NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zaastupiteľstva Dunajská Streda* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, program

  
 

1. 2. Dunaszerdahely Város Képviselő - testület 5. ülése napirendjének elfogadása.

  
 

3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 3. zasadnutia, konaného dňa 19. februára 2019 a zo 4. zasadnutia konaného dňa 19. marca 2019.

  
 

3. A 2019. február 19-i és a 2019. március 19-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése

  
 

4. bod Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2018

  
 

4. Dunaszerdahely Város 2018. évi számvitelének jóváhagyása

  
 

5. bod Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2019 č.2/2019.

  
 

5. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2019.évi költségvetésének 2/2019. számú módosítására

  
 

6. bod Správa o činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2018.

  
 

6. Beszámoló a Dunaszerdahelyi Városi Rendőrség 2018. évi tevékenységéről.

  
 

7. bod Návrh na odkúpenie stavebných diel „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita G-108 obj. SO 02 Komunikácie – Vetva V1A, V2A, V3A a V4A“, „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita G-108 obj. SO 04.3 Verejné osvetlenie“, a pozemkov nachádzajúcich sa v

  
 

7. Határozati javaslat „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita G-108 obj. SO 02 Komunikácie – Vetva V1A, V2A, V3A a V4A“, „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita G-108 obj. SO 04.3 Verejné osvetlenie“, infrastrukturális építmények, valamint a Dunaszer

  
 

8. bod Návrh na schválenie prenájmu pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 44/254 o výmere 28 m2 a par. č. 44/256 o výmere 19 m2 , v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov a NP Vámbéryho 7453, Dunajská Streda, Nám. Ármin

  
 

8. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 44/254. helyrajzi számú, 28 m2 területű és a 44/256. helyrajzi számú, 19 m2 területű, parcellák bérbeadására a Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP Vámbéryho 7453, Dunajská Streda, Vámbéry Ármin

  
 

9. bod Návrh na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1942/65 o výmere 8 m2 , par. č. 1934/13 o výmere 44 m2 , par. č. 1942/17 o výmere 719 m2 , par. č. 1942/16

  
 

9. Határozati javaslat a TESCO STORES SR, rt. tulajdonában lévő a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1942/65. helyrajzi számú, 8 m2 területű, 1934/13. helyrajzi számú, 44 m 2 területű, 1942/17. helyrajzi számú, 719 m2 területű, 1942/164. helyrajzi szám

  
 

10. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3463/2 o výmere 13 m2 , v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518

  
 

10. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3463/2. helyrajzi számú, 13 m2 területű parcellának a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, cégjegyzékszám: 36 361 518, részére szolgalmi joggal történő megterhelé

  
 

11. bod Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1883/9 o výmere 45 m2 a par. č. 1884/4 o výmere 305 m2 , do vlastníctva mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. (

  
 

11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1883/9. helyrajzi számú, 45 m2 területű és az 1884/4. helyrajzi számú, 305 m2 területű, parcellák Dunaszerdahely Város tulajdonába történő megvásárlására jelképes 1,- Euró vételi árért.

  
 

12. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2018

  
 

12. Javaslat a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ igazgatónője éves jutalmának kifizetésére a 2018-as évi prémium mutatók kiértékelése alapján.

  
 

13. bod Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľky Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára na rok 2019

  
 

13. Javaslat a Dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ igazgatójának 2019 -es évi prémiummutatóira

  
 

14. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2018

  
 

14. Javaslat a Szociális Szolgáltatások Központja igazgatója éves jutalmának kifizetésére a 2018–as évi prémiummutatók kiértékelése alapján.

  
 

15. bod Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti na rok 2019

  
 

15. Javaslat a Szociális Szolgáltatások Központja igazgatójának 2019-es évi prémiummutatóira

  
 

16. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2018

  
 

16. Javaslat az Dunaszerdahelyi Idősek Otthona igazgatója éves jutalmának kifizetésére a 2018 - as évi prémiummutatók kiértékelése alapján

  
 

17. bod Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorovDunajská Streda na rok 2019

  
 

17. Javaslat a Dunaszerdahelyi Idősek Otthona igazgatójának 2019-es évi prémiummutatóira

  
 

18. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Strediska služieb škole v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2018

  
 

18. Javaslat a Dunaszerdahelyi Iskolai Szolgáltató Központ igazgatója éves jutalmának kifizetésére a 2018-as évi prémiummutatók kiértékelése alapján.

  
 

19. bod Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľa Strediska služieb škole na rok 2019. (

  
 

19. Javaslat a Dunaszerdahelyi Iskolai Szolgáltató Központ igazgatójának 2019 -es évi prémiummutatóira

  
 

20. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Strediska služieb škole Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda

  
 

20. Javaslat az Iskolai Szolgáltatóközpont, Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, Alapítólevele 1. sz. függelékének a jóváhagyására

  
 

21. bod Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018

  
 

21. A szociális szolgáltatások közösségi tervének 2018-as évi kiértékelése.

  
 

22. bod Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky 2019 územného plánu mesta Dunajská Streda

  
 

22. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2019 – dokumentáció beszerzésének elkezdésére

  
 

23. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2019 zo dňa 16. apríla 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská Streda

  
 

23. Javaslat Dunaszerdahely Város 2019 évi …sz. (2019. április 16.) általános érvényű rendelete a köztisztaság és rend betartásáról Dunaszerdahely Város területén.

  
 

24. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2019 zo dňa 16. apríla 2019 o parkovaní nákladných a zvláštnych motorových vozidiel na území mesta Dunajská Streda.

  
 

24. Javaslat Dunaszerdahely Város 2019 évi ...sz. (2019. április 16.) a tehergépkocsik és különleges gépjárművek Dunaszerdahely Város területén való parkolásáról szóló általános érvényű rendelete

  
 

25. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 16. apríla 2019, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 3 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda. (

  
 

25. Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ...sz. (2019. április 16.) általános érvényű rendeletére, amely jóváhagyja Dunaszerdahely Város temetői működési rendjének 3. sz. függelékét.

  
 

26. bod Petícia za preloženie miesta konania festivalu Fröccsfest

  
 

26. Petíció a Fröccsfest fesztivál helyszínének megváltoztatása érdekében

  
 

27. bod Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede na volebné obdobie 2019 - 2022.

  
 

27. Javaslat Dunaszerdahelyi Járásbíróság ülnökeinek a megválasztására a 2019 - 2022 választási időszakra

  
 

28. bod Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu s názvom Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Dunajskej Strede

  
 

28. Javaslat a Környezetvédelmi Alap pályázati felhívása keretén belüli, vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, amelynek címe: A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal épületének energetikai hatékonyságának növelése

  
 

29. bod Návrh na delegovanie zástupcov do Mestskej školskej rady v Dunajskej Strede

  
 

29. Javaslat Dunaszerdahely Város Iskolatanácsának tagjaira.

  
 

30. a 31. bod Rôzne + Interpelácie

  
 

30. 31. Egyéb. 31. Interpelláció.

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47