Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Karlova Ves

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Porogram zasadnutia

  
 

1. bod Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.

  
 

2. bod Správa o činnosti miestneho kontrolóra.

  
 

3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Karlova Ves č. 6/2017 zo dňa 27.06.2017 o podmienkach držania psov na území mestskej časti B

  
 

4. bod Návrh rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva.

  
 

5. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta a mestských častí v oblasti solidarity mestských častí a miestneho poplatku za rozvoj.

  
 

6. bod Návrh na spoluúčasť pre žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na r

  
 

7. bod Žiadosť Detského súkromného zariadenie Svetielko, s. r. o. o predĺženie nájmu nebytových priestorov v budove Materskej školy Ľ. Fullu 12.

  
 

8. bod Žiadosť Pavla Radiča – SOUNDTECH S & T.C. o predĺženie nájmu nebytových priestorov – garáž na Novackého ul

  
 

9. bod Žiadosť spol. ALL 4 CAR, s.r.o. o zníženie plochy a výšky mesačného nájmu a vrátenie, prípadne odpočítanie nákladov na nariadenú prestavbu

  
 

10. bod Žiadosť o. z. ESPRIT o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Majerníkova 60.

  
 

11. bod Žiadosť n. o. Centrum nadania o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Majerníkova 60.

  
 

12. bod Žiadosť žiadateľov Janky Šúšolovej, Ing. Petra Panáka a Ing. Ľubomíry Homolovej o odkúpenie pozemku - chodníka parc. č. 3728, k. ú. Karlova Ves a žiadosť spoločnosti White Stork s.r.o. o odkúpenie parc. č. 3728, k.ú. Karlova Ves.

  
 

13. bod Informácia o vybavených interpeláciách

  
 

14. bod Odmena miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok 2018.

  
 

15. a 16. bod Rôzne + Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
04.12.2018 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: