NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, progtram

  
 

3. bod Aktuálne informácie o meste

  
 

4. bod Neprerokovaný

  
 

5. bod Obchodná verejná súťaž

  
 

6. bod Majetkovoprávne záležitosti – prevod, zámena, nájom, zriadenie vecného bremena

  
 

7. bod Neprerokovaný

  
 

8. bod Majetkovoprávne záležitosti – nájom majetku mesta zvereného do správy

  
 

9. bod Urovnanie zmluvných vzťahov – bazenprojekt, s.r.o.

  
 

10. bod Záverečná hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Hlohovec za rok 2018 a Návrh záverečného účtu mesta Hlohovec za rok 2018

  
 

11. bod Určenie mesačného platu primátora mesta Hlohovec

  
 

12. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2019

  
 

13. bod Voľba členov komisie vzdelávania a kultúry z radov odbornej verejnosti

  
 

14. bod Voľba člena komisie športu z radov odbornej verejnosti

  
 

15. bod Návrh na poskytnutie dotácií v kompetencii MsZ na humanitárnu a sociálnu oblasť

  
 

16. bod Návrh na poskytnutie dotácií v kompetencii MsZ v oblasti kultúra

  
 

17. bod Návrh na poskytnutie dotácií v kompetencii MsZ v oblasti šport

  
 

18. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 241/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činno

  
 

19. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 242/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 234/2018, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom

  
 

20. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 243/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Hlohovec

  
 

21. bod Návrh na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hlohovec na základe podnetov fyzických a právnických osôb

  
 

22. bod Postup obstarávania zmien, doplnkov a úprav územnoplánovacej dokumentácie mesta – zmena č. 2

  
 

23. bod Informácia o preskúmaní Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Hlohovec, návrh na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Hlohovec č. 1/2019

  
 

24. bod Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Svätopeterskej ulici 13 v Hlohovci

  
 

25. bod Predloženie projektu „Podpora prevencie kriminality a boja proti kriminalite doplnením kamerového systému mesta Hlohovec“ v rámci výzvy číslo II. KMV 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly MV SR

  
 

26. bod Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za rok 2018

  
 

27. bod Kontrola plnenia uznesení

  
 

28. bod Správy o vykonaných kontrolách

  
 

29. bod Interpelácie

  
 

30. bod Rôzne

  
 

Občania

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Hlohovec
Zasadnutia mestského zastupiteľstva 33
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Hlohovec
Zasadnutia mestského zastupiteľstva 33