Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvore nie, Schválenie programu rokovania, voľba komisií

  
 

3. bod Aktuálna informácia o meste

  
 

4. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2017

  
 

5. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 203/2017 o miestnom poplatku za rozvoj

  
 

6. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 201/2017, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení na území mesta Hlohovec

  
 

7. bod Návrh programového rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2018 - 2020

  
 

8. bod Nepeňažný vklad majetku Mesta Hlohovec do základného imania spoločnosti Vodárenské a technické služby, s.r.o.

  
 

9. bod Majetkovoprávne záležitosti – nájom, darovanie, zriadenie vecného bremena

  
 

10. bod Majetkovoprávne záležitosti – Dodatok č. 1 k ZM č. 223/2016, Dodatok č. 1 k ZM č.226/2016, zriadenie predkupného práva, zriadenie vecného bremena

  
 

11. bod Majetkovoprávne záležitosti - podnájom

  
 

12. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 202/2017 – Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo

  
 

13. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 200/2017 o organizácii miestneho referenda na území mesta Hlohovec

  
 

14. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 204/2017 o sociálnej službe Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

  
 

15. bod Návrh na pridelenie bytu žiadateľke o 2-izbový nájomný byt

  
 

16. bod Upustenie od vymáhania pohľadávky

  
 

17. bod Dodatok č. 12 Zriaďovacej listiny Mestského kultúrneho centra Hlohovec

  
 

18. bod Predloženie projektu „Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo v rámci výzvy IROP č. IROP-PO1SC122-2016-15

  
 

19. bod Správa o vykonaných kontrolách

  
 

20. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

  
 

21. bod Zriaďovacie listiny a dodatky k zriaďovacím listinám MŠ

  
 

22. bod Interpelácie

  
 

23. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.09.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.09.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
25.09.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
27.09.2018 | 08:35 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
27.09.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
27.09.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
27.09.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: