Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1 a 2. bod Otvorenie, Schválenie programu rokovania, voľba komisií

  
 

3. bod Úprava zmluvných vzťahov týkajúcich sa výstavby Mestskej plavárne a wellness

  
 

4. bod Majetkovoprávne záležitosti

  
 

5. bod Správa o plnení povinností a rozsahu služieb na verejnom osvetlení v meste Hlohovec za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017

  
 

6. bod Správa o plnení povinností a rozsahu služieb na verejnom osvetlení v meste Hlohovec za obdobie od 1.1.2018 do 31.08.2018

  
 

7. bod Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Hlohovec k 30.6.2018

  
 

8. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2018

  
 

9. bod Výročná správa obchodnej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o., za rok 2017

  
 

10. bod Pravidlá IdeaSiTy – participatívny rozpočet mesta Hlohovec

  
 

11. bod Aktualizácia Politiky reklamných stavieb a zariadení mesta Hlohovec

  
 

12. bod Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľného majetku mesta – časti stĺpov verejného osvetlenia

  
 

13. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 232/2018, ktorým sa mení VZN mesta Hlohovec č. 207/2018 o umiestňovaní plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec

  
 

14. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 233/2018, ktorým sa zrušuje VZN mesta Hlohovec č. 76/2005 o ochrane parku Zámocká záhrada v platnom znení a VZN mesta Hlohovec č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec v platnom znení

  
 

15. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 227/2018 Trhový poriadok – Trhové miesto v m. č.Šulekovo

  
 

16. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 228/2018 Trhový poriadok – Zámok

  
 

17. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 229/2018 Trhový poriadok – Šulekovské hody

  
 

18. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 231/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec

  
 

19. bod Petícia Za dodržiavanie nočného kľudu a zmena otváracích hodín pohostinstva Dublin Hlohovec

  
 

20. bod Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Pribinovej ulici v Hlohovci a návrh na pridelenie 2-izbového bytu na Pribinovej ulici v Hlohovci

  
 

21. bod Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Mestskej školskej rady

  
 

22. bod Návrh termínov pre akt uzavretia manželstva na rok 2019

  
 

23. bod Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za prvý polrok 2018

  
 

24. bod Správa o vykonaných kontrolách

  
 

25. bod Interpelácie

  
 

26. bod Rôzne

  
 

Občania

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
23.10.2018 | 10:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
24.10.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
25.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
25.10.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.10.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
31.10.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: