Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves


Časti záznamu vo FLASH-i:

Karlova Ves MiZ

 

1. bod Plnenie uznesení MiZ splatných k 30. zasadnutiu MiZ 2017.

   
 

2. bod Návrh na dlhodobý nájom - Futbalové ihrisko

   
 

3. bod Stanovisko MČ Karlova Ves k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy - rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí

   
 

4. bod Návrh na schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu Modernizácia odborných učební – jazykovej a prírodovednej - na Základnej škole A. Dubčeka, Majerníkova 62.

   
 

5. bod Návrh štatútu Dozorného orgánu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

   
 

6. bod Správa o činnosti miestneho kontrolóra

   
 

7. bod Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.6.2017

   
 

8. bod Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017

   
 

9. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

   
 

10. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 7/2016 zo dňa 20.12.2016 o podmienkach poskytovania dotácií.

   
 

11. bod Návrh poslanca Šíbla: Návrh zonácie územia Mestských lesov Bratislava

   
 

12. bod Návrh poslkyne Poláchovej: Návrh možnej spolupráce pri starostlivosti o pozemky v lokalite Kráľova hora.

   
 

13. bod Žiadosť folklórneho súboru Dolina o prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave

   
 

14. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlova Ves

   
 

15. bod Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku registra E - KN časť parc. č. 19792/201, k. ú. Bratislava - Karlova Ves

   
 

16. bod Prenájom nebytových priestorov Karloveského centra kultúry na dlhodobý prenájom o.z. CirKus-Kus v sezóne 2017/18.

   
 

17. bod Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 3. štvrťrok 2017.

   
 

18. bod Informácia o vybavených interpeláciách.

   
 

19. bod Rôzne

   
 

20. bod Interpelácie

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.10.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
07.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Andrid CHROME a iOS iPhone) LIVE STREAMING priamy link LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
08.11.2017 | 08:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
09.11.2017 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
28.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
07.12.2017 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: