Dunajská Streda MsZ | zastupitelstvo.sk

Dunajská Streda MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


 • 1. Dunaszerdahely Város Képviselő – testülete soron kívüli 15. ülése napirendjének elfogadása.
 • 3. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2020.évi költségvetésének 4/2020. számú módosítására.
 • 3. bod Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2020 č. 4/2020.
 • 4. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a COOP Jednota Dunaszerdahely Fogyasztási Szövetkezet tulajdonában lévő 2055/10. helyrajzi számú, 171 m2 területű, 2055/11. helyrajzi számú, 45 m2 területű; a Kulcsár Lajos mérnök, tulajdonába
 • 4. bod Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2055/10 o výmere 171 m2, par. č. 2055/11 o výmere 45 m2, vo vlastníctve COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo; par. č. 918/4 o výmere 4 m
 • 5. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő „C“ nyilvántartásban vezetett 2475/214. helyrajzi számú, 124 m2 területű parcella szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló szerződés megkötésének jóváhagyására a Dunaszerdahely kataszter
 • 5. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pôsobiaceho „in rem“ na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k. ú. Dunajská Streda par. reg. „C“, par. č. 2475/214 o výmere 124 m2 v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.
 • 6. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1936/359 o výmere 311 m2, par. č. 1936/202 o výmere 217 m2 a par. č. 1936/203 o výmere 352 m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská
 • 6. bodHatározati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1936/359 helyrajzi számú, 311 m2 területű, 1936/202 helyrajzi számú, 217 m2 területű, 1936/203 helyrajzi számú, 352 m2 területű parcelláknak a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
 • 7. Határozati javaslat földterület bérleti szerződésnek megkötésére Dunaszerdahely Város, mint bérlő és VAMSTAV kft., Závodská 46, 010 01 Zsolna, cégnyilvántartási szám: 31 577 865, mint bérbeadó között.
 • 7. bod Návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku medzi mestom Dunajská Streda ako nájomcom a spoločnosťou VAMSTAV, spol. s r.o., so sídlom Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 31 577 865 ako prenajímateľom.
 • 8. Javaslat az OPII-2020/7/11-DOP megnevezésű pályázati felhívás keretén belüli vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, amelynek címe: Dunaszerdahely intelligens város fejlesztési terve.
 • 8. bod Návrh na predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom „Smart plán mesta Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy OPII-2020/7/11-DOP, Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Prioritná os 7. Informačná spolo
 • 9. Javaslat a Nadácia Hniezdo-Fészek Alapítvány megnevezésű alapítvány (székhely Erzsébet tér 1203/7, 929 01 Dunaszerdahely) létrehozására, amelynek alapítója Dunaszerdahely Város.
 • 9. bod Návrh na založenie nadácie s názvom Nadácia Hniezdo-Fészek Alapítvány so sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda, ktorej zakladateľom je mesto Dunajská Streda. (materiál č. 265/2020/15)
 • 10. Javaslat a Dunaszerdahelyi Városi Képviselő-testület 280/2020/14 számú, 2020. június 23-i határozata módosítására

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 52
  Program najbližších prenosov :
 
23.09.2020 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto 1.- 4. Otvorenie, Schválenie programu rokovania, Voľba členov návrhovej komisie 5. Správa mandátovej komisie 6.Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 7.Návrh na schválenie zmeny v dozornej rade spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom: Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992 8.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 9.Správa z kontroly Oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM so zameraním na Detské jasle Robotnícka ul. č.11 a zariadenia sociálnych služieb – denné centrá MČ B-NM 10.Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2019 11.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020 12.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 18168/25, 18168/26, 18168/28 a pozemku registra „E“ UO parc. č. 18166/1, v katastrálnom území Vinohrady, pre Ing. Libora Chrásta, V. Hložníka 8, Bratislava 13.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, v rozsahu 353 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre Depaul Slovensko, nezisková organizácia 14.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11518/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 363 m2, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Bytového družstva Bratislava III 15.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 23013/6, v katastrálnom území Nové Mesto, pre Mountain resort Donovaly s.r.o., Bajkalská 7A,Bratislava 16.Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena „in rem“ k časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 18340/11, v katastrálnom území Vinohrady, v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 18340/14 a parc. č. 18340/13 a rodinného domu súpisné číslo 14056 postaveného na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18340/14, v k.ú. Vinohrady - Lukáša Opetta a Andrey Opettovej, obaja bytom Teplická 15, Bratislava 17.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru – kancelárie č. 403 nachádzajúcej sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie Bratislava 18.Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 10.04.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.08.2013, Dodatku č. 2 zo dňa 11.02.2014, Dodatku č. 3 zo dňa 10.04.2018 a Dodatku č. 4 zo dňa 24.09.2019 19.Návrh na schválenie prevodu bytov č. 2, č. 3 a č. 4 a s nimi súvisiacimi spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a zariadeniach na bytovom dome, v ktorom sa nachádzajú, súp. č. 1272 na Odborárskej ul. 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 12789/2 a priľahlom pozemku parc. č. 12789/3 do vlastníctva doterajších nájomcov 20.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov – kancelárií č. 315 a č. 316 nachádzajúcich sa na 4.np. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to občianskemu združeniu art SLNEČNICE, o.z. 21.Návrh na odzverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 6128/3 v katastrálnom území Vinohrady zo správy Základnej školy s materskou školou, Cádrova 23, 831 01 Bratislava, IČO: 31 785 212 22.Návrh riešenia žiadostí o odpustenie nájmu pre žiadateľov, ktorí požiadali o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami k zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 a jeho predloženie na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva 23.Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým sú pozemky registra „C“ KN v katastrálnom území Vinohrady 24.Návrh zmeny úplného znenia Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 17. 3. 2011 uznesením č. 2/16, v znení Úpravy textu bodu IV. schválenej Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 16. 6. 2011 uznesením č. 5/20 a Dodatku č. 1, schváleného dňa 14. 2. 2012 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/19. 25.Preskúmanie Územného plánu zóny Horný Kramer v znení zmien a doplnkov 26.Informácia o spracovaní územných plánov zón 27.Žiadosť o príspevok č. 15/2020 – Novomestský športový klub 1922 Bratislava o.z. – na projekt “ Športová činnosť mládeže v NŠK 1922 Bratislava v roku 2020 ” 28.Žiadosť o príspevok č. 16/2020 – Rodinné centrum Kramárik o.z. – na projekt “ Rodinné centrum Kramárik a jeho rozvoj v roku 2020 ” 29.Žiadosť o príspevok č. 21/2020 – ABCedu pre vzdelanie o.z. – na projekt “ Ako sa naučiť správne hospodáriť s peniazmi ” 30.Výsledky participatívneho rozpočtu 31.Informácia o aktuálnom stave projektu regulovaného parkovania a informácia o činnosti NPS s.r.o. 32.Návrh na odzverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11355/21, parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27 a parc. č. 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto zo správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 33.Návrh na schválenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého 34.Návrh na schválenie budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dotknutej rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého (MUDr. Anna Kováčová) 35.Rôzne 36.Interpelácie 37.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.) -->

 
24.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.09.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja
28.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
29.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
29.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
30.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
12.10.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
13.10.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 52