NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, program zasadnutia

  
 

3. bod Aktuálne informácie o meste

  
 

4. bod Majetkovoprávne záležitosti – prevod, nájom, nadobudnutie majetku

  
 

5. bod Obchodná verejná súťaž – na predaj 100 %-ného obchodného podielu spoločnosti Mestská poliklinika Hlohovec, s. r. o., a na podnájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 2. a 3. nadzemnom podlaží budovy Polikliniky – výsledok súťaže

  
 

6. bod Schválenie zástupcu mesta do funkcie konateľa Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o.

  
 

7. bod Informácia o výsledku kontroly NKÚ – Záznam o výsledku kontroly záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok

  
 

8. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2019

  
 

9. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 249/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

  
 

10. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 250/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

  
 

11. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 251/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  
 

12. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 252/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ a ZUŠ, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD a CVČ, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

  
 

13. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 253/2019, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec

  
 

14. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 254/2019, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Hlohovec

  
 

15. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 255/2019, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom

  
 

16. bod Návrh Programového rozpočtu mesta Hlohovec na roky 2020 – 2022

  
 

17. bod Predloženie projektu Zriadenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hlohovec v rámci výzvy Ministerstva zdravotníctva SR na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovani

  
 

18. bod Obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hlohovec na podnet Saneca Pharmaceuticals a. s. – zmena pôvodného uznesenia č. 148/2019

  
 

19. bod Štatút kroniky mesta Hlohovec

  
 

20. bod Návrh na pridelenie 2-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci

  
 

21. bod Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Svätopeterskej ulici 13 v Hlohovci

  
 

22. bod Kontrola plnenia uznesení MsZ

  
 

23. bod Správa o vykonaných kontrolách

  
 

24. bod Návrh plánu kontrol na I. polrok 2020

  
 

25. bod Interpelácie

  
 

26. bod Rôzne

  
 

Občania

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
03.02.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
06.02.2020 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka

Verejne prerokovanie EIA D4 zameru budovania tunela D4 pri Marianke

 
11.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: