Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, program zasadnutia

   
 

1. bod Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva

   
 

2. bod Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2018

   
 

3. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020.

   
 

4. bod Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia mestskej časti Bratislava- Karlova Ves

   
 

5. bod Návrh Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

   
 

6. bod Návrh na zverenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

   
 

7. bod Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie 2018-2022

   
 

8. bod Návrh uznesenia, ktorým sa ruší Rokovací poriadok komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 204/2005

   
 

9. bod Návrh na schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu Modernizácia odborných učební – jazykovej a prírodovednej - na ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62.

   
 

10. bod Nájomné zmluvy na potzemky v k.ú. Karlova Ves

   
 

11. bod Správa predsedu komisie pre verejného záujmu

   
 

12. bod . Návrh na úpravu podmienok nájmu nebytového priestoru na Segnerovej ulici 1/B.

   
 

13. bod Zámer zhodnotenia nevyužívaných nebytových priestorov na Matejkovej 20.

   
 

14. bod Zámer využívania nebytových priestorov - spoločných garáží pod pešou zónou Pribišova - Ľ. Fullu po ukončení zmluvy s Miran Duo s. r. o

   
 

15. bod Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi.

   
 

16. bod Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho zastupiteľstva v roku 2018.

   
 

18. bod Odmena miestnemu kontrolórovi za 4. štvrťrok 2017.

   
 

19. bod Informácia o vybavených interpeláciách.

   
 

20. bod Rôzne.

   
 

21. bod Interpelácie

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: