Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. 2. bod Otvorenie, program

   
 

3. bod Aktuálna informácia o meste a o rokovaniach s VÚC

   
 

4. bod Majetkovoprávne záležitosti – prevod, zámena, nájom, zriadenie vecného bremena

   
 

5. bod Majetkovoprávne záležitosti – podnájom

   
 

6. bod Záverečná hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Hlohovec za rok 2017 a Návrh záverečného účtu mesta za rok 2017

   
 

7. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2018

   
 

8. bod Rozpočtové pravidlá mesta Hlohovec – novela

   
 

9. bod Návrh na prijatie dlhodobého investičného úveru na financovanie vybraných investičných akcií

   
 

10. bod Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Hlohovec

   
 

11. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 212/2018 Trhový poriadok – Peterské hody

   
 

12. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 213/2018, ktorým sa mení VZN mesta Hlohovec č.208/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec

   
 

13. bod Návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec, vyradenie školskej jedálne a zaradenie výdajnej školskej jedálne

   
 

14. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 214/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 176/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov na území mesta Hlohovec

   
 

15. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 215/2018, ktorým sa mení VZN mesta Hlohovec č. 200/2017 o organizácii miestneho referenda na území mesta Hlohovec

   
 

16. bod Zrušenie prevádzkovateľa Mesto Hlohovec zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava ako prevádzkovateľa televízneho vysielania

   
 

17. bod Dodatok č. 5 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Hlohovci

   
 

18. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 216/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec

   
 

19. bod Návrh na zrušenie štatútu pre Denné centrum Ruža, Denné centrum Peter, Denné centrum Bereksek

   
 

20. bod Územný plán mesta Hlohovec, Návrh VZN mesta Hlohovec č. 211/2018 o Územnom pláne mesta Hlohovec

   
 

21. bod Predloženie projektu „Posilnenie kapacity zhodnocovania odpadov zberného dvora mesta Hlohovec“ v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR

   
 

22. bod Predloženie projektu Rekonštrukcia a modernizácia telocvične ZŠ M. R. Štefánika v Hlohovci v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

   
 

23. bod Hodnotiaca správa k plneniu Programu rozvoja mesta Hlohovec na roky 2016 – 2023, priebežná za roky 2016/2017

   
 

24. bod Správa o vykonaných kontrolách

   
 

25. bod Interpelácie

   
 

26. bod Rôzne

   
 

Občania

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: