NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, schválenie programu

  
 

3. A 2014. február 11-i és a 2014. március 4-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése

  
 

4. bod Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2013

  
 

A dunaszerdahelyi önkormányzat 2013-es év számvitelének jóváhagyása

  
 

4. bod Pokračovanie /1/

  
 

A dunaszerdahelyi önkormányzat 2013-es év számvitelének jóváhagyása /2/

  
 

4. bod Pokračovanie /2/

  
 

A dunaszerdahelyi önkormányzat 2013-es év számvitelének jóváhagyása /3/

  
 

4. bod Pokračovanie /3/

  
 

A dunaszerdahelyi önkormányzat 2013-es év számvitelének jóváhagyása /4/

  
 

4. bod Pokračovanie /4/

  
 

A dunaszerdahelyi önkormányzat 2013-es év számvitelének jóváhagyása /5/

  
 

5. bod Návrh na zmenu č.1 rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2014

  
 

5. Dunaszerdahely Város 2014. évi költségvetésének 1. módosítási javaslata

  
 

6. bod Správa o výsledkoch kontroly, ukončenej v mesiaci marec 2014

  
 

Beszámoló a 2014. márciusában befejezett ellenőrzés eredményéről

  
 

7. bod Informácia prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolami ukončenými v mesiaci január 2014

  
 

7. Tájékoztatás a 2014. januárában befejezett ellenőrzések eredményei kapcsán foganosított intézkedésekről

  
 

8. bod Správa o činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2013

  
 

8. Jelentés a Városi rendőrség tevékenységéről a 2013-as évre vonatkozóan.

  
 

9. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2013.

  
 

9. Javaslat a Városi Művelődési Központ igazgatónője éves jutalmának kifizetésére a 2013 – as évi mutatók kiértékelése alapján.

  
 

10. bod Návrh ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede na rok 2014.

  
 

10. Javaslat a Városi Művelődési Központ igazgatójának 2014 - es évi mutatóinak elfogadására.

  
 

11. bod Návrh uznesenia o určení platu primátora mesta Dunajská Streda

  
 

11. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város polgármestere fizetésének megállapításáró

  
 

12. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na základe výsledkov hospodárenia a plnenia ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2013

  
 

12. Javaslat az Idősek otthona igazgatója éves jutalmának kifizetésére a 2013 – as évi mutatók kiértékelése alapján

  
 

13. bod Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľa Zariadenia pre seniorov na rok 2014

  
 

13. Javaslat az idősek otthona igazgatójának 2014-es évi mutatóinak elfogadására

  
 

14. bod Komplexné riešenie problematiky bezdomovcov žijúcich na území mesta Dunajská Streda

  
 

14. Dunaszerdahely város területén élő hajléktalanok problematikájának átfogó megoldása

  
 

15. bod Návrh na vklad majetku mesta Dunajská Streda do základného imania spoločnosti Municipal Real Estate Duanjská Streda, s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 313 834.

  
 

15. Javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő vagyonnak a Municipal Real Estate Dunajská Streda kft., Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosító szám: 46 313 834, alaptőkéjébe történő behelyezésére.

  
 

16. bod Návrh na zriadenie záložného práva k stavbe so súpisným číslom 1250, nachádzajúcej sa na parc. č. 3397/2, popis stavby sklad, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda - Katastrálny odbor v prospech riadiaceho orgánu (Ministerstvo

  
 

16. Javaslat zálogjog alapítására a 3397/2. parcellaszámú ingatlanon található 1250. helyrajzi számú épület, épület leírása: raktár, bejegyzett a Dunaszerdahelyi Járásbíróság által a 3251.sz.tulajdonlapon-Kataszteri alosztály-Mezőgazdasági és Vidékfejlesz

  
 

17. bod Návrh na odňatie niektorých úloh mesta Dunajská Streda obchodnej spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01

  
 

17. Javaslat a Municipal Real Estate Dunajská Streda, kft., azonosító szám 46 313 834, kereskedelmi társaság megbízására, Dunaszerdahely Város feladatkörébe tartozó egyes feladatok ellátására

  
 

18. bod Návrh na založenie akciovej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda

  
 

18. Határozati javaslat részvénytársaság létrehozására, amely részvényeinek kizárólagos tulajdonosa Dunaszerdahely Város

  
 

19. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2014 zo dňa 8. apríla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 5/2011 zo dňa 28. júna 2011

  
 

19. Javaslat Dunaszerdahely Város 2014/... sz. (2014. április 8.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2011/5 sz. Dunaszerdahely Város tulajdonába vagy rendelkezési jogkörébe tartozó nem lakáscéljára szolgáló h

  
 

20. bod Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č…/2014 zo dňa...…. o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania terénnych sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne sociálne služby

  
 

20. Dunaszerdahely Város 2014/……… sz. (2014……………….) általános érvényű rendelete a terepen végzett szociális szolgáltatások terjedelméről és feltételeiről, és a szolgáltatások költségtérítéséről

  
 

21. bod Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ..../2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Dennom stacionári v Dunajskej Strede

  
 

21. Dunaszerdahely Város 2014/……… sz. (2014……………….) általános érvényű rendelete a Nappali ellátóban nyújtott szociális szolgáltatásokról és a szolgáltatások költségtérítésének módjáról  és mértékéről

  
 

22. bod Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2014, ktorým sa upravuje poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

  
 

22. Dunaszerdahely Város 2014/……… sz. (2014……………….) általános érvényű rendelete az Idősek otthonában nyújtott szociális szolgáltatásokról és a szolgáltatások költségtérítésének módjáról  és mértékéről

  
 

23. bod Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ............. o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej pomoci a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci mesto

  
 

23. Dunaszerdahely Város ……. Sz. Dunaszerdahely Város által az anyagi szükséghelyzetben nyújtandó egyszeri támogatás, az egyszeri szociális támogatás és további pénzügyi támogatás nyújtásával kapcsolatos eljárás menetéről és feltételeiről szóló általános

  
 

24. bod Návrh uznesenia o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle VZN mesta Dunajská Streda č. 26/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzick

  
 

24. Határozati javaslat Dunaszerdahely Városának 2012/26 számú 2012. december 4-i általános kötelező érvényű rendelete értelmében a Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyeknek - vállalkozóknak városi költségvetésből nyújtandó pénzügyi

  
 

25. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda

  
 

25. Dunaszerdahely Város 2014/.... sz. (2014. április 8.) a gépjárművek közlekedési korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parkolásáról szóló általános érvényű rendelete

  
 

26. bod Návrh na zmenu (upresnenie) uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda č. 38/592/2014 zo dňa 11. februára 2014, v časti III, bod 3, a informácia o prechodnom riešení plateného parkovania na území mesta Dunajská Streda

  
 

26. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete 2014. február 11-i ülésén hozott 38/592/2014 sz. határozat módosítására (pontosítására)a III. rész, 3. pontjában és tájékoztatás a fizetős parkolás átmeneti megoldásáról Dunaszerdahely Váro

  
 

27. bod Petícia obyvateľov mesta Dunajská Streda za odstránenie premávky a zachovanie kľudu na Táborovej ulici v Dunajskej Strede

  
 

27. Dunaszerdahely Város lakosainak petíciója a Tábor utcai forgalom eltávolítása és a nyugalom megőrzése ügyében

  
 

28. bod Návrh na uznesenie o niektorých podmienkach organizovania podujatí v nehnuteľnostiach v správe mesta Dunajská Streda

  
 

28. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város gondozásában lévő ingatlanokban megrendezhető rendezvények egyes szervezési feltételeiről

  
 

28. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város gondozásában lévő ingatlanokban megrendezhető rendezvények egyes szervezési feltételeiről /2/

  
 

29. bod Rôzne

  
 

29. Egyéb

  
 

30. bod Interpelácie

  
 

30. Interpellációk

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
21.11.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47