Ivanka pri Dunaji ObZ | zastupitelstvo.sk

Ivanka pri Dunaji ObZZasadnutie obecného zastupiteľstva Ivanka pri Dunaji


 • 1. a 2. bod Otvorenie, program zasadnutia, Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
 • 3. bod Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020
 • 4. bod Návrh hlavného kontrolóra obce na zrušenie uznesení, ktoré už nebudú realizované
 • 5. bod Odpovede na interpelácie poslancov a pripomienky občanov
 • 6. bod Informácie zástupcu starostu obce
 • 7. bod Petícia za vyhlásenie nesúhlasu o zriadenie neverejného predškolského zariadenia v obci na ulici Nová
 • 8. bod Záverečný účet obce za rok 2019
 • 9. bod Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2019
 • 10. bod Návrh použitia prebytku a zostatku z finančných operácii za rok 2019
 • 11. bod Individuálna účtovná závierka obce Ivanka pri Dunaji zostavená k 31.12.2019
 • 12. bod Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky účtovnej jednotky: obec Ivanka pri Dunaji zostavenej k 31.12.2019
 • 13. bod Konsolidovaná účtovná závierka obce Ivanka pri Dunaji za rok 2019
 • 14. bod Správa nezávislého audítora o overení Konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky: obec Ivanka pri Dunaji zostavenej k 31.12.2019
 • 15. bod Rozpočtové opatrenie č. 03/2020
 • 16. bod Rozpočtové opatrenie č. 04/2020
 • 17. bod Návrh VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území obce Ivanka pri Dunaji.
 • 18. bod Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 7/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Dunaji
 • 19. bod Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene (Ivanka pri Dunaji – Slovenská republika)
 • 20. bod Žiadosť o prenájom pozemku s osobitým zreteľom
 • 21. bod Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemky obce
 • 22. bod Zámer prenájmu časti nehnuteľnosti v areáli Celltex
 • 23. bod Návrh na doplnenie zloženia Komisie pre ochranu verejného poriadku, obchod, služby, podnikanie, cestovný ruch a sociálne a zdravotné veci
 • 24. bod Interpelácie
 • 25. bod Občania

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
03.08.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

 
05.08.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

 
13.08.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.09.2020 | 12:01 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

BA Výberové konanie

 
16.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
22.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: