Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves


Časti záznamu vo FLASH-i:

Karlova Ves MiZ

 

Otvorenie, program zasadnutia

   
 

1. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 50/1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení Všeobecne z

   
 

2. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Karlova Ves

   
 

3. bod Vypustený (. Žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava o súhlas s umiestnením telekomunikačnej siete Slovak Telekomu, a.s..)

   
 

4. bod Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku registra E - KN časť parc. č. 19792/201, k. ú. Bratislava - Karlova Ves

   
 

5. bod Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX o dlhodobý prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave.

   
 

6. bod Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v materských školách v šk. roku 2017/2018.

   
 

7. bod Žiadosť JUDr. Miriam Szabovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov

   
 

8. bod Prenájom motorových vozidiel príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

   
 

9. bod Žiadosť o prenájom vonkajších priestorov v areáli KŠK na Janotovej 12 pre spoločnosť LUPY s.r.o..

   
 

9a. bod Informácia o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu

   
 

10. bod Informácia o vybavených interpeláciách.

   
 

11. bod Rôzne + Interpelácie

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
26.06.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
26.06.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
28.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

Kategórie videií: