget 286/

  
 

14. bod Návrh prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Zoltána Kodálya s VJM, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086789, formou obchodnej verejnej súťaže, za účelom prevá

  
 

14. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában levő, a Kodály Zoltán Alapiskola, Komenský utca 1219/1, 929 01 Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 36086789, épületében elhelyezkedő nem lakás jellegű helyiség - iskolai büfé üzemeltetési cél

  
 

15. bod Návrh prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 081 086, formou obchodnej verejnej súťaže, za účelom prevádzkovania školského

  
 

15. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában levő, Alapiskola, Smetana liget 286/9, 929 01 Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 36 081 086, épületében elhelyezkedő nem lakás jellegű helyiség - iskolai büfé üzemeltetési céllal történő bér

  
 

16. bod Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 081 086 ako prenajímateľom a Súkromným gymnáziom s VJM, so sídlom Hlavná 21, 9

  
 

16. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi város tulajdonában lévő nem lakás jellegű helyiségek bérleti szerződésnek megkötésére Alapiskola, Smetana liget 286/9, 929 01 Dunaszerdahely, mint bérbeadó, és Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium, Fő utca 21, 92

  
 

17. bod Návrh prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Ármina Vámbéryho s VJM, Hviezdoslavova ul. č. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 086 576, formou obchodnej verejnej súťaže, z

  
 

17. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában levő, a Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslav utca 2094/2, 929 01 Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 36 086 576, épületében elhelyezkedő nem lakás jellegű helyiség - iskolai büfé üzemeltetés

  
 

18. bod Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Ármina Vámbéryho s VJM, Hviezdoslavova ul. č. 2094/2, 4 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 086 576, ako prenajímateľom a MUDr. Andrej

  
 

18. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi város tulajdonában lévő nem lakás jellegű helyiségek bérleti szerződésnek megkötésére Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslav utca 2094/2, 929 01 Dunaszerdahely, mint bérbeadó, és MUDr. András Balázs, cégnyilvántart

  
 

19. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2018 zo dňa 11. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drob

  
 

19. Javaslat Dunaszerdahely Város 2018. évi ...sz., (2018. december 11.) általános érvényű rendeletére, amely kiegészíti és módosítja Dunaszerdahely Város 2016/6 sz. (2016. április 19.) a Dunaszerdahely Város területén található települési és kisebb építé

  
 

20. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2018 zo dňa 11. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady

  
 

20. Javaslat Dunaszerdahely Város 2018. évi ...sz., (2018. december 11.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014. évi 12. sz., (2014. december 9.) a települési és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltat

  
 

21. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda

  
 

21. Javaslat Dunaszerdahely Város 2018. évi ...sz., (2018. december 11.) a közterület különleges használata utáni adóról szóló általános érvényű rendeletére

  
 

22. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2018 zo dňa 11. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 15/2009 zo dňa 24. novembra 2009 o dani za ubytovanie na území mesta Du

  
 

22. Javaslat Dunaszerdahely Város 2018. évi ...sz., (2018. december 11. általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2009. évi 15. sz., (2009. november 24.) az elszállásolási adóról szóló általános érvényű rendelete

  
 

23. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území mesta Dunajská Streda.

  
 

23. Javaslat Dunaszerdahely Város 2018. évi ...sz., (2018. december 11.) az ingatlanadóról, ebadóról, automatákból történő értékesítés után fizetendő adóról és a nem nyerő játékautomata üzemeltetése után fizetendő adóról szóló általános érvényű rendeletér

  
 

24. bod Návrh na schválenie zmeny Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta Dunajská Streda

  
 

24. Javaslat Dunaszerdahely Város Hűségkártyája kiadásának és használatának alapelvei jóváhagyására.

  
 

25. bod Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. ... /2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

  
 

25. Javaslat Dunaszerdahely Város 2018. évi ...... sz. (2018. december 11.) általános érvényű rendeletére a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról

  
 

26. bod Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. .......... /2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na

  
 

26. Javaslat Dunaszerdahely Város 2018. évi ...... sz. (2018. december 11.) általános érvényű rendeletére, amely meghatározza a dunaszerdahelyi székhelyű művészeti alapiskola, óvodák és iskolai intézmények diákjai után járó működési kiadásokra és fizetése

  
 

27. bod Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ............/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

  
 

27. Dunaszerdahely Város 2018 évi………..sz. (2018. december 11.) általános érvényű rendelete a gyermekek szociális jogainak védelme és a szociális gondnokság intézkedései végrehajtásával kapcsolatos pénzeszközök nyújtásának feltételeiről

  
 

28. bod Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa za člena rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

  
 

28. A fenntartó javaslata Dunaszerdahely város önkormányzati iskoláinak és oktatási intézményeinek iskolatanácstagjaira

  
 

29. bod Informácia o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Dunajská Streda, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov

  
 

29. A Szlovák Köztársaság Számvevőszéke által végzett ellenőrzés eredményéről és az észlelt hiányosságok eltávolítására irányuló elfogadott intézkedésekről szóló tájékoztatás, amelynek tárgya a szeparált kommunális hulladékgyűjtés hatékonysága Dunaszerdah

  
 

30. bod . Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Dunajská Streda na roky 2018-2019.

  
 

30. Operatív terv Dunaszerdahely város helyi úthálózatának és járdáinak téli karbantartására a 2018-as és 2019-es években.

  
 

31. bod Petícia vo veci eliminovania negatívneho vplyvu budúcej premávky na ulici Ovocný sad a Štvrte svätého Jána

  
 

31. Petíció a Gyümölcsöskert és a Szent János utca közúti közlekedési forgalma jövőbeni túlterheltségének helyzetére irányuló teljes körű megoldás elfogadása érdekében.

  
 

32. bod Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2019

  
 

32. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2019. évi I. féléves üléseinek időpontjáról

  
 

33. bod Zástupcovia v mestských spoločnostiach

  
 

33.

  
 

34. a 35. bod Rôzne / Interpelácie

  
 

34. 35. Egyéb / Interpelláció.

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
21.11.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47