Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec


Časti záznamu vo FLASH-i:

Hlohovec MsZ

 

1. a 2. bod Otvorenie, Schválenie programu rokovania, voľba komisií

   
 

3. bod Aktuálna informácia o meste

   
 

4. bod Majetkovoprávne záležitosti

   
 

5. bod Dodatky k Protokolom o zverení majetku Mesta Hlohovec do správy mestským organizáciám (rozpočtové organizácie)

   
 

6. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2017

   
 

7. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 176/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov na území mesta Hlohovec

   
 

8. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 177/2017 o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách a o určení rozsahu povinností pri odstraňovaní závad v schodnosti chodníkov na území mesta Hlohovec

   
 

9. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 178/2017 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Hlohovec

   
 

10. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 179/2017, ktorým sa zrušuje VZN mesta Hlohovec č. 91/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec

   
 

11. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 180/2017 Trhový poriadok – Fraštacký trh

   
 

12. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 181/2017 Trhový poriadok – Deň kvetov

   
 

13. bod Súborné stanovisko ku konceptu Územného plánu mesta Hlohovec

   
 

14. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúra

   
 

15. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti humanitárnej a sociálnej

   
 

16. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti šport

   
 

17. bod Návrh poradovníka na pridelenie 1-izbového bytu, 2-izbového bytu a 3-izbového bytu na Železničnej ul. platného na rok 2017

   
 

18. bod Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za rok 2016

   
 

19. bod Správa o vykonanej kontrole

   
 

20. bod Prerokovanie Protokolu o výsledku kontroly Ochrana osobných údajov v informačných systémoch vybraných miest

   
 

21. bod Interpelácie

   
 

22. bod Rôzne

   
 

Občania

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
28.05.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
31.05.2018 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: