NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, program zasadnutia

  
 

1. bod Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva

  
 

2. bod Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2018

  
 

3. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020.

  
 

4. bod Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia mestskej časti Bratislava- Karlova Ves

  
 

5. bod Návrh Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

  
 

6. bod Návrh na zverenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

  
 

7. bod Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie 2018-2022

  
 

8. bod Návrh uznesenia, ktorým sa ruší Rokovací poriadok komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 204/2005

  
 

9. bod Návrh na schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu Modernizácia odborných učební – jazykovej a prírodovednej - na ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62.

  
 

10. bod Nájomné zmluvy na potzemky v k.ú. Karlova Ves

  
 

11. bod Správa predsedu komisie pre verejného záujmu

  
 

12. bod . Návrh na úpravu podmienok nájmu nebytového priestoru na Segnerovej ulici 1/B.

  
 

13. bod Zámer zhodnotenia nevyužívaných nebytových priestorov na Matejkovej 20.

  
 

14. bod Zámer využívania nebytových priestorov - spoločných garáží pod pešou zónou Pribišova - Ľ. Fullu po ukončení zmluvy s Miran Duo s. r. o

  
 

15. bod Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi.

  
 

16. bod Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho zastupiteľstva v roku 2018.

  
 

18. bod Odmena miestnemu kontrolórovi za 4. štvrťrok 2017.

  
 

19. bod Informácia o vybavených interpeláciách.

  
 

20. bod Rôzne.

  
 

21. bod Interpelácie

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
03.02.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
11.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava