NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba komisií

  
 

3. bod Aktuálna informácia o meste a o rokovaniach s VÚC

  
 

4. bod Majetkovoprávne záležitosti

  
 

5. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2018 a návrh na rozpočtové opatrenie MsZ

  
 

6. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 225/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 177/2017 o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách a o určení rozsahu povinností pri odstraňovaní závad v schodnosti chodníkov na území mesta Hlohovec

  
 

7. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 226/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 183/2017 o ustanovení podrobností o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území mesta Hlohovec

  
 

8. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 221/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1 (účinnosť 13.05.2014), Dodatku č. 2 (účinnosť 01.01.2015), Dodatku č. 3

  
 

9. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 219/2018 Trhový poriadok - Mestské trhovisko

  
 

10. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 220/2018 Trhový poriadok - Michalský jarmok

  
 

11. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 222/2018 Trhový poriadok - Trhové miesto v m. č. Šulekovo

  
 

12. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 223/2018, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov Mestom Hlohovec

  
 

13. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 224/2018 o pamätihodnostiach mesta Hlohovec

  
 

14. bod Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hlohovec na roky 2018 - 2022

  
 

15. bod Návrh na odvolanie a menovanie kronikára mesta Hlohovec a stanovenie termínov pre vytvorenie zápisu a vykonanie ručného zápisu do kroniky

  
 

16. bod Návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám Harmonie - Zariadenia pre seniorov, Hlohovec a Mestského kultúrneho centra Hlohovec, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec

  
 

17. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 217/2018 o zrušení Základnej školy, Koperníkova 24, Hlohovec a jej súčastí, o zrušení Materskej školy, Koperníkova 24, Hlohovec, o zrušení Základnej školy, A. Felcána 4, Hlohovec a jaj súčastí a o zrušení Materskej škol

  
 

18. bod Návrh VZN č. 218/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 201/2017, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec

  
 

19. bod Návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám základných škôl, materských škôl, základnej umeleckej školy, centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec

  
 

20. bod Návrhy zriaďovacích listín základných škôl s materskou školou

  
 

21. bod Návrh na zriadenie výdajnej školskej jedálne, Školská 165, Hlohovec - Šulekovo ako súčasť Materskej školy, Podjavorinskej 8, Hlohovec - Šulekovo

  
 

22. bod Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení

  
 

23. bod Určenie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 2018 - 2022 v meste Hlohovec

  
 

24. bod Návrh na udelenie čestného občianstva - Johan Geerts

  
 

25. bod Výročná správa obchodnej spoločnosti Vodárenské a technické služby, s.r.o., za rok 2017

  
 

26. bod Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o., za rok 2017

  
 

27. bod Výročná správa obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., za rok2017

  
 

28. bod Výročná správa obchodnej spoločnosti Mestská ČOV, spol. s r.o., za rok 2017

  
 

29. bod Výročná správa Hlohovskej televízie, s.r.o., za rok 2017

  
 

30. bod Správa o hospodárení a činnosti obchodnej spoločnosti FCC Hlohovec, s.r.o., za rok 2017

  
 

31. bod Výročná správa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec za rok 2017

  
 

32. bod Výročná správa Harmonie - Zariadenia pre seniorov Hlohovec za rok 2017

  
 

33. bod Predloženie projektu

  
 

34. bod Predloženie projektu Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo - II. etapa v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu č. IROP-PO1-SC122-2016-15

  
 

35. bod Predloženie projektu Komunitné centrum pre Hlohovec v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje č. OPLZ-PO6-SC613-2016-2

  
 

36. bod Návrh na členstvo v Smart Cities klube

  
 

37. bod Správa o vykonaných kontrolách

  
 

38. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

  
 

39. bod Interpelácie

  
 

40. bod Rôzne

  
 

Občania

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
19.06.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 
25.06.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka
25.06.2019 | 13:30 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
27.06.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
27.06.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
27.06.2019 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
08.07.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: