NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, program

  
 

3. bod Aktuálne informácie o meste

  
 

4. bod Vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho centra Hlohovec, p. o.

  
 

5. bod Nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.

  
 

6. bod Majetkovoprávne záležitosti – nadobudnutie majetku, nájom, zriadenie vecného bremena, zrušenie uznesenia

  
 

7. bod . Majetkovoprávne záležitosti – nájom majetku mesta zvereného do správy Mestského kultúrneho centra Hlohovec

  
 

8. bod Kontrola plnenia uznesení

  
 

9. bodSprávy o vykonaných kontrolách

  
 

10. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

  
 

11. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2019

  
 

12. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 244/2019 o určení názvu ulice Šumperská ulica

  
 

13. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 245/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 234/2018, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení VZN č. 242/2019

  
 

14. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 246/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Hlohovec

  
 

15. bod Návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám základných škôl, základných škôl s materskými školami, materských škôl, základnej umeleckej koly, centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec

  
 

16. bod Dodatok č. 14 k zriaďovacej listine Mestského kultúrneho centra Hlohovec

  
 

17. bod Dodatok č. 13 k zriaďovacej listine Harmonia – Zariadenie pre seniorov, Hlohovec

  
 

18. bod Dodatok č. 6 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Hlohovci

  
 

19. bod Návrh termínov pre akt uzavretia manželstva na rok 2020

  
 

20. bod Program odpadového hospodárstva mesta Hlohovec na roky 2016 - 2020

  
 

21. bod Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hlohovec na roky 2018 - 2022

  
 

22. bod Výročná správa obchodnej spoločnosti Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., za rok 2018

  
 

23. bod Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o., za rok 2018

  
 

24. bod Správa o hospodárení a činnosti obchodnej spoločnosti FCC Hlohovec, s.r.o., za rok 2018

  
 

25. bod Výročná spáva obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., za rok 2018

  
 

26. bod Výročná spáva obchodnej spoločnosti Mestská ČOV, spol. s r. o. za rok 2018

  
 

27. bod Výročná správa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec za rok 2018

  
 

28. bod Výročná správa Harmonie – Zariadenia pre seniorov, Hlohovec za rok 2018

  
 

29. bod Predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Zdravie na tanieri – ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ V. Šuleka v Hlohovci

  
 

30. bod Interpelácie

  
 

31. bod Rôzne

  
 

Občania

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: