NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zaastupiteľstva Dunajská Streda* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo 7. zasadnutia, konaného dňa 24. septembra 2019

  
 

3. A 2019. szeptember 24-ei Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése

  
 

4. bod Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2019 č.5/2019. (materiál č. 162/2019/8)

  
 

4. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2019.évi költségvetésének a 5/2019. számú módosítására.

  
 

5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 26. novembra 2019 o miestnom poplatku za rozvoj. (materiál č. 163/2019/8)

  
 

5. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2019/.... sz. (2019. november 26.) a fejlesztési illetékről szóló általános érvényű rendeletére

  
 

6. bod Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2020. (materiál č. 164/2019/8)

  
 

6. Dunaszerdahely Város költségvetési javaslata a 2020-as évre

  
 

7. bod Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci november 2019. (materiál č. 165/2019/8)

  
 

7. Beszámoló 2019. novemberében befejezett ellenőrzések eredményeiről

  
 

8. bod Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1920/685 o výmere 5 m2, vo vlastníctve Ivana Kífera, a par. č. 1920/703 o výmere 3 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (

  
 

8. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Kífer Iván, tulajdonában lévő 1920/685. helyrajzi számú, 5 m2 területű parcella; és a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő 1920/703. helyrajzi számú, 3 m2 területű parcella, pénzügyi térít

  
 

9. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť vo vlastníctve Slovenskej pošty, a.s., nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2554/2, v prospech Mesta Dunajská Streda.

  
 

9. Határozati javaslat a Szlovák Posta, Rt. tulájdonában lévő a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2554/2. helyrajzi számú parcellának, Dunaszerdahely Város részére szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló szerződés megkötésének jóváhagyására.

  
 

10. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2826/270 o výmere 1 169 m2, v prospech spoločnosti VIWO, s.r.o., Galantská cesta 5694/13, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 292 61

  
 

10. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2826/270. helyrajzi számú, 1169 m2 területű parcellának a VIWO, kft., Galántai út 2694/13, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 36 292 613, részére szolgalmi joggal történő megterheléséről

  
 

11. bod Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, vo vlastníctve Židovskej náboženskej obce Dunajská Streda, par. č. 1919/534 o výmere 24 m2 a par. č. 1919/535 o výmere 20 m2 , do vlastníctva mesta Dunajská Streda

  
 

11. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Zsidó Hitközség tulajdonában lévő a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1919/534. helyrajzi számú, 24 m2 területű és az 1919/535. helyrajzi számú, 20 m2 területű, parcellák Dunaszerdahely Város tulajdonába törté

  
 

12. bod Návrh Dodatku č. 4 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (

  
 

12. Javaslat Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő bérlakások használatáról szóló alapelvek 4. sz. függelékének jóváhagyására

  
 

13. bod Návrh na schválenie prevádzkovania verejného WC na Korze Bélu Bartóka v Dunajskej Strede spoločnosťou Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o

  
 

13. Javaslat a Bartók Béla Korzón található nyilvános WC a Municipal Real Estate Dunajská Streda kft. általi üzemeltetésének jóváhagyására.

  
 

14. bod Návrh na uzavretie zmluvy o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci medzi mestom Dunajská Streda a Trnavským samosprávnym krajom. (materiál č. 172/2019/8)

  
 

14. Javaslat a pénzeszközök társításáról és az együttműködésről szóló szerződés megkötésésének jóváhagyására Dunaszerdahely Város és Nagyszombat Megye között

  
 

15. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 26. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobn

  
 

15. Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ...sz., (2019. november 26.) általános érvényű rendeletére, amely kiegészíti és módosítja Dunaszerdahely Város 2016/6 sz. (2016. április 19.) a Dunaszerdahely Város területén található települési és kisebb építé

  
 

16. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 26. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady

  
 

16. Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ...sz., (2019. november 26.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014. évi 12. sz., (2014. december 9.) a települési és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltat

  
 

17. bod Návrh na vymenovanie členov správnej rady a revízora Merkúr, n.f., IČO: 45747008. (materiál č. 175/2019/8)

  
 

17. Javaslat a Merkúr, n.f., azonosítószám: 45747008 igazgatótanácsa tagjainak és a ellenőr kinevezésére.

  
 

18. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........../2019 zo dňa 26. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 v znení Všeobecne záväzného nari

  
 

18. Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ...... sz. (2019. november 26) általános érvényű rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2019. évi 5. sz. (2019. február 25.) és Dunaszerdahely Város 2019. évi 11. sz. (2019. június 25.) r

  
 

19. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ...../2019 zo dňa 26. novembra 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území

  
 

19. Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ...... sz. (2019. november 26.) általános érvényű rendeletére, amely meghatározza a dunaszerdahelyi székhelyű művészeti alapiskola, óvodák és iskolai intézmények diákjai után járó működési kiadásokra és fizetése

  
 

20. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2019 zo dňa 26. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre základné školy

  
 

20. Javaslat Dunaszerdahely Város 2019/.... (2019. november 26.) számú általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/10. számú (2014. június 24.) általános érvényű rendelete a város által fenntartott alapiskolák is

  
 

21. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2019 zo dňa 26. novembra 2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Komunitnom centre v Dunajskej Strede

  
 

21. Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi … sz. (2019. november 26.) általános érvényű rendeletére a Dunaszerdahelyi Közösségi Központban nyújtott szociális szolgáltatásokról és a szolgáltatások költségtérítésének módjáról és mértékéről.

  
 

22. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č..../2019 zo dňa 26. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 1/2015 zo dňa 10. februára 2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým oso

  
 

22. Javaslat Dunaszerdahely Város 2019/.... sz. (2019. november 26.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2015/1 sz. (2015. február 5 10.) a Dunaszerdahely Város területén működő jogi és természetes személyek-

  
 

23. bod Návrh na odňatie správy nebytových priestorov základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.

  
 

23. Javaslat a Dunaszerdahely Város hatáskörébe tartozó alapiskolák Dunaszerdahely némely nem lakáscélú helyiséghez való kezelési jogának megvonására.

  
 

24. bod Návrh na vypožičanie nebytových priestorov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v prospech spoločnosti Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50808478.

  
 

24. Javaslat a Dunaszerdahely Város hatáskörébe tartozó alapiskolák némely nem lakáscélú helyiségeinek kikölcsönzése jóváhagyására a Gastro DS városi kft. (székhely Dunaszerdahely, Erzsébet-tér 1203, azonosítószám 50 808 478) részé

  
 

25. až 29. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 26. novembra 2019 o zrušení Školskej jedálne pri Základnej škole

  
 

25-29. Dunaszerdahely Város 2019/……… (2019. november 26.) általános érvényű rendelete a Szabó Gyula Alapiskola Iskola

  
 

30. bod Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa za člena rady školy pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

  
 

30. A fenntartó javaslata Dunaszerdahely város önkormányzati iskoláinak és oktatási intézményeinek iskolatanácstagjaira.

  
 

31. bod Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy a členov odborných komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

  
 

31. Az önkormányzat választott képviselőinek és a Dunaszerdahelyi Képviselő-testület szakbizottságainak tagjaira vonatkozó etikai kódex

  
 

32. bod Návrh na schválenie predaja 1 ks kmeňovej akcie ARÉNA DSZ, a.s. so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO:

  
 

32. Határozati javaslat a ARÉNA DSZ rt. (székhely Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: ) 1 db részvénye eladásának jóváhagyásáról

  
 

33. bod Návrh na predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom DIGIVIL – Digital Villages

  
 

33. Javaslat az INTERREG V-A SK-AT/2016/01 megnevezésű pályázati felhívás keretén belüli vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, amelynek címe: DIGIVIL – Digital Villages

  
 

34. bod Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom Spoločné dedičstvo

  
 

34. Határozati javaslat vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására a Spoločné dedičstvo

  
 

35. bod Návrh podpory európskej iniciatívy občanov vo veci kohéznej politiky pre rovnosť regiónov a udržateľnosť regionálnych kultúr

  
 

35. Javaslat az európai polgári kezdeményezés támogatására a kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért

  
 

36. bod Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2020

  
 

37. bod Návrh na vymenovanie riaditeľa

  
 

37.

  
 

38. bod Zimná údržba

  
 

38.

  
 

39. bod Harmonogram zasadnutí

  
 

39. Harmonogram

  
 

40. bod Rôzne

  
 

40. Egyéb

  
 

41. bodInterpelácie.

  
 

41. Interpelláció.

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
30.01.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava LIVE STREAMING pre mobilné zariadenia LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
03.02.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
06.02.2020 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka

Verejne prerokovanie EIA D4 zameru budovania tunela D4 pri Marianke

 
11.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: