Ivanka pri Dunaji ObZ | zastupitelstvo.sk

Ivanka pri Dunaji ObZZasadnutie obecného zastupiteľstva Ivanka pri Dunaji


 • 1. bod Úvodná časť, otvorenie, menovanie nového starostu
 • 2. bod Schválenie programu rokovania
 • 3. bod Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
 • 4. bod Správa o výsledku finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce za obdobie 01.01.2020 - 30.06.2020
 • 5. bod Prenájom školského bytu
 • 6. bod Darovanie komunikácii a spevnených plôch IBV Vrbina (stiahnutý)
 • 7. bod Darovanie vonkajšieho osvetlenia IBV Vrbina (stiahnutý)
 • 8. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
 • 9. bod Návrh predaja pozemku na Školskej ulici
 • 10. bod Návrh predaja pozemku na Štefánikovej ulici
 • 11. bod Návrh zámeru, spôsobu a podmienok predaja pozemku verejnou obchodnou súťažou (stiahnutý)
 • 12. bod Odpovede na interpelácie poslancov a pripomienky občanov
 • 13. bod Informácie starostu obce
 • 14. bod Rozpočtové opatrenie č. 06/2020
 • 15. bod Rozpočtové opatrenie č. 07/2020
 • 16. bod Čerpanie rozpočtu obce k 30.06.2020
 • 17. bod Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci
 • 18. bod Návrh VZN č. 5/2020 o správe a údržbe verejnej zelene
 • 19. bod Návrh VZN č. 6/2020 – územný plán US Ivanka pri Dunaji – zmeny a doplnky
 • 20. bod Návrh VZN č. 7/2020 – zriaďovacia listina a štatút DHZo Ivanka pri Dunaji
 • 21. bod Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Nová telocvičňa ZŠ M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji
 • 22. bod Návrh VZN č. 7/2020 – zriaďovacia listina a štatút DHZo Ivanka pri Dunaji
 • 23. bod Interpelácie poslancov
 • Občania

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
07.12.2020 | 15:30 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
08.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
08.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
08.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
09.12.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
10.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
10.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
10.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
11.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
15.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
15.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
15.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
15.12.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Ivanka pri Dunaji ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji
15.12.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
17.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy,

 
19.01.2021 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Ba - výberové konanie

Bratislava, výberové konanie

 
25.01.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: