NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zaastupiteľstva Dunajská Streda* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

3. bod Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie medzi mestom Dunajská Streda a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, 2 a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949. Návrh na

  
 

3. Határozati javaslat a nyilvános vízvezeték- és csatornahálózat üzemeltetéséről szerződés megkötésének jóváhagyására Dunaszerdahely Város és a Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, cégjegyzékszám: 36 55

  
 

4. bod Návrh na vyjadrenie súhlasu mesta Dunajská Streda k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne, Ul.Gyulu Szabóa 936/6C, 929 01 Dunajská Streda, zriaďovateľ: Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, do siete škôl a š

  
 

4. Javaslat Dunaszerdahely Város beleegyezésének kinyilvánítására az Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely székhelyű Gastro DS, Kft. által alapítandó Magán Iskolai Étkezde, Szabó Gyula u. 936/6C, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahel

  
 

5. bod Návrh na vyradenie/zaradenie školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda z/do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. (materiál č. 70/2019/4)

  
 

5. Javaslat Dunaszerdahely Város hatáskörébe tartozó iskolai intézmény iskolahálózatból történő kiiktatásának és a hálózatba történő beiktatásának jóváhagyására.

  
 

6. bod Návrh na vyjadrenie súhlasného stanoviska k zámeru Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku - Cirkevný zbor Dunajská Streda, Námestie J. Kálvina 2/A zriadiť cirkevnú materskú školu na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 71/2019/4)

  
 

6. Javaslat beleegyező nyilatkozat kiadására a Dunaszerdahelyi Református Egyházközség, Kálvin J. tér 2/A, Dunaszerdahely Város területén megnyitandó egyházi óvodájának alapítási szándékával kapcsolatban

  
 

7. bod Návrh na schválenie dokumentu Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Dunajská Streda, ktorý tvorí prílohu č.7 Žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Rekonštrukcia sociálnych bytov pre potreby projektu prestupného bývania v meste Dunaj

  
 

7. Javaslat a Többlépcsős lakhatási modell Dunaszerdahely város részére megnevezésű dokumentum elfogadására, amely az OPLZ-PO6-SC611-2018-2 pályázati felhívás „A dunaszerdahelyi szociális lakások felújítása a többlépcsős lakhatási modell megvalósításához”

  
 

8. bod Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom Rekonštrukcia sociálnych bytov pre potreby projektu prestupného bývania v meste Dunajská Streda, realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2. (materiál č. 73/201

  
 

8. Javaslat az OPLZ-PO6-SC611-2018-2 megnevezésű pályázati felhívás keretén belüli vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, amelynek címe: A dunaszerdahelyi szociális lakások felújítása a többlépcsős lakhatási modell megvalósításához

  
 

9. bod Návrh na uznesenie o schválení ďalšieho sobášiaceho. (materiál č. 74/2019/4).

  
 

9. Határozati javaslat a házasságkötést végző további személy jóváhagyásáról

  
 

10. bod Návrh na predloženie Žiadosti o NFP

  
 

10. Javaslat az

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47