NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Slub poslancov

  
 

Program zasadnutia

  
 

1. bod Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.

  
 

2. bod Správa o činnosti miestneho kontrolóra

  
 

3. bod Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2019.

  
 

4. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

  
 

5. bod Územný plán zóny Karloveská zátoka, Zadanie

  
 

6. bod Urbanistická štúdia Krčace, MČ Bratislavy – Dúbravka a Karlova Ves, Zadanie.

  
 

7. bod Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a voľby jej členov

  
 

8. bod Návrh na odvolanie a delegovanie členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  
 

9. bodNávrh odvolanie a voľbu členov mimorozpočtových fondov

  
 

10. bod Návrh na voľbu a odvolanie členov pracovných skupín.

  
 

Slovo pre verejnosť

  
 

11. bod Návrh na odvolanie a voľbu členov rady Karloveského športového klubu.

  
 

12. bod Návrh na odvolanie a voľbu členov dozorného orgánu VPS Karlova Ves.

  
 

13. bod Návrh dodatku č. 1 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  
 

14. bod Návrh na spoluúčasť projektu „Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ Bratislava Karlova Ves“ v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40, prioritnej osi 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochran

  
 

15. bod Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5669/2 k.ú. Karlova Ves počas výstavby Skateparku pre občianske združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky

  
 

16. bod Schválenie zámeru mestskej časti vypovedať zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 135 0 33 60 06

  
 

17. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava - Karlova Ves

  
 

18. bod Žiadosť Juraja Zruneka o dlhodobý prenájom parkovacích miest v k.ú. Karlova Ves

  
 

19. bod Žiadosť Ing. Juraja Galla o kúpu pozemkov registra C-KN parc.č. 643/2 a parc.č. 2968/17, k.ú. Karlova Ves

  
 

20. bod Žiadosť spoločnosti ALL 4 CAR, s. r . o. o predĺženie nájomnej zmluvy

  
 

21. bod Žiadosť spol. HORTULANUS s.r.o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru.

  
 

22. bod Žiadosť Ľudmily Vasile Hrubjákovej o predĺženie nájmu nebytového priestoru

  
 

23. bod Žiadosť o zmenu nájomcu nebytových priestorov v objekte Materskej školy Ľ. Fullu.

  
 

24. bod Prerokovanie upozornenia prokurátorky vo vzťahu k rezidentskému parkovaniu.

  
 

25. bod Žiadosti o dotácie na rok 2019.

  
 

26. bod Odmena miestnemu kontrolórovi za 4. štvrťrok 2018

  
 

27. bod Informácia o vybavených interpeláciách.

  
 

28. bod Rôzne

  
 

29. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.03.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

 
28.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
28.03.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.04.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: