Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves


Časti záznamu vo FLASH-i:

Karlova Ves MiZ

 

Otvorenie, schválenie programu

   
 

1. bod Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.

   
 

2. bod Správa o činnosti miestneho kontrolóra.

   
 

3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 50/1998 Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 8.9.1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených

   
 

4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení Všeobecne záväzného

   
 

5. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (civilný sporový poriadok).

   
 

6. bod Návrh na prijatie investičného úveru za účelom financovania rekonštrukcie školských objektov a zariadení (školský bazén)

   
 

7. bod Návrh na prenájom majetku príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

   
 

8. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na pozemok, záhradu, k. ú. Bratislava-Karlova Ves

   
 

9. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok.

   
 

10. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k. ú. BratislavaKarlova Ves

   
 

11. bod Žiadosť občianskeho združenia

   
 

12. bod Žiadosť p. Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru.

   
 

13. bod Žiadosť spoločnosti HORTULANUS s. r. o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru

   
 

14. bod Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru - školský bufet v Spojenej škole Tilgnerova 14

   
 

15. bod Návrh na vyradenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

   
 

17. bod Žiadosti o dotácie.

   
 

18. bod Návrh na odvolanie a voľbu členov – neposlancov z komisie výstavby a územného plánu.

   
 

19. bod Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok 2017.

   
 

20. bod Informácia o vybavených interpeláciách.

   
 

21. bod Rôzne

   
 

21. bod Pokračovanie

   
 

22. bod Interpelácie

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.10.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
07.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Andrid CHROME a iOS iPhone) LIVE STREAMING priamy link LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
08.11.2017 | 08:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
09.11.2017 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
28.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
07.12.2017 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: