NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, program zasadnutia

  
 

3. bod Aktuálna informácia o meste a rokovaniach s VÚC

  
 

4. bod Majetkovoprávne záležitosti

  
 

5. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2018 a návrh na rozpočtové opatrenia MsZ

  
 

6. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 208/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec

  
 

7. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 209/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec

  
 

8. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 207/2018 o umiestňovaní plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec

  
 

9. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 205/2018 Trhový poriadok – Deň kvetov

  
 

10. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 206/2018 Trhový poriadok – Majstrovstvá SR mažoretkovom športe v Hlohovci

  
 

11. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 210/2018, ktorým sa zrušuje VZN mesta Hlohovec č.61/2003 o postupe mesta Hlohovec pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky

  
 

12. bod Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení

  
 

13. bod Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania Návrhu Územného plánu mesta Hlohovec

  
 

14. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúra

  
 

15. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti humanitárnej a sociálnej

  
 

16. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti šport

  
 

17. bod Zásady umiestňovania samostatne stojaceho reklamného zariadenia a umiestňovania – vystavenia tovaru pred prevádzkarňou

  
 

18. bod Zásady umiestňovania exteriérového sedenia (terasy) na území mesta Hlohovec

  
 

19. bod Návrh na pridelenie 2 izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci

  
 

20. bod Návrh na pridelenie 1 izbového bytu na Svätopeterskej ulici 13 v Hlohovci

  
 

21. bod Návrh na pridelenie 1 izbového bytu na ulici Pod Beranom 10 a 2 izbového bytu na ulici Zámok 4 v Hlohovci

  
 

22. bod Predloženie projektu Modernizácia vybavenia kina Úsmev v Hlohovci v rámci výzvy Audiovizuálneho fondu č. 4/2018

  
 

23. bod Predloženie projektu Digitalizácia kina Úsmev v Hlohovci v rámci výzvy Audiovizuálneho fondu č. 4/2018

  
 

24. bod Politika reklamných stavieb a zariadení mesta Hlohovec

  
 

25. bod Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za rok 2017

  
 

26. bod Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017

  
 

27. bod Správa o vykonanej kontrole

  
 

28. bod Interpelácie

  
 

29. bod Rôzne

  
 

Občania

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.03.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

 
28.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
28.03.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.04.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: