NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Karlova Ves* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, program zasadnutia

  
 

1. bod Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

  
 

2. bod Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január - apríl 2015.

  
 

3. bod Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2014.

  
 

4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške príspevku a spôsobe platby zákonného zástupcu dieťaťať/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej ča

  
 

5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške finančných prostriedkov mestskej časti určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa/žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej

  
 

6. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008 o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, v zne

  
 

6a. bod Návrh na schválenie zadania Územného plánu zóny - Dlhé Diely

  
 

7. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 2. polrok 2015.

  
 

8. bod Ziadosť Karloveského športového klubu o finančný príspevok.

  
 

Slovo pre verejnosť

  
 

9. bod Projekt zabezpečenia výkonu verejno-prospešných služieb vo vlastných kapacitách mestskej časti.

  
 

10. bod Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom uvoľnených záhrad v k. ú. Bratislava-Karlova Ves.

  
 

11. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami v k. ú Bratislava-Karlova Ves.

  
 

12. bod Žiadosť občianskeho združenia Klub textilných výtvarníkov ARTTEX, Tomášikova 28, Bratislava o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov

  
 

13. bod Žiadosť p. Anny Havranovej o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov

  
 

15. bod Návrh podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v objekte na Matejkovej ul. č. 20.

  
 

16. bod Návrh podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v objekte na Perneckej 2 a Špieszovej 37.

  
 

18. bod Návrh na úpravu platu starostky v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

  
 

19. bod Žiadosť miestnej kontrolórky o súhlas byť členkou dozorného orgánu právnickej osoby.

  
 

20. bod Odmena miestnej kontrolórke za mesiace apríl a máj 2015

  
 

21. bod Informácia o vybavených interpeláciách.

  
 

22. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
27.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
03.03.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
18.03.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
23.03.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: