NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

2. bod Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2019

  
 

3. bod Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova ves za rok 2018

  
 

4. bod Návrh na zmenu rozpočtu - tvorby a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019.

  
 

5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestske

  
 

6. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva

  
 

7. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29.10.2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, č

  
 

8. bod Návrh dodatku č. 2 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a určenie platu starostky

  
 

9. bod Návrh na budúce využívanie Novej lodenice.

  
 

10. bod Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na využívanie Starej lodenice

  
 

11. bod Žiadosť spoločnosti ALL 4 CAR o prehodnotenie uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 28/2019 (o zníženie nájomného).

  
 

12. bod Predĺženie nájmov v objekte na Majerníkovej 60 pre žiadateľov - Karloveské tanečné centrum a Základná umelecká škola J. Kresánka

  
 

13. bod Prenájom nebytových priestorov na Janotovej 12.

  
 

14. bod Návrh spoločnosti ASEKOL na spoluprácu pri zbere elektroodpadu prostredníctvom stacionárnych kontajnerov

  
 

15. bod Informácia o vybavených interpeláciách.

  
 

Rôzne a interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: