Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Karlova VesOtvorenie, program zasadnutia

  

1. bod Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

  

2. bod Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január - apríl 2015.

  

3. bod Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2014.

  

4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške príspevku a spôsobe platby zákonného zástupcu dieťaťať/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej ča

  

5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške finančných prostriedkov mestskej časti určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa/žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej

  

6. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008 o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, v zne

  

6a. bod Návrh na schválenie zadania Územného plánu zóny - Dlhé Diely

  

7. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 2. polrok 2015.

  

8. bod Ziadosť Karloveského športového klubu o finančný príspevok.

  

Slovo pre verejnosť

  

9. bod Projekt zabezpečenia výkonu verejno-prospešných služieb vo vlastných kapacitách mestskej časti.

  

10. bod Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom uvoľnených záhrad v k. ú. Bratislava-Karlova Ves.

  

11. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami v k. ú Bratislava-Karlova Ves.

  

12. bod Žiadosť občianskeho združenia Klub textilných výtvarníkov ARTTEX, Tomášikova 28, Bratislava o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov

  

13. bod Žiadosť p. Anny Havranovej o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov

  

15. bod Návrh podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v objekte na Matejkovej ul. č. 20.

  

16. bod Návrh podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v objekte na Perneckej 2 a Špieszovej 37.

  

18. bod Návrh na úpravu platu starostky v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

  

19. bod Žiadosť miestnej kontrolórky o súhlas byť členkou dozorného orgánu právnickej osoby.

  

20. bod Odmena miestnej kontrolórke za mesiace apríl a máj 2015

  

21. bod Informácia o vybavených interpeláciách.

  

22. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
15.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: