NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, Schválenie programu rokovania, voľba komisií

  
 

3. bod Aktuálna informácia o meste

  
 

4. bod Majetkovoprávne záležitosti

  
 

5. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 237/2019, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom

  
 

6. bod Dodatok č. 1 k pravidlám IdeaSiTy – Participatívny rozpočet mesta Hlohovec

  
 

7. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 238/2019, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Hlohovec

  
 

8. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 239/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 163/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a šk

  
 

9. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 240/2019, ktorým sa mení VZN mesta Hlohovec č. 208/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec, v znení VZN mesta Hlohovec č. 213/2018

  
 

10. bod Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Svätopeterskej ulici 13/A v Hlohovci

  
 

11. bod Návrh Programového rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2019 - 2021

  
 

12. bod Predloženie projektu „Mestské jasle pre Hlohovec“ v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu č. IROP-PO2-SC211-2018-34

  
 

13. bod Voľba prísediacich pre Okresný súd Trnava

  
 

14. bod Schvaľovanie zástupcu mesta Hlohovec do funkcie konateľa obchodných spoločností

  
 

15. bod Návrh termínov rokovaní komisií, MsR a MsZ v roku 2019

  
 

16. bod Správy o vykonaných kontrolách

  
 

17. bod Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018

  
 

18. bod Správa o výsledku kontroly petícií a sťažností za rok 2018

  
 

19. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

  
 

20. bod Interpelácie

  
 

21. bod Interpelácie

  
 

Občania

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.03.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

 
28.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
28.03.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.04.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: