Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Zasadnutie MiZ Karlova Ves


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

0. bod Otvorenie, program zasadnutia

   
 

1. bod Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva

   
 

2. bod Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2017

   
 

3. bod Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2016.

   
 

4. bod Návrh na prijatie investičného úveru za účelom financovania rekonštrukcie školských objektov a zariadení - 2. tranža.

   
 

5. bod Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2017.

   
 

6. bod Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 3/2004 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti Bratislava- Karlova Ves a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej čas

   
 

7. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy.

   
 

8. bod Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves

   
 

9. bod Rámcová náplň práce komisií miestneho zastupiteľstva.

   
 

10. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlova Ves.

   
 

11. bod Žiadosť Žiadosť občianskeho združenia Susedia Sami Sebe o prenájom časti pozemku v k. ú. Karlova Ves

   
 

13. bod Žiadosť Petra Kajzra o kúpu, resp. prenájom pozemku registra C - KN, časť parc. č. 1311/20 identický s pozemkom registra E - KN parc. č. 365,k. ú. Karlova Ves

   
 

14. bod Žiadosť prenájom nebytových priestorov v materských školách v šk. roku 2017/2018.

   
 

15. bod Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 2. štvrťrok 2017.

   
 

16. bod Rôzne.

   
 

17. bod Interpelácie.

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: