Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, program zasadnutia

   
 

3. bod Aktuálna informácia o meste

   
 

4. bod Informácie o stave a priebehu prác na Zámku v Hlohovci

   
 

4. bod Pokračovanie

   
 

5. bod Majetkovoprávne záležitosti

   
 

6. bod Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. – podnájom nebytových priestorov v areáli NsP

   
 

7. bod Záverečná hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Hlohovec za rok 2016 a návrh záverečného účtu mesta za rok 2016

   
 

8. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2017

   
 

9. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 182/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 167/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi na Železničnej ul. v Hlohovci

   
 

10. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 183/2017 o ustanovení podrobností o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území mesta Hlohovec

   
 

11. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 184/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Zámocký park v Hlohovci

   
 

12. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 185/2017 Trhový poriadok – Stredoveké dni v Hlohovci

   
 

13. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 186/2017 Trhový poriadok – Cesta rozprávkovým lesom

   
 

14. bod Predloženie projektu „Modernizácia učební biológie/chémie, jazykov a polytechniky v ZŠ, M. R. Štefánika, Hlohovec“ v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu č. IROP-PO2-SC222-2016-13

   
 

15. bod Predloženie projektu „Modernizácia učební biológie, chémie a IKT v ZŠ, Koperníkova, Hlohovec“ v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu č. IROPPO2-SC222-2016-13

   
 

16. bod Predloženie projektu Modernizácia učební jazykov, IKT a polytechniky v ZŠ, A.Felcána, Hlohovec v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu č. IROP-PO2-SC222-2016-13

   
 

17. bod Predloženie projektu Zníženie rizika dopravných nehôd v meste Hlohovec vybudovaním technických zariadení na troch rizikových úsekoch: ul. Nitrianska, Hlohová a Nábrežie A. Hlinku v rámci výzvy číslo V. Prezídia Policajného zboru 2017 na predkladan

   
 

18. bod Správa o vykonaných kontrolách

   
 

19. bod Schválenie zástupcu mesta do funkcie konateľa Hlohovskej televízie, s.r.o.

   
 

20. bod Vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho centra

   
 

21. bod Interpelácie

   
 

22. bod Rôzne

   
 

Vystúpenie občanov

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: