Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova VesOtvorenie, program zasadnutia, návrhová komisia

  

1. bod Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2020

  

2. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

  

3. bod Stiahnutý

  

4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 5/2019 zo dňa 24.9.2019 o podmienkach poskytovania dotácií

  

5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o príspevku na zabezpečenie stravovania pre seniorov.

  

6. bod Prijatie daru - pozemku na ulici Svrčia

  

7. a 8. bod Žiadosť JUDr. Evy Pistovičovej o kúpu pozemkov registra C-KN parc. č. 2300/12, 2300/13, 2300/15, 2301/3, 2301/4, k.ú. Karlova Ves - schválenie zámeru mestskej časti Bratislava - Karlova Ves predať predmetné pozemky. + Žiadosť Ing. Makaru s man

  

9. bod Žiadosť spoločnosti Belistar, s.r.o. o nájom pozemkov pod predajným stánkom parc. č. 3651/363 a parc. č. 3651/364, k. ú. Karlova Ves

  

10. bod Žiadosť Rodinného centra Klbko o predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte na Lackovej 4

  

11. bod Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62.

  

12. bod Odmena miestnemu kontrolórovi za 3. štvrťrok 2019

  

12a. bod Urče nie výška platu starostke MČ Bratislava Karlova Ves

  

13. bod Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2020

  

14. bod Rôzne

  

15. bod Interpelácie.

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
15.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: