Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec


Časti záznamu vo FLASH-i:

Hlohovec MsZ

 

1. a 2. bod Otvorenie, program zasadnutia

   
 

3. bod Aktuálna informácia o meste

   
 

4. bod Informácie o stave a priebehu prác na Zámku v Hlohovci

   
 

4. bod Pokračovanie

   
 

5. bod Majetkovoprávne záležitosti

   
 

6. bod Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. – podnájom nebytových priestorov v areáli NsP

   
 

7. bod Záverečná hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Hlohovec za rok 2016 a návrh záverečného účtu mesta za rok 2016

   
 

8. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2017

   
 

9. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 182/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 167/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi na Železničnej ul. v Hlohovci

   
 

10. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 183/2017 o ustanovení podrobností o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území mesta Hlohovec

   
 

11. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 184/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Zámocký park v Hlohovci

   
 

12. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 185/2017 Trhový poriadok – Stredoveké dni v Hlohovci

   
 

13. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 186/2017 Trhový poriadok – Cesta rozprávkovým lesom

   
 

14. bod Predloženie projektu „Modernizácia učební biológie/chémie, jazykov a polytechniky v ZŠ, M. R. Štefánika, Hlohovec“ v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu č. IROP-PO2-SC222-2016-13

   
 

15. bod Predloženie projektu „Modernizácia učební biológie, chémie a IKT v ZŠ, Koperníkova, Hlohovec“ v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu č. IROPPO2-SC222-2016-13

   
 

16. bod Predloženie projektu Modernizácia učební jazykov, IKT a polytechniky v ZŠ, A.Felcána, Hlohovec v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu č. IROP-PO2-SC222-2016-13

   
 

17. bod Predloženie projektu Zníženie rizika dopravných nehôd v meste Hlohovec vybudovaním technických zariadení na troch rizikových úsekoch: ul. Nitrianska, Hlohová a Nábrežie A. Hlinku v rámci výzvy číslo V. Prezídia Policajného zboru 2017 na predkladan

   
 

18. bod Správa o vykonaných kontrolách

   
 

19. bod Schválenie zástupcu mesta do funkcie konateľa Hlohovskej televízie, s.r.o.

   
 

20. bod Vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho centra

   
 

21. bod Interpelácie

   
 

22. bod Rôzne

   
 

Vystúpenie občanov

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.10.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
07.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Andrid CHROME a iOS iPhone) LIVE STREAMING priamy link LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
08.11.2017 | 08:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
09.11.2017 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
28.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
07.12.2017 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: