Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, program zasadnutia

  
 

1. bod Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva

  
 

2. bod Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2018

  
 

3. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020.

  
 

4. bod Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia mestskej časti Bratislava- Karlova Ves

  
 

5. bod Návrh Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

  
 

6. bod Návrh na zverenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

  
 

7. bod Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie 2018-2022

  
 

8. bod Návrh uznesenia, ktorým sa ruší Rokovací poriadok komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 204/2005

  
 

9. bod Návrh na schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu Modernizácia odborných učební – jazykovej a prírodovednej - na ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62.

  
 

10. bod Nájomné zmluvy na potzemky v k.ú. Karlova Ves

  
 

11. bod Správa predsedu komisie pre verejného záujmu

  
 

12. bod . Návrh na úpravu podmienok nájmu nebytového priestoru na Segnerovej ulici 1/B.

  
 

13. bod Zámer zhodnotenia nevyužívaných nebytových priestorov na Matejkovej 20.

  
 

14. bod Zámer využívania nebytových priestorov - spoločných garáží pod pešou zónou Pribišova - Ľ. Fullu po ukončení zmluvy s Miran Duo s. r. o

  
 

15. bod Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi.

  
 

16. bod Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho zastupiteľstva v roku 2018.

  
 

18. bod Odmena miestnemu kontrolórovi za 4. štvrťrok 2017.

  
 

19. bod Informácia o vybavených interpeláciách.

  
 

20. bod Rôzne.

  
 

21. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.09.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.09.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
25.09.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
27.09.2018 | 08:35 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
27.09.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
27.09.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
27.09.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: