Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec1. a 2. bod Otvorenie, program zasadnutia

  

3. bod Aktuálne informácie o meste

  

4. bod Majetkovoprávne záležitosti – prevod, nájom, nadobudnutie majetku

  

5. bod Obchodná verejná súťaž – na predaj 100 %-ného obchodného podielu spoločnosti Mestská poliklinika Hlohovec, s. r. o., a na podnájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 2. a 3. nadzemnom podlaží budovy Polikliniky – výsledok súťaže

  

6. bod Schválenie zástupcu mesta do funkcie konateľa Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o.

  

7. bod Informácia o výsledku kontroly NKÚ – Záznam o výsledku kontroly záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok

  

8. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2019

  

9. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 249/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

  

10. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 250/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

  

11. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 251/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  

12. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 252/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ a ZUŠ, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD a CVČ, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

  

13. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 253/2019, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec

  

14. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 254/2019, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Hlohovec

  

15. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 255/2019, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom

  

16. bod Návrh Programového rozpočtu mesta Hlohovec na roky 2020 – 2022

  

17. bod Predloženie projektu Zriadenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hlohovec v rámci výzvy Ministerstva zdravotníctva SR na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovani

  

18. bod Obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hlohovec na podnet Saneca Pharmaceuticals a. s. – zmena pôvodného uznesenia č. 148/2019

  

19. bod Štatút kroniky mesta Hlohovec

  

20. bod Návrh na pridelenie 2-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci

  

21. bod Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Svätopeterskej ulici 13 v Hlohovci

  

22. bod Kontrola plnenia uznesení MsZ

  

23. bod Správa o vykonaných kontrolách

  

24. bod Návrh plánu kontrol na I. polrok 2020

  

25. bod Interpelácie

  

26. bod Rôzne

  

Občania

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
15.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií: