Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.

  
 

2. bod Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2017

  
 

3. bod Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2018

  
 

4. bod Návrh na spoluúčasť projektu Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ Bratislava Karlova Ves

  
 

5. bod Správa predsedkyne komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – ústne

  
 

6. bod Konanie o podnete poslanca Rudolfa Rosinu voči poslancovi miestneho zastupiteľstva Robertovi Kramplovi na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  
 

7. bod Návrh poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií-neposlancov

  
 

8. bod Návrh na na určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva, počtu volebných obvodov a určenie rozsahu výkonu starostu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnom období 2018 – 2022 (8. volebné obdobie)

  
 

9. bod Žiadosť Moniky Michalčákovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc.č. 2360/23, k.ú. Karlova Ves.

  
 

10. bod Žiadosť PaedDr. Milana Mikulíka o zmenu čl. III. ods.2 nájomnej zmluvy č. 1060246012 zo dňa 04.07.2012, týkajúcej sa účelu a spôsobu užívania predmetu nájmu

  
 

11. bod Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlova Ves.

  
 

12. bod Žiadosť Ing. Jána Hučku o súhlas so zmenou majiteľa predajného stánku a pokračovanie nájomného vzťahu na pozemok pod stánkom, resp. odsúhlasenie nájomnej zmluvy.

  
 

13. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom parc. č. 1669/245, k. ú. Karlova Ves.

  
 

14. bod Návrh na prenájom dvoch parkovacích státí na parc. č. 285/1 na účely nabíjania elektromobilov

  
 

15. bod Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5669/2 k. ú. Karlova Ves počas výstavby Skateparku pre občianske združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky.

  
 

16. bod Návrh na vyradenie prebytočného majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle zásad hospodárenia.

  
 

17. bod Schválenie podmienok OVS na prenájom nebytových priestorov - školský bufet v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62.

  
 

18. bod Návrh na odvolanie neposlankyne z komisie pre kultúru a médiá

  
 

19. bod Odmena miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok 2018

  
 

20. bod Plán kontrolnej činnosti MK na 2. polrok 2018.

  
 

21. bod Rôzne.

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
04.12.2018 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: