NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, program zasadnutia, návrhová komisia

  
 

1. bod Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2020

  
 

2. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

  
 

3. bod Stiahnutý

  
 

4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 5/2019 zo dňa 24.9.2019 o podmienkach poskytovania dotácií

  
 

5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o príspevku na zabezpečenie stravovania pre seniorov.

  
 

6. bod Prijatie daru - pozemku na ulici Svrčia

  
 

7. a 8. bod Žiadosť JUDr. Evy Pistovičovej o kúpu pozemkov registra C-KN parc. č. 2300/12, 2300/13, 2300/15, 2301/3, 2301/4, k.ú. Karlova Ves - schválenie zámeru mestskej časti Bratislava - Karlova Ves predať predmetné pozemky. + Žiadosť Ing. Makaru s man

  
 

9. bod Žiadosť spoločnosti Belistar, s.r.o. o nájom pozemkov pod predajným stánkom parc. č. 3651/363 a parc. č. 3651/364, k. ú. Karlova Ves

  
 

10. bod Žiadosť Rodinného centra Klbko o predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte na Lackovej 4

  
 

11. bod Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62.

  
 

12. bod Odmena miestnemu kontrolórovi za 3. štvrťrok 2019

  
 

12a. bod Urče nie výška platu starostke MČ Bratislava Karlova Ves

  
 

13. bod Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2020

  
 

14. bod Rôzne

  
 

15. bod Interpelácie.

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
03.02.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
06.02.2020 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka

Verejne prerokovanie EIA D4 zameru budovania tunela D4 pri Marianke

 
11.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: