NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.

  
 

2. bod Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2017

  
 

3. bod Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2018

  
 

4. bod Návrh na spoluúčasť projektu Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ Bratislava Karlova Ves

  
 

5. bod Správa predsedkyne komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – ústne

  
 

6. bod Konanie o podnete poslanca Rudolfa Rosinu voči poslancovi miestneho zastupiteľstva Robertovi Kramplovi na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  
 

7. bod Návrh poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií-neposlancov

  
 

8. bod Návrh na na určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva, počtu volebných obvodov a určenie rozsahu výkonu starostu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnom období 2018 – 2022 (8. volebné obdobie)

  
 

9. bod Žiadosť Moniky Michalčákovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc.č. 2360/23, k.ú. Karlova Ves.

  
 

10. bod Žiadosť PaedDr. Milana Mikulíka o zmenu čl. III. ods.2 nájomnej zmluvy č. 1060246012 zo dňa 04.07.2012, týkajúcej sa účelu a spôsobu užívania predmetu nájmu

  
 

11. bod Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlova Ves.

  
 

12. bod Žiadosť Ing. Jána Hučku o súhlas so zmenou majiteľa predajného stánku a pokračovanie nájomného vzťahu na pozemok pod stánkom, resp. odsúhlasenie nájomnej zmluvy.

  
 

13. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom parc. č. 1669/245, k. ú. Karlova Ves.

  
 

14. bod Návrh na prenájom dvoch parkovacích státí na parc. č. 285/1 na účely nabíjania elektromobilov

  
 

15. bod Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5669/2 k. ú. Karlova Ves počas výstavby Skateparku pre občianske združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky.

  
 

16. bod Návrh na vyradenie prebytočného majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle zásad hospodárenia.

  
 

17. bod Schválenie podmienok OVS na prenájom nebytových priestorov - školský bufet v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62.

  
 

18. bod Návrh na odvolanie neposlankyne z komisie pre kultúru a médiá

  
 

19. bod Odmena miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok 2018

  
 

20. bod Plán kontrolnej činnosti MK na 2. polrok 2018.

  
 

21. bod Rôzne.

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: