Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Plnenie uznesení MiZ splatných k 30. zasadnutiu MiZ 2017.

  
 

2. bod Návrh na dlhodobý nájom - Futbalové ihrisko

  
 

3. bod Stanovisko MČ Karlova Ves k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy - rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí

  
 

4. bod Návrh na schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu Modernizácia odborných učební – jazykovej a prírodovednej - na Základnej škole A. Dubčeka, Majerníkova 62.

  
 

5. bod Návrh štatútu Dozorného orgánu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

  
 

6. bod Správa o činnosti miestneho kontrolóra

  
 

7. bod Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.6.2017

  
 

8. bod Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017

  
 

9. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  
 

10. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 7/2016 zo dňa 20.12.2016 o podmienkach poskytovania dotácií.

  
 

11. bod Návrh poslanca Šíbla: Návrh zonácie územia Mestských lesov Bratislava

  
 

12. bod Návrh poslkyne Poláchovej: Návrh možnej spolupráce pri starostlivosti o pozemky v lokalite Kráľova hora.

  
 

13. bod Žiadosť folklórneho súboru Dolina o prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave

  
 

14. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlova Ves

  
 

15. bod Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku registra E - KN časť parc. č. 19792/201, k. ú. Bratislava - Karlova Ves

  
 

16. bod Prenájom nebytových priestorov Karloveského centra kultúry na dlhodobý prenájom o.z. CirKus-Kus v sezóne 2017/18.

  
 

17. bod Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 3. štvrťrok 2017.

  
 

18. bod Informácia o vybavených interpeláciách.

  
 

19. bod Rôzne

  
 

20. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
19.09.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BREZNO MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva BREZNO
19.09.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 
20.09.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
20.09.2018 | 14:05 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
24.09.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.09.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
25.09.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
27.09.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
27.09.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
27.09.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: