Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, schválenie programu

   
 

1. bod Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.

   
 

2. bod Správa o činnosti miestneho kontrolóra.

   
 

3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 50/1998 Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 8.9.1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených

   
 

4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení Všeobecne záväzného

   
 

5. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (civilný sporový poriadok).

   
 

6. bod Návrh na prijatie investičného úveru za účelom financovania rekonštrukcie školských objektov a zariadení (školský bazén)

   
 

7. bod Návrh na prenájom majetku príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

   
 

8. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na pozemok, záhradu, k. ú. Bratislava-Karlova Ves

   
 

9. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok.

   
 

10. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k. ú. BratislavaKarlova Ves

   
 

11. bod Žiadosť občianskeho združenia

   
 

12. bod Žiadosť p. Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru.

   
 

13. bod Žiadosť spoločnosti HORTULANUS s. r. o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru

   
 

14. bod Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru - školský bufet v Spojenej škole Tilgnerova 14

   
 

15. bod Návrh na vyradenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

   
 

17. bod Žiadosti o dotácie.

   
 

18. bod Návrh na odvolanie a voľbu členov – neposlancov z komisie výstavby a územného plánu.

   
 

19. bod Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok 2017.

   
 

20. bod Informácia o vybavených interpeláciách.

   
 

21. bod Rôzne

   
 

21. bod Pokračovanie

   
 

22. bod Interpelácie

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: