Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba komisií

  
 

3. bod Aktuálna informácia o meste a o rokovaniach s VÚC

  
 

4. bod Majetkovoprávne záležitosti

  
 

5. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2018 a návrh na rozpočtové opatrenie MsZ

  
 

6. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 225/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 177/2017 o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách a o určení rozsahu povinností pri odstraňovaní závad v schodnosti chodníkov na území mesta Hlohovec

  
 

7. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 226/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 183/2017 o ustanovení podrobností o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území mesta Hlohovec

  
 

8. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 221/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1 (účinnosť 13.05.2014), Dodatku č. 2 (účinnosť 01.01.2015), Dodatku č. 3

  
 

9. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 219/2018 Trhový poriadok - Mestské trhovisko

  
 

10. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 220/2018 Trhový poriadok - Michalský jarmok

  
 

11. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 222/2018 Trhový poriadok - Trhové miesto v m. č. Šulekovo

  
 

12. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 223/2018, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov Mestom Hlohovec

  
 

13. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 224/2018 o pamätihodnostiach mesta Hlohovec

  
 

14. bod Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hlohovec na roky 2018 - 2022

  
 

15. bod Návrh na odvolanie a menovanie kronikára mesta Hlohovec a stanovenie termínov pre vytvorenie zápisu a vykonanie ručného zápisu do kroniky

  
 

16. bod Návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám Harmonie - Zariadenia pre seniorov, Hlohovec a Mestského kultúrneho centra Hlohovec, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec

  
 

17. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 217/2018 o zrušení Základnej školy, Koperníkova 24, Hlohovec a jej súčastí, o zrušení Materskej školy, Koperníkova 24, Hlohovec, o zrušení Základnej školy, A. Felcána 4, Hlohovec a jaj súčastí a o zrušení Materskej škol

  
 

18. bod Návrh VZN č. 218/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 201/2017, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec

  
 

19. bod Návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám základných škôl, materských škôl, základnej umeleckej školy, centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec

  
 

20. bod Návrhy zriaďovacích listín základných škôl s materskou školou

  
 

21. bod Návrh na zriadenie výdajnej školskej jedálne, Školská 165, Hlohovec - Šulekovo ako súčasť Materskej školy, Podjavorinskej 8, Hlohovec - Šulekovo

  
 

22. bod Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení

  
 

23. bod Určenie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 2018 - 2022 v meste Hlohovec

  
 

24. bod Návrh na udelenie čestného občianstva - Johan Geerts

  
 

25. bod Výročná správa obchodnej spoločnosti Vodárenské a technické služby, s.r.o., za rok 2017

  
 

26. bod Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o., za rok 2017

  
 

27. bod Výročná správa obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., za rok2017

  
 

28. bod Výročná správa obchodnej spoločnosti Mestská ČOV, spol. s r.o., za rok 2017

  
 

29. bod Výročná správa Hlohovskej televízie, s.r.o., za rok 2017

  
 

30. bod Správa o hospodárení a činnosti obchodnej spoločnosti FCC Hlohovec, s.r.o., za rok 2017

  
 

31. bod Výročná správa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec za rok 2017

  
 

32. bod Výročná správa Harmonie - Zariadenia pre seniorov Hlohovec za rok 2017

  
 

33. bod Predloženie projektu

  
 

34. bod Predloženie projektu Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo - II. etapa v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu č. IROP-PO1-SC122-2016-15

  
 

35. bod Predloženie projektu Komunitné centrum pre Hlohovec v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje č. OPLZ-PO6-SC613-2016-2

  
 

36. bod Návrh na členstvo v Smart Cities klube

  
 

37. bod Správa o vykonaných kontrolách

  
 

38. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

  
 

39. bod Interpelácie

  
 

40. bod Rôzne

  
 

Občania

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
04.12.2018 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: