Dunajská Streda MsZ | zastupitelstvo.sk

Dunajská Streda MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


 • 1. bod Schválenie programu rokovania 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.
 • 1. Dunaszerdahely Város Képviselő - testület 14. ülése napirendjének elfogadása.
 • 3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 13. zasadnutia, konaného dňa 19. mája 2020.
 • 3. A Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 10. ülésén (2020. február 25.) és 11. rendkívüli ülésén (2020. március 24.), valamint a 2020. április 22-ei elektronikus eszkö
 • 4. bod Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 812/3 o výmere 36 m2 , v podielovom spoluvlastníctve Alžbety Hervayovej, Ing. Jozefa Hervayho, Ing. Juraja Hervayho a par. č. 843/15 o výmere 36 m2
 • 4. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Hervay Erzsébet, Hervay József és Hervay György társtulajdonában lévő 812/3. helyrajzi számú, 36 m2 területű és a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő 843/15. helyrajzi számú, 36 m2 terüle
 • 5. bod Návrh na odkúpenie stavebných diel Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 1. a 2. etapa; Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedsko
 • 5. Határozati javaslat a Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 1. a 2. etapa; Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou
 • 6. bod Návrh na odkúpenie stavebných diel Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 02 Komunikácie a spevnené plochy – časť Pozemná komunikácia a chodník – I. etapa
 • 6. Határozati javaslat a Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B
 • 7. bod Návrh na odkúpenie stavebných diel „Príprava pre územie pre Obchodné domy ARDIS a ČSPH ARDIS – Dunajská Streda – Hlavná ulica I. etapa: SO 05 Prístupová komunikácia
 • 7. Határozati javaslat a...
 • 8. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť vo vlastníctve spoločnosti GROPO Slovakia, s.r.o., nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1950/2 o výmere 21 m2 , v prospech mesta Dunajská
 • 8. Határozati javaslat a GROPO Slovakia kft. tulájdonában lévő a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1950/2 helyrajzi számú 21 m2 területű parcellának, Dunaszerdahely Város részére szolgalmi joggal történő megterhelésé
 • 9. bod Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Dunajská Streda a Železnicami Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava,
 • 9. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város és a Szlovák Államvasutak, székhely Klemensova 8, 813 61 Pozsony, cégjegyzékszám: 31 364 501, közötti Szolgalmi jog kialakításáról szóló előszerződés megkötésének jóváhagyására.
 • 10. bod Návrh na schválenie zámeru ďalšieho využitia nebytových priestorov v budove súp. č. 788 (mestské kultúrne stredisko) a pozemku, časť parc. č. 22/1 vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za účelom poskytovania reštauračných a pohostinských služieb
 • 10. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő, a városi művelődési központ épületében található, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a 22/1. helyrajzi számú telek vendéglátási szolgáltatások nyújtása és további felhasználása iránti
 • 11. bod Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019.
 • 11. A szociális szolgáltatások közösségi tervének 2019-es évi kiértékelése.
 • 12. až 14. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2019.
 • 12 - 14. Javaslat a Dunaszerdahelyi Szociális Szolgáltatások Központ igazgatója éves jutalmának kifizetésére a 2019 –es évi prémiummutatók kiértékelése alapjá
 • 15. bod Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda na rok 2020
 • 15. Javaslat a Dunaszerdahelyi Idősek Otthona igazgatójának 2020-as évi prémiummutatóira.
 • 16. bod Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na rok 2020
 • 16. Javaslat a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ Dunaszerdahely igazgatójának 2020-as évi prémiummutatóira.
 • 17. bod Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so zaradením Súkromnej materskej školy Montekid, Štvrť svätého Jána, 929 01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom je Občianske združenie Montekid, Kútniky 147, 929 01 Kútniky, do siete škôl a školských zariad
 • 17. Javaslat Dunaszerdahely város beleegyezésére a Montekid Magánóvoda, Szent János negyed, Dunaszerdahely, melynek alapítója a Montekid Polgári Társulás, iskolai hálózatba történő besorolásához 2020. szeptember 1-jéh
 • 18. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2020 zo dňa 23. júna 2020 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociáln
 • 18. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020/…. sz. (2020. június 23.) általános érvényű rendeletére a Dunaszerdahelyi Szociális Szolgáltatások Központja által nyújtott szociális szolgáltatások menetéről és feltételeiről.
 • 19. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2020 zo dňa 23. júna 2020 o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunaj
 • 19. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020/..... sz. (2020. június 23.) általános érvényű rendeletére a Dunaszerdahelyi Idősek otthonában nyújtott szociális szolgáltatásokról és a szolgáltatások költségtérítéséről
 • 20. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č...../2020 zo dňa 23. júna 2020 o zrušení Školskej jedálne Jilemnického ulica 204/11 Dunajská Streda ako súčasti Základnej školy Jilemnického ulica číslo 204/11 Dunajská Streda. (materiál
 • 20. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020. évi ...sz., (2020. június 23.) általános érvényű rendeletére, amely megszünteti a Jilemnický utcai Alapiskola részét képe
 • 21. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ../2020 zo dňa 23. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 14/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani za osobitné užívanie verejného priest
 • 21. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020. évi ...sz., (2020. június 23.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2018. évi 14. sz., (2018. december 11.) a közterület különleg
 • 22. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č...../2020 zo dňa 23. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 10. februára 2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým oso
 • 22. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020. évi ...sz., (2020. június 23.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2015. évi 1. sz., (2015. február 10.) a Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyek-
 • 23. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č..../2020 zo dňa 23. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Duna
 • 23. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020/.... sz. (2020. június 23.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2013/8 sz. (2013. február 26.) a Dunaszerdahely Város vagyonával való gazdálkodás alapelveiről szóló által
 • 24. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa 23. júna 2020 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda
 • 24. Javaslat Dunaszerdahely város 2020/.... sz. (2020. június 23-án.) általános érvényű rendeletére Dunaszerdahely Város területén lévő utcák elnevezéséről.
 • 25. bod Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2020
 • 25. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2020. évi II. féléves üléseinek időpontjáról.
 • 26. bod Rôzne. 27. Interpelácie
 • 26. Egyéb.

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.09.2020 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto 1.- 4. Otvorenie, Schválenie programu rokovania, Voľba členov návrhovej komisie 5. Správa mandátovej komisie 6.Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 7.Návrh na schválenie zmeny v dozornej rade spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom: Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992 8.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 9.Správa z kontroly Oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM so zameraním na Detské jasle Robotnícka ul. č.11 a zariadenia sociálnych služieb – denné centrá MČ B-NM 10.Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2019 11.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020 12.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 18168/25, 18168/26, 18168/28 a pozemku registra „E“ UO parc. č. 18166/1, v katastrálnom území Vinohrady, pre Ing. Libora Chrásta, V. Hložníka 8, Bratislava 13.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, v rozsahu 353 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre Depaul Slovensko, nezisková organizácia 14.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11518/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 363 m2, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Bytového družstva Bratislava III 15.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 23013/6, v katastrálnom území Nové Mesto, pre Mountain resort Donovaly s.r.o., Bajkalská 7A,Bratislava 16.Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena „in rem“ k časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 18340/11, v katastrálnom území Vinohrady, v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 18340/14 a parc. č. 18340/13 a rodinného domu súpisné číslo 14056 postaveného na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18340/14, v k.ú. Vinohrady - Lukáša Opetta a Andrey Opettovej, obaja bytom Teplická 15, Bratislava 17.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru – kancelárie č. 403 nachádzajúcej sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie Bratislava 18.Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 10.04.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.08.2013, Dodatku č. 2 zo dňa 11.02.2014, Dodatku č. 3 zo dňa 10.04.2018 a Dodatku č. 4 zo dňa 24.09.2019 19.Návrh na schválenie prevodu bytov č. 2, č. 3 a č. 4 a s nimi súvisiacimi spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a zariadeniach na bytovom dome, v ktorom sa nachádzajú, súp. č. 1272 na Odborárskej ul. 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 12789/2 a priľahlom pozemku parc. č. 12789/3 do vlastníctva doterajších nájomcov 20.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov – kancelárií č. 315 a č. 316 nachádzajúcich sa na 4.np. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to občianskemu združeniu art SLNEČNICE, o.z. 21.Návrh na odzverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 6128/3 v katastrálnom území Vinohrady zo správy Základnej školy s materskou školou, Cádrova 23, 831 01 Bratislava, IČO: 31 785 212 22.Návrh riešenia žiadostí o odpustenie nájmu pre žiadateľov, ktorí požiadali o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami k zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 a jeho predloženie na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva 23.Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým sú pozemky registra „C“ KN v katastrálnom území Vinohrady 24.Návrh zmeny úplného znenia Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 17. 3. 2011 uznesením č. 2/16, v znení Úpravy textu bodu IV. schválenej Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 16. 6. 2011 uznesením č. 5/20 a Dodatku č. 1, schváleného dňa 14. 2. 2012 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/19. 25.Preskúmanie Územného plánu zóny Horný Kramer v znení zmien a doplnkov 26.Informácia o spracovaní územných plánov zón 27.Žiadosť o príspevok č. 15/2020 – Novomestský športový klub 1922 Bratislava o.z. – na projekt “ Športová činnosť mládeže v NŠK 1922 Bratislava v roku 2020 ” 28.Žiadosť o príspevok č. 16/2020 – Rodinné centrum Kramárik o.z. – na projekt “ Rodinné centrum Kramárik a jeho rozvoj v roku 2020 ” 29.Žiadosť o príspevok č. 21/2020 – ABCedu pre vzdelanie o.z. – na projekt “ Ako sa naučiť správne hospodáriť s peniazmi ” 30.Výsledky participatívneho rozpočtu 31.Informácia o aktuálnom stave projektu regulovaného parkovania a informácia o činnosti NPS s.r.o. 32.Návrh na odzverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11355/21, parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27 a parc. č. 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto zo správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 33.Návrh na schválenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého 34.Návrh na schválenie budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dotknutej rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého (MUDr. Anna Kováčová) 35.Rôzne 36.Interpelácie 37.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.) -->

 
24.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.09.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja
28.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
29.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
29.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
30.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
12.10.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
13.10.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

Kategórie videií: