NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvore nie, Schválenie programu rokovania, voľba komisií

  
 

3. bod Aktuálna informácia o meste

  
 

4. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2017

  
 

5. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 203/2017 o miestnom poplatku za rozvoj

  
 

6. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 201/2017, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení na území mesta Hlohovec

  
 

7. bod Návrh programového rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2018 - 2020

  
 

8. bod Nepeňažný vklad majetku Mesta Hlohovec do základného imania spoločnosti Vodárenské a technické služby, s.r.o.

  
 

9. bod Majetkovoprávne záležitosti – nájom, darovanie, zriadenie vecného bremena

  
 

10. bod Majetkovoprávne záležitosti – Dodatok č. 1 k ZM č. 223/2016, Dodatok č. 1 k ZM č.226/2016, zriadenie predkupného práva, zriadenie vecného bremena

  
 

11. bod Majetkovoprávne záležitosti - podnájom

  
 

12. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 202/2017 – Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo

  
 

13. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 200/2017 o organizácii miestneho referenda na území mesta Hlohovec

  
 

14. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 204/2017 o sociálnej službe Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

  
 

15. bod Návrh na pridelenie bytu žiadateľke o 2-izbový nájomný byt

  
 

16. bod Upustenie od vymáhania pohľadávky

  
 

17. bod Dodatok č. 12 Zriaďovacej listiny Mestského kultúrneho centra Hlohovec

  
 

18. bod Predloženie projektu „Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo v rámci výzvy IROP č. IROP-PO1SC122-2016-15

  
 

19. bod Správa o vykonaných kontrolách

  
 

20. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

  
 

21. bod Zriaďovacie listiny a dodatky k zriaďovacím listinám MŠ

  
 

22. bod Interpelácie

  
 

23. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
28.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
28.03.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.04.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.05.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: