Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky


Časti záznamu vo FLASH-i:

Malacky MsZ

 

1. bod Otvorenie, schválenie programu

   
 

2. bod Správa o plnení uznesení MsZ

   
 

3. bod Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016

   
 

4. bod Správa z kontroly hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní ýdavkov v rozpočtovej organizácii mesta CVČ za rok 2015

   
 

5. bod Správa z kontroly výdavkov a dodržiavania legislatívnych postupov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

   
 

6. bod Správa z kontroly plnenia uznesení za II. polrok 2016

   
 

7a. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 2/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Malacky v znení VZN mesta Malacky č. 8/2015 a v znení VZN mesta Malacky č. 6/2016

   
 

7b. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa ruší VZN Mesta Malacky č. 4/2012 o zásadách pre tvorbu a vydávanie všeobecne záväzných nariadení mesta

   
 

7c. bod Návrh VZN mesta Malacky o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Malacky

   
 

8a. bod Návrh na odplatný prevod verejného osvetlenia s príslušenstvom v obytnej zóne Padzelek v prospech mesta Malacky

   
 

8b. bod Návrh na schválenie Dohody o urovnaní sporného vlastníctva k pozemku C-KN 2108/3 v k.ú. Malacky v prospech JUDr. Marty Vícenovej, Malacky

   
 

Vystúpenie občana

   
 

8c. bod Návrh na doplnenie nadačného imania Nadácie Pro Malacky v súlade so zákonom o nadáciách

   
 

9. bod Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy rozpočtovým organizáciám MŠ Jána Kollára 896, Malacky, ZŠ Štúrova ul. 142/A, Malacky, ZUŠ Záhorácka ul. 1918, Malacky –

   
 

10. bod Návrh na schválenie dotácií pre športové kluby na rok 2017

   
 

11. bod Rôzne

   
 

12. bod Interpelácie

   




Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.10.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
07.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Andrid CHROME a iOS iPhone) LIVE STREAMING priamy link LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
08.11.2017 | 08:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
09.11.2017 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
28.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
07.12.2017 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: