Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.

  
 

2. bod Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018

  
 

3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č…/2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na

  
 

4. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok v k. ú. Karlova Ves.

  
 

5. bod Žiadosť užívateľov Vlasty Tormovej a spol. o uzavretie nájomných zmlúv na záhrady v k. ú. Karlova Ves, v lokalite Polianky

  
 

6. bod Žiadosť nájomcu Vojtecha Jakubeka o odpustenie časti nájomného za rok 2017.

  
 

7. bod Žiadosť MIRAN-DUO s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory - spoločné garáže pod pešou zónou Pribišova -Ľ. Fullu.

  
 

8. bod Žiadost Mgr. Michala Jalčovika - IMPULZ CLUB ALBA o predĺženie nájmu nebytového priestoru v obytnom dome na Segnerovej 3.

  
 

9. bod Návrh na zverenie objektu futbalového ihriska s umelým trávnikom na Molecovej 1/A do správy Karloveskému športovému klubu.

  
 

10. bod Žiadosti o dotácie na rok 2018

  
 

11. bod Návrh na uzavretie zmluvy o spolupráci v oblasti kultúry

  
 

12. bod Konanie o podnete poslancov Roberta Krampla a Igora Bendíka na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

  
 

13. bod Návrh na zrušenie rokovacieho poriadku komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  
 

14. bod Informácia o vybavených interpeláciách

  
 

15. bod Zámer zhodnitenie nevyužitého priestoru na Matejkovej 20

  
 

16. bod Voľba poslancov do komuisií (Bendík, Krampl)

  
 

17. bod Návrh na rekonštrukciu miestnej rady

  
 

18. bod Rôzne + Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
23.10.2018 | 10:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
24.10.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
25.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
25.10.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.10.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
31.10.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: