Karlova Ves MsZ | zastupitelstvo.sk

Karlova Ves MsZZasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Karlova Ves
 • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.
 • 2. bod Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január - apríl 2015.
 • 3. bod Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2014.
 • 4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške príspevku a spôsobe platby zákonného zástupcu dieťaťať/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej ča
 • 5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške finančných prostriedkov mestskej časti určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa/žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
 • 6. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008 o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, v zne
 • 6a. bod Návrh na schválenie zadania Územného plánu zóny - Dlhé Diely
 • 7. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 2. polrok 2015.
 • 8. bod Ziadosť Karloveského športového klubu o finančný príspevok.
 • Slovo pre verejnosť
 • 9. bod Projekt zabezpečenia výkonu verejno-prospešných služieb vo vlastných kapacitách mestskej časti.
 • 10. bod Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom uvoľnených záhrad v k. ú. Bratislava-Karlova Ves.
 • 11. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami v k. ú Bratislava-Karlova Ves.
 • 12. bod Žiadosť občianskeho združenia Klub textilných výtvarníkov ARTTEX, Tomášikova 28, Bratislava o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov
 • 13. bod Žiadosť p. Anny Havranovej o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov
 • 15. bod Návrh podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v objekte na Matejkovej ul. č. 20.
 • 16. bod Návrh podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v objekte na Perneckej 2 a Špieszovej 37.
 • 18. bod Návrh na úpravu platu starostky v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
 • 19. bod Žiadosť miestnej kontrolórky o súhlas byť členkou dozorného orgánu právnickej osoby.
 • 20. bod Odmena miestnej kontrolórke za mesiace apríl a máj 2015
 • 21. bod Informácia o vybavených interpeláciách.
 • 22. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
17.08.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
14.09.2020 | 12:01 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

BA Výberové konanie

 
16.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
22.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

Kategórie videií: