NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, program zasadnutia, Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.

  
 

2. bod Správa o činnosti miestneho kontrolóra.

  
 

3. bod Návrh na zmenu rozpočtu Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018

  
 

4. bod Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves k 30.06.2018.

  
 

5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 zo dňa 15. decembra 2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mes

  
 

6. bod Návrh na dočasné menovanie vedúceho príspevkovej organizácie Karloveský športový klub

  
 

Vystúpenie občanov (1)

  
 

Vystúpenie občanov (2)

  
 

Vystúpenie občanov (3)

  
 

7. bod Žiadosť spol. ALL 4 CAR, s. r . o. o zníženie plochy a výšky mesačného nájmu a vrátenie (odpočítanie) nákladov za nariadenú prestavbu

  
 

7. bod pokračovanie

  
 

8. bod Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a. s...

  
 

9. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava - Karlova Ves.

  
 

10. bod Žiadosť MUDr. Zuzany Petrakovičovej o odkúpenie pozemku registra C - KN parc. č. 2040, príp. uzavretie novej nájomnej zmluvy na daný pozemok, k.ú. Karlova Ves

  
 

11. bod Žiadosť Dominiky Hodákovej o odpustenie nedoplatku na nájomnom za nebytový priestor

  
 

12. bod Žiadosť JUDr. Evy Pistovičovej s manž. o nájom pozemku registra C - KN parc. č. 2301, k. ú. Karlova Ves a žiadosť MUDr. Ivety Šturdíkovej o predaj, príp. dlhodobý prenájom časti pozemku parc. č. 2301, k. ú. Karlova Ves.

  
 

12. bod pokračovanie

  
 

13. bod Schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov - Pernecká 2, Špieszova 37

  
 

14. bod Žiadosť MUDr. Jágerovej Renaty o prenájom garáže na Adámiho ul

  
 

15. bod Žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov na Lackovej ul. - E.T.B. - Eva Baranovičová

  
 

16. bod Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy, Prokofievova 5, Bratislava o dlhodobý prenájom nebytových priestorov na Majerníkovej 60.

  
 

17. bodŽiadosť občianskeho združenia Slovensky skauting, 70. zbor o prenájom nebytových priestorov na Molecovej ul. v Karloveskom centre kultúry

  
 

18. bod Prenájom priestorov v Karloveskom centre kultúry občianskemu združeniu CirKusKus.

  
 

19. bod Odmena miestnemu kontrolórovi za 3. štvrťrok 2018.

  
 

20. bod Informácia o vybavených interpeláciách.

  
 

Záver

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: