Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, Schválenie programu rokovania, voľba komisií

  
 

3. bod Aktuálna informácia o meste

  
 

4. bod Vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho centra p. o.

  
 

5. bod Majetkovoprávne záležitosti – predaj, zámena, nájom, zriadenie vecného bremena

  
 

6. bod Majetkovoprávne záležitosti - podnájom

  
 

7. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2017

  
 

8. bod Zásady hospodárenia s majetkom mesta Hlohovec

  
 

9. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 188/2017, ktorým sa zrušuje VZN mesta Hlohovec č. 130/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hlohovec a VZN mesta Hlohovec č. 111/2009 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Hlohovec a o nájm

  
 

10. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 187/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 170/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec

  
 

11. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 189/2017 Trhový poriadok – Michalský jarmok

  
 

12. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 190/2017 Trhový poriadok – Peterské hody

  
 

13. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 191/2017 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o sume úhrady za opatrovateľskú službu a o spôsobe jej určenia a platenia úhrad

  
 

14. bod Návrh na obstaranie zmien a doplnkov ÚPN CMZ Hlohovec – podnet Mgr. Ivan Čulák

  
 

15. bod Výročná správa obchodnej spoločnosti Vodárenské a technické služby, s.r.o., za rok 2016

  
 

16. bod Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o., za rok 2016

  
 

17. bod Výročná správa obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., za rok 2016

  
 

18. bod Výročná správa obchodnej spoločnosti Mestská ČOV, spol. s r.o., za rok 2016

  
 

19. bod Výročná správa Hlohovskej televízie, s.r.o., za rok 2016

  
 

20. bod Správa o hospodárení a činnosti obchodnej spoločnosti FCC Hlohovec, s.r.o., za rok 2016

  
 

21. bod Výročná správa obchodnej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o., za rok 2016

  
 

22. bod Výročná správa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec za rok 2016

  
 

23. bod Výročná správa Harmonie – Zariadenia pre seniorov Hlohovec za rok 2016

  
 

24. bod Predloženie projektu „Revitalizácia vnútrobloku Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci“ v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu č. IROPPO4-SC431-2017-16

  
 

25. bod Správa o vykonanej kontrole

  
 

26. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

  
 

27. bod Interpelácie

  
 

28. bod Rôzne

  
 

Občania

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
23.10.2018 | 10:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
24.10.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
25.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
25.10.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.10.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
31.10.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: