NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1 a 2. bod Otvorenie, Schválenie programu rokovania, voľba komisií

  
 

3. bod Úprava zmluvných vzťahov týkajúcich sa výstavby Mestskej plavárne a wellness

  
 

4. bod Majetkovoprávne záležitosti

  
 

5. bod Správa o plnení povinností a rozsahu služieb na verejnom osvetlení v meste Hlohovec za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017

  
 

6. bod Správa o plnení povinností a rozsahu služieb na verejnom osvetlení v meste Hlohovec za obdobie od 1.1.2018 do 31.08.2018

  
 

7. bod Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Hlohovec k 30.6.2018

  
 

8. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2018

  
 

9. bod Výročná správa obchodnej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o., za rok 2017

  
 

10. bod Pravidlá IdeaSiTy – participatívny rozpočet mesta Hlohovec

  
 

11. bod Aktualizácia Politiky reklamných stavieb a zariadení mesta Hlohovec

  
 

12. bod Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľného majetku mesta – časti stĺpov verejného osvetlenia

  
 

13. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 232/2018, ktorým sa mení VZN mesta Hlohovec č. 207/2018 o umiestňovaní plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec

  
 

14. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 233/2018, ktorým sa zrušuje VZN mesta Hlohovec č. 76/2005 o ochrane parku Zámocká záhrada v platnom znení a VZN mesta Hlohovec č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec v platnom znení

  
 

15. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 227/2018 Trhový poriadok – Trhové miesto v m. č.Šulekovo

  
 

16. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 228/2018 Trhový poriadok – Zámok

  
 

17. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 229/2018 Trhový poriadok – Šulekovské hody

  
 

18. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 231/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec

  
 

19. bod Petícia Za dodržiavanie nočného kľudu a zmena otváracích hodín pohostinstva Dublin Hlohovec

  
 

20. bod Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Pribinovej ulici v Hlohovci a návrh na pridelenie 2-izbového bytu na Pribinovej ulici v Hlohovci

  
 

21. bod Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Mestskej školskej rady

  
 

22. bod Návrh termínov pre akt uzavretia manželstva na rok 2019

  
 

23. bod Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za prvý polrok 2018

  
 

24. bod Správa o vykonaných kontrolách

  
 

25. bod Interpelácie

  
 

26. bod Rôzne

  
 

Občania

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: