Karlova Ves MiZ | zastupitelstvo.sk

Karlova Ves MiZZasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. bod Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva
 • 2. bod Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2018
 • 3. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020.
 • 4. bod Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia mestskej časti Bratislava- Karlova Ves
 • 5. bod Návrh Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves.
 • 6. bod Návrh na zverenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves.
 • 7. bod Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie 2018-2022
 • 8. bod Návrh uznesenia, ktorým sa ruší Rokovací poriadok komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 204/2005
 • 9. bod Návrh na schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu Modernizácia odborných učební – jazykovej a prírodovednej - na ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62.
 • 10. bod Nájomné zmluvy na potzemky v k.ú. Karlova Ves
 • 11. bod Správa predsedu komisie pre verejného záujmu
 • 12. bod . Návrh na úpravu podmienok nájmu nebytového priestoru na Segnerovej ulici 1/B.
 • 13. bod Zámer zhodnotenia nevyužívaných nebytových priestorov na Matejkovej 20.
 • 14. bod Zámer využívania nebytových priestorov - spoločných garáží pod pešou zónou Pribišova - Ľ. Fullu po ukončení zmluvy s Miran Duo s. r. o
 • 15. bod Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi.
 • 16. bod Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho zastupiteľstva v roku 2018.
 • 18. bod Odmena miestnemu kontrolórovi za 4. štvrťrok 2017.
 • 19. bod Informácia o vybavených interpeláciách.
 • 20. bod Rôzne.
 • 21. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
13.08.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.09.2020 | 12:01 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

BA Výberové konanie

 
16.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
22.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava