Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec


Časti záznamu vo FLASH-i:

Hlohovec MsZ

 

1. a 2. bod Otvorenie, Schválenie programu rokovania, voľba komisií

   
 

3. bod Aktuálna informácia o meste

   
 

4. bod Majetkovoprávne záležitosti

   
 

5. bod Dodatky k Protokolom o zverení majetku Mesta Hlohovec do správy mestským organizáciám (rozpočtové organizácie)

   
 

6. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2017

   
 

7. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 176/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov na území mesta Hlohovec

   
 

8. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 177/2017 o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách a o určení rozsahu povinností pri odstraňovaní závad v schodnosti chodníkov na území mesta Hlohovec

   
 

9. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 178/2017 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Hlohovec

   
 

10. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 179/2017, ktorým sa zrušuje VZN mesta Hlohovec č. 91/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec

   
 

11. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 180/2017 Trhový poriadok – Fraštacký trh

   
 

12. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 181/2017 Trhový poriadok – Deň kvetov

   
 

13. bod Súborné stanovisko ku konceptu Územného plánu mesta Hlohovec

   
 

14. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúra

   
 

15. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti humanitárnej a sociálnej

   
 

16. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti šport

   
 

17. bod Návrh poradovníka na pridelenie 1-izbového bytu, 2-izbového bytu a 3-izbového bytu na Železničnej ul. platného na rok 2017

   
 

18. bod Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za rok 2016

   
 

19. bod Správa o vykonanej kontrole

   
 

20. bod Prerokovanie Protokolu o výsledku kontroly Ochrana osobných údajov v informačných systémoch vybraných miest

   
 

21. bod Interpelácie

   
 

22. bod Rôzne

   
 

Občania

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.10.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
07.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Andrid CHROME a iOS iPhone) LIVE STREAMING priamy link LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
08.11.2017 | 08:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
09.11.2017 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
28.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
07.12.2017 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: