NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. 2. bod Otvorenie, program

  
 

3. bod Aktuálna informácia o meste a o rokovaniach s VÚC

  
 

4. bod Majetkovoprávne záležitosti – prevod, zámena, nájom, zriadenie vecného bremena

  
 

5. bod Majetkovoprávne záležitosti – podnájom

  
 

6. bod Záverečná hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Hlohovec za rok 2017 a Návrh záverečného účtu mesta za rok 2017

  
 

7. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2018

  
 

8. bod Rozpočtové pravidlá mesta Hlohovec – novela

  
 

9. bod Návrh na prijatie dlhodobého investičného úveru na financovanie vybraných investičných akcií

  
 

10. bod Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Hlohovec

  
 

11. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 212/2018 Trhový poriadok – Peterské hody

  
 

12. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 213/2018, ktorým sa mení VZN mesta Hlohovec č.208/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec

  
 

13. bod Návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec, vyradenie školskej jedálne a zaradenie výdajnej školskej jedálne

  
 

14. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 214/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 176/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov na území mesta Hlohovec

  
 

15. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 215/2018, ktorým sa mení VZN mesta Hlohovec č. 200/2017 o organizácii miestneho referenda na území mesta Hlohovec

  
 

16. bod Zrušenie prevádzkovateľa Mesto Hlohovec zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava ako prevádzkovateľa televízneho vysielania

  
 

17. bod Dodatok č. 5 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Hlohovci

  
 

18. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 216/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec

  
 

19. bod Návrh na zrušenie štatútu pre Denné centrum Ruža, Denné centrum Peter, Denné centrum Bereksek

  
 

20. bod Územný plán mesta Hlohovec, Návrh VZN mesta Hlohovec č. 211/2018 o Územnom pláne mesta Hlohovec

  
 

21. bod Predloženie projektu „Posilnenie kapacity zhodnocovania odpadov zberného dvora mesta Hlohovec“ v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR

  
 

22. bod Predloženie projektu Rekonštrukcia a modernizácia telocvične ZŠ M. R. Štefánika v Hlohovci v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

  
 

23. bod Hodnotiaca správa k plneniu Programu rozvoja mesta Hlohovec na roky 2016 – 2023, priebežná za roky 2016/2017

  
 

24. bod Správa o vykonaných kontrolách

  
 

25. bod Interpelácie

  
 

26. bod Rôzne

  
 

Občania

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.04.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
30.04.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.05.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
28.05.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: