Dunajská Streda MsZ | zastupitelstvo.sk

Dunajská Streda MsZZasadnutie mestského zaastupiteľstva Dunajská Streda


 • 3. A Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 10. ülésén (2020. február 25.) és 11. rendkívüli ülésén (2020. március 24.), valamint a 2020. április 22-ei elektronikus eszközökön keresztül megvalósult szavazás során hozott határozatok teljesítésének ellenőrzése.
 • 4. A dunaszerdahelyi önkormányzat 2019-es év számvitelének jóváhagyása.
 • 5. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2020.évi költségvetésének 3/2020. számú módosítására
 • 5. bod Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2020 č. 3/2020.
 • 6. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a BGI kft., Fő utca 1538/31, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 51 822 202 tulajdonában lévő 2588/50. helyrajzi számú, 2 m2 területű és 2588/67. helyrajzi számú, 34 m2 területű parcellák;
 • 6. bod Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2588/50 o výmere 2 m2 a par. č. 2588/67 o výmere 34 m2 , vo vlastníctve spoločnosti BGI s.r.o., Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 822
 • 7. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő, az „E“ nyilvántartásban vezetett 1695/2. helyrajzi számú 562 m2 területű, 1695/3. helyrajzi számú 29 m2 területű, 1697. helyrajzi számú 5 215 m2 területű, 1698. helyrajzi számú 1 026 m2 terül
 • 7. bod Návrh na schválenie bezodplatného prevodu pozemkov, par. registra E, par. č. 1695/2 o výmere 562 m2 , par. č. 1695/3 o výmere 29 m2 , par. č. 1697 o výmere 5 215 m2 , par. č. 1698 o výmere 1 026 m2 a par. č. 1699 o výmere 1 875 m2 , nachádzajúcich
 • 8. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Nagyszombat Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő 1667/12. helyrajzi számú, 216 m2 területű parcellának Dunaszerdahely Város tulajdonában történő megvásárlására.
 • 8. bod Návrh na odkúpenie pozemku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1667/12 o výmere 216 m2 , do vlastníctva mesta Dunajská Streda. (materiál č. 227/2020/13)
 • 9. Határozati javaslat az Ollétejed kataszterében elterülő 148. helyrajzi számú, 1 108 m2 területű parcellának Dunaszerdahely Város tulajdonát képező 1/2-ed társtulajdoni részarányának eladására
 • 9. bod Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta Dunajská Streda v podiele 1/2-ine k celku, k pozemku nachádzajúcemu sa v k. ú Mliečany, par. č. 148 o výmere 1 108 m2 , 3 vedenému na LV č. 401 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor.
 • 10. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. reg. „E“, par. č. 1128/1 o výmere 3 376 m2 , par. reg. „E“, par. č. 1880/4 o výmere 17 767 m2 , par. reg. „C“, par. č. 1880/15 o výmere 1
 • 10. bod Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő ez „E“ nyilvántartásban vezetett 1128/1. helyrajzi számú, 3 376 m2 területű, az „E“ nyilvántartásban vezetett 1880/4. helyrajzi számú, 17 767 m2 területű és a „C“ nyilvántartásban vezetet
 • 11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1894/20. helyrajzi számú, 3 204 m2 területű, 1888/300. helyrajzi számú, 995 m2 területű, 1888/399. helyrajzi számú, 787 m2 területű és az 1888/402. helyrajzi számú, 1 725 m2 területű parcellá
 • 11. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1894/20 o výmere 3 204 m2 , par. č. 1888/300 o výmere 995 m2 , par. č. 1888/399 o výmere 787 m2 a par. č. 1888/402 o výmere 1 725
 • 12. Határozati javaslat a ,,Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 13/2020“ – dokumentáció beszerzésének elkezdésére.
 • 12. bod Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie ,,Zmeny a doplnky 13/2020 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 231/2020/13)
 • 13. Javaslat a „Cultacross – Thermalpark tó partjának revitalizációja“ megnevezésű építmény a THERMALPARK DS, rt. (székhely: Bősi út 237/38, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 31 450 920) társaság általi üzemeltetésének jóváhagyására
 • 13. bod Návrh na schválenie prevádzkovania stavby „Cultacross – Revitalizácia brehu jazera Thermalpark“ spoločnosťou THERMALPARK DS, a.s. so sídlom Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO : 31 450 920. (materiál č. 232/2020/13)
 • 14. Javaslat a „Family Residence lakópark – Obytná štvrť Family Residence“ megnevezésű építmény a Západoslovenská vodárenská spoločnosť, rt. (székhely: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, azonosítószám:36550949) általi üzemeltetésének jóváhagyásár
 • 14. bod Návrh na schválenie prevádzkovania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vybudovanej v rámci stavby „Family Residence lakópark – Obytná štvrť Family Residence“ spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Nábrežie za hydr
 • 15. Javaslat Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő bérlakások használatáról szóló alapelvek 5. sz. függelékének jóváhagyására
 • 15. bod Návrh Dodatku č. 5 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 234/2020/13)
 • 16. Javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 228/2020/10 (2020. február 25.) határozata módosítására
 • 16. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 228/2020/10 zo dňa 25. februára 2020. (materiál č. 235/2020/13)
 • 17. Egyéb. Interpelláció.
 • 17. bod Rôzne a Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.09.2020 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto 1.- 4. Otvorenie, Schválenie programu rokovania, Voľba členov návrhovej komisie 5. Správa mandátovej komisie 6.Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 7.Návrh na schválenie zmeny v dozornej rade spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom: Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992 8.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 9.Správa z kontroly Oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM so zameraním na Detské jasle Robotnícka ul. č.11 a zariadenia sociálnych služieb – denné centrá MČ B-NM 10.Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2019 11.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020 12.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 18168/25, 18168/26, 18168/28 a pozemku registra „E“ UO parc. č. 18166/1, v katastrálnom území Vinohrady, pre Ing. Libora Chrásta, V. Hložníka 8, Bratislava 13.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, v rozsahu 353 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre Depaul Slovensko, nezisková organizácia 14.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11518/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 363 m2, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Bytového družstva Bratislava III 15.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 23013/6, v katastrálnom území Nové Mesto, pre Mountain resort Donovaly s.r.o., Bajkalská 7A,Bratislava 16.Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena „in rem“ k časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 18340/11, v katastrálnom území Vinohrady, v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 18340/14 a parc. č. 18340/13 a rodinného domu súpisné číslo 14056 postaveného na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18340/14, v k.ú. Vinohrady - Lukáša Opetta a Andrey Opettovej, obaja bytom Teplická 15, Bratislava 17.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru – kancelárie č. 403 nachádzajúcej sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie Bratislava 18.Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 10.04.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.08.2013, Dodatku č. 2 zo dňa 11.02.2014, Dodatku č. 3 zo dňa 10.04.2018 a Dodatku č. 4 zo dňa 24.09.2019 19.Návrh na schválenie prevodu bytov č. 2, č. 3 a č. 4 a s nimi súvisiacimi spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a zariadeniach na bytovom dome, v ktorom sa nachádzajú, súp. č. 1272 na Odborárskej ul. 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 12789/2 a priľahlom pozemku parc. č. 12789/3 do vlastníctva doterajších nájomcov 20.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov – kancelárií č. 315 a č. 316 nachádzajúcich sa na 4.np. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to občianskemu združeniu art SLNEČNICE, o.z. 21.Návrh na odzverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 6128/3 v katastrálnom území Vinohrady zo správy Základnej školy s materskou školou, Cádrova 23, 831 01 Bratislava, IČO: 31 785 212 22.Návrh riešenia žiadostí o odpustenie nájmu pre žiadateľov, ktorí požiadali o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami k zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 a jeho predloženie na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva 23.Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým sú pozemky registra „C“ KN v katastrálnom území Vinohrady 24.Návrh zmeny úplného znenia Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 17. 3. 2011 uznesením č. 2/16, v znení Úpravy textu bodu IV. schválenej Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 16. 6. 2011 uznesením č. 5/20 a Dodatku č. 1, schváleného dňa 14. 2. 2012 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/19. 25.Preskúmanie Územného plánu zóny Horný Kramer v znení zmien a doplnkov 26.Informácia o spracovaní územných plánov zón 27.Žiadosť o príspevok č. 15/2020 – Novomestský športový klub 1922 Bratislava o.z. – na projekt “ Športová činnosť mládeže v NŠK 1922 Bratislava v roku 2020 ” 28.Žiadosť o príspevok č. 16/2020 – Rodinné centrum Kramárik o.z. – na projekt “ Rodinné centrum Kramárik a jeho rozvoj v roku 2020 ” 29.Žiadosť o príspevok č. 21/2020 – ABCedu pre vzdelanie o.z. – na projekt “ Ako sa naučiť správne hospodáriť s peniazmi ” 30.Výsledky participatívneho rozpočtu 31.Informácia o aktuálnom stave projektu regulovaného parkovania a informácia o činnosti NPS s.r.o. 32.Návrh na odzverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11355/21, parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27 a parc. č. 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto zo správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 33.Návrh na schválenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého 34.Návrh na schválenie budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dotknutej rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého (MUDr. Anna Kováčová) 35.Rôzne 36.Interpelácie 37.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.) -->

 
24.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.09.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja
28.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
29.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
29.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
30.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
12.10.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
13.10.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

Kategórie videií: