NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zaastupiteľstva Dunajská Streda* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1, 2. Dunaszerdahely Város Képviselő - testület 3. ülése napirendjének elfogadása.

  
 

1. a 2. bod Schválenie programu rokovania 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

  
 

3. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete képviselőjének eskütételére

  
 

3. bod Návrh na uznesenie o zložení sľubu poslanca mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

  
 

4. Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete szakbizottságai tagjai és további tagjai megválasztásanak javaslata.

  
 

4. bod Návrh na zvolenie členov a ďalších členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda

  
 

5. A 2018. december 11-ei Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése

  
 

5. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 2. zasadnutia, konaného dňa 11.12.2018

  
 

6. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi költségvetésének 1/2019. számú módosítására

  
 

6. bod Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2019 č. 1/2019.

  
 

7. Beszámoló a városi főellenőr 2018-as évi ellenőrzési tevékenységéről.

  
 

7. bod Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018.

  
 

8. Beszámoló a 2018 decembere és 2019 februára között befejezett ellenőrzések eredményeiről.

  
 

8. bod Správa o výsledkoch kontrol dokončených v mesiacoch december 2018 až február 2019.

  
 

9. Határozati javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének tervezetére 2019 első félévére

  
 

9. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019.

  
 

10. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2016. áprílis 19-én elfogadott 247/2016/11. számú határozatának kiegészítésére.

  
 

10. bod Návrh na doplnenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 247/2016/11 zo dňa 19.04.2016.

  
 

11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3985/32. helyrajzi számú, 4 m2 területű parcellának Dunaszerdahely Város tulajdonába történő megvásárlására jelképes 1,- Euró vételi árért, valamint a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 40

  
 

11. bod Návrh na odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3985/32 o výmere 4 m2 , v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro a na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena v prospec

  
 

12. Határozati javaslat a „Odkanalizovanie a prečerpávacia stanica pre mestskú časť Malé Blahovo – SO – 03 Prečerpávacia stanica“ építmény jelképes 1 euróért történő eladására a Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94

  
 

12. bod Návrh na odpredaj stavebného objektu „Odkanalizovanie a prečerpávacia stanica pre mestskú časť Malé Blahovo – SO – 03 Prečerpávacia stanica“ v prospech spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 N

  
 

13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1915/1., 1915/446., 1915/453., 1915/534., 1915/538, 1915/713., 1917/10., 1917/12., 1917/14., 1917/66. helyrajzi számú parcelláknak a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Brat

  
 

13. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/1, par. č. 1915/446, par. č. 1915/453, par. č. 1915/534, par. č. 1915/538, par. č. 1915/713, par. č. 1917/10, par. č. 1917/

  
 

14. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 136/54. helyrajzi számú, 585 m2 területű parcellának a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, cégjegyzékszám: 36 361 518, részére szolgalmi joggal történő megterhel

  
 

14. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 136/54 o výmere 585 m2 , v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 51

  
 

15. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3464/539., 3464/541., 3464/544., 3464/549., 3464/551., 3464/566., 3464/567., 3464/568., 3464/572., 3464/576., 3464/578., 3464/580., 3464/583., 3464/586., 3464/592., 3464/599., 3464/606., 3464

  
 

15. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3464/539, par. č. 3464/541, par. č. 3464/544, par. č. 3464/549, par. č. 3464/551, par. č. 3464/566, par. č. 3464/567, par. č. 34

  
 

16. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 240/3. helyrajzi számú, 460 m2 területű, 241/5. helyrajzi számú, 53 m2 területű, 242/1. helyrajzi számú, 594 m2 területű, 242/6. helyrajzi számú, 29 m2 területű, 266/1. helyrajzi számú, 6 394

  
 

16. bod Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, p

  
 

17. Határozati javaslat a Predajňa potravín LIDL NFK14 Dunajská Streda, Veľkoblahovská cesta – SO 18 Chodník, Predajňa potravín LIDL NFK14 Dunajská Streda, Veľkoblahovská cesta – SO 18.1 Verejné osvetlenie chodníka, infrastrukturális építmények, valamint

  
 

17. bod Návrh na odkúpenie stavebných diel „Predajňa potravín LIDL NFK14 Dunajská Streda, Veľkoblahovská cesta – SO 18 Chodník“, „Predajňa potravín LIDL NFK14 Dunajská Streda, Veľkoblahovská cesta – SO 18.1 Verejné osvetlenie chodníka“, a pozemkov nachádz

  
 

18. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2018. december 11-én elfogadott 22/2018/2. számú határozatának megszüntetésére, valamint a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3399/48., 3399/49. és 3399/50. számú parcellák Dunaszerdahely

  
 

18. bod Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 22/2018/2 zo dňa 11.12.2018 a na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena v prospech mesta Dunajská Streda na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda,

  
 

19. Javaslat Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő bérlakások használatáról szóló alapelvek 3. sz. függelékének javaslata

  
 

19. bod Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Dunajská Streda

  
 

20. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város területén tartott ebek egyedi elektronikus azonosító jellel (mikrochip) való ingyenes ellátásáról szóló szabályzat elfogadására

  
 

20. bod Návrh na schválenie Pravidiel bezplatného označovania psov chovaných na území mesta Dunajská Streda nezameniteľným transpondérom (čipom)

  
 

21. Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ... sz., (2019. február 19.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2015. évi 15. sz. az ebtartás feltételeiről szóló rendelete

  
 

21. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 19. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 15/2012 zo dňa 27.9.2012 o podmienkach držania psa na území mesta Dunaj

  
 

22. Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ... sz., (2019. február 19.) a gépjárművek közlekedési korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parkolásáról szóló általános érvényű rendeletére.

  
 

22. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 19. februára 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda

  
 

23. Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ... sz., (2019. február 19.) általános érvényű rendeletére, amely jóváhagyja Dunaszerdahely Város temetői működési rendjének 3. sz. függelékét

  
 

23. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 19. februára 2019, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 3 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda

  
 

24. Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ... sz., (2019. február 19.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2016. évi 22. sz. Dunaszerdahely Város díjainak adományozásáról szóló rendelete

  
 

24. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 19. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 22/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dun

  
 

25. Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi .... sz. (2019. február 19.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2013. évi 8 sz. a Dunaszerdahely Város vagyonával való gazdálkodás alapelveiről szóló általános érvé

  
 

25. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 19. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mest

  
 

26. Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi .... sz. (2019. február 19.) általános érvényű rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2018.évi 18. sz. (2018. december 11.) általános érvényű rendelete, amely meghatározza a dunaszerdahel

  
 

26. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa19. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a m

  
 

27. Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ... sz. (2019. február 19.) általános érvényű rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2018.évi 17. sz. (2018. december 11.) általános érvényű rendelete a város hatáskörében működő iskolákb

  
 

27. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 19. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 17/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky mesačného príspevku na

  
 

28. Javaslat Dunaszerdahely Városának 2015/1 számú általános érvényű rendelete értelmében a Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyeknek - vállalkozóknak városi költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatásról.

  
 

28. bod Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mes

  
 

29. Javaslat a Dunaszerdahely városi kitüntetések odaítélésére egyének és kollektívák részére Dunaszerdahely Város fejlesztésében elért kiemelkedő hozzájárulásukért.

  
 

29. bod Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda

  
 

30. Egyéb

  
 

30. bod Rôzne.

  
 

31.

  
 

31. bod

  
 

32. Interpelláció.

  
 

32. bod Interpelácie

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47