Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, program zasadnutia

  
 

1. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 50/1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení Všeobecne z

  
 

2. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Karlova Ves

  
 

3. bod Vypustený (. Žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava o súhlas s umiestnením telekomunikačnej siete Slovak Telekomu, a.s..)

  
 

4. bod Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku registra E - KN časť parc. č. 19792/201, k. ú. Bratislava - Karlova Ves

  
 

5. bod Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX o dlhodobý prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave.

  
 

6. bod Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v materských školách v šk. roku 2017/2018.

  
 

7. bod Žiadosť JUDr. Miriam Szabovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov

  
 

8. bod Prenájom motorových vozidiel príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

  
 

9. bod Žiadosť o prenájom vonkajších priestorov v areáli KŠK na Janotovej 12 pre spoločnosť LUPY s.r.o..

  
 

9a. bod Informácia o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu

  
 

10. bod Informácia o vybavených interpeláciách.

  
 

11. bod Rôzne + Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
19.09.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BREZNO MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva BREZNO
19.09.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 
20.09.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
20.09.2018 | 14:05 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
24.09.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.09.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
25.09.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
27.09.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
27.09.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
27.09.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: