Karlova Ves MsZ | zastupitelstvo.sk

Karlova Ves MsZZasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves • 1. bod Plnenie uzneseni MiZ splatných k 2. zasadnutiu MiZ 2015
 • 2. bod Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 2. zasadnutiu MiZ 2015
 • 3. bod Navrh harmonogramu zasadnuti komisii, miestnej rady a miestneho zastupitel'stva v roku 2015
 • 4. bod Voľba člena miestnej rady
 • 5. bod Preplatenie dovolenky bjvalej starostke
 • 5. bod Pokračovanie 1
 • 5. bod Pokračovanie 2
 • 6. bod lnfomácia o stave súdnych sporov Md
 • 6. bod Pokračovanie 1
 • 6. bod Pokračovanie 2
 • 6. bod Pokračovanie 3
 • 6. bod Pokračovanie 4
 • 7. bod Navrh na personálne obsadenie rád fondov zriadených MČ Bratislava Karlova ves
 • 8. bod Delegovalie poslancov do rád škôl
 • 9a. bod Návrh na zverejňovanie miezd a platov
 • 9a. bod Pokračovanie
 • 9. bod Žiadost' Metodicko-pedagogick6ho centra, Ševčenkora 11, Bratislara o nijme neb]'tovich priestorov v ZS A. Dubčeka uzatvorenie zmluvy
 • 10. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemky v k.t. Bratislava - Karlova Ves
 • 11. bod Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za obdobie januar - december 201'1
 • 12. bod Pokračovanie pilotného projellu poskytovania bezplatných obedov
 • 13. bod Zverejňovanie zapisnic z komisii a miestnej rady
 • 14. bod Informácia o súdnom spore KSK
 • 14. bod Pokračovanie
 • 15. bod Návrh na vyradenie majetku
 • 16. bod Plán kontolnej činnosti na 1. polrok 2015
 • 17. bod Odmena miestnej kontrolórke za 4. štvrfrok 2014
 • 18. bod Rôzne 1
 • 18. bod Rôzne 2
 • 19. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
23.09.2020 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
24.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.09.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja
28.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
29.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
29.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
30.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
12.10.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
13.10.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

Kategórie videií: