Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, program zasadnutia

  
 

3. bod Aktuálna informácia o meste a rokovaniach s VÚC

  
 

4. bod Majetkovoprávne záležitosti

  
 

5. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2018 a návrh na rozpočtové opatrenia MsZ

  
 

6. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 208/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec

  
 

7. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 209/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec

  
 

8. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 207/2018 o umiestňovaní plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec

  
 

9. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 205/2018 Trhový poriadok – Deň kvetov

  
 

10. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 206/2018 Trhový poriadok – Majstrovstvá SR mažoretkovom športe v Hlohovci

  
 

11. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 210/2018, ktorým sa zrušuje VZN mesta Hlohovec č.61/2003 o postupe mesta Hlohovec pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky

  
 

12. bod Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení

  
 

13. bod Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania Návrhu Územného plánu mesta Hlohovec

  
 

14. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúra

  
 

15. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti humanitárnej a sociálnej

  
 

16. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti šport

  
 

17. bod Zásady umiestňovania samostatne stojaceho reklamného zariadenia a umiestňovania – vystavenia tovaru pred prevádzkarňou

  
 

18. bod Zásady umiestňovania exteriérového sedenia (terasy) na území mesta Hlohovec

  
 

19. bod Návrh na pridelenie 2 izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci

  
 

20. bod Návrh na pridelenie 1 izbového bytu na Svätopeterskej ulici 13 v Hlohovci

  
 

21. bod Návrh na pridelenie 1 izbového bytu na ulici Pod Beranom 10 a 2 izbového bytu na ulici Zámok 4 v Hlohovci

  
 

22. bod Predloženie projektu Modernizácia vybavenia kina Úsmev v Hlohovci v rámci výzvy Audiovizuálneho fondu č. 4/2018

  
 

23. bod Predloženie projektu Digitalizácia kina Úsmev v Hlohovci v rámci výzvy Audiovizuálneho fondu č. 4/2018

  
 

24. bod Politika reklamných stavieb a zariadení mesta Hlohovec

  
 

25. bod Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za rok 2017

  
 

26. bod Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017

  
 

27. bod Správa o vykonanej kontrole

  
 

28. bod Interpelácie

  
 

29. bod Rôzne

  
 

Občania

  




Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.09.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.09.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
25.09.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
27.09.2018 | 08:35 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
27.09.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
27.09.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
27.09.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: