Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, Schválenie programu rokovania, voľba komisií

   
 

3. bod Aktuálna informácia o meste

   
 

4. bod Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Hlohovec k 30.6.2017

   
 

5. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2017 rozpočtovými opatreniami

   
 

6. bod Majetkovoprávne záležitosti

   
 

7. a 8. bod Správa o plnení povinností a rozsahu služieb na verejnom osvetlení v meste Hlohovec za obdobie od 1.1.2016 – 31.12.2016 a obdobie od 1.1.2017 do 30.6.2017

   
 

9. bod Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2017 a Návrh VZN mesta Hlohovec č. 196/2017 (dodatok č. 7 – Zmeny a doplnky 2017), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 113/2010 o územnom pláne mesta Hlohovec v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3,

   
 

10. bod Doplnenie Súborného stanoviska ku konceptu územného plánu mesta Hlohovec – Pokyny na spracovanie Návrhu ÚPN mesta Hlohovec

   
 

11. bod Školská politika mesta Hlohovec

   
 

12. bod Politika mesta Hlohovec pri začleňovaní marginalizovaných rómskych komunít

   
 

13. bod Etický kódex volených predstaviteľov mesta Hlohovec

   
 

14. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 194/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Hlohovec

   
 

15. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 195/2017, ktorým sa zrušuje VZN mesta Hlohovec č. 98/2008 o udeľovaní čestného občianstva a ďalších vyznamenaní mesta Hlohovec

   
 

16. bod Zásady udeľovania čestného občianstva a vyznamenaní mesta Hlohovec a Dodatok č. 5 k Štatútu mesta Hlohovec

   
 

17. bod Návrh termínov pre akt uzavretia manželstva na rok 2018

   
 

18. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 192/2017 Trhový poriadok – Šulekovské hody

   
 

19. bod Návrh na pridelenie bytu žiadateľke o 2-izbový nájomný byt a návrh Poradovníka na pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Pribinovej ulici v Hlohovci

   
 

20. bod Návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám Harmonie – Zariadenie pre seniorov, Hlohovec a Mestského kultúrneho centra Hlohovec, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec

   
 

21. bod Návrh participácie mesta Hlohovec na zriadení a zabezpečení prevádzky Centra včasnej intervencie

   
 

22. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 193/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 170/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na

   
 

23. bod Návrhy dodatkov k Zriaďovacím listinám ZŠ, MŠ, ZUŠ, centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec

   
 

24. bod Predloženie projektu Rekonštrukcia a modernizácia telocvične ZŠ M. R. Štefánika v Hlohovci

   
 

25. bod Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za prvý polrok 2017

   
 

26. bod Správa o vykonanej kontrole

   
 

27. bod Informácia o výsledku Kontroly nakladania subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami obchodných spoločnostiach, vykonanou NKÚ SR

   
 

28. bod Interpelácie

   
 

29. bod Rôzne

   
 

Občanie

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: