Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky


Časti záznamu vo FLASH-i:

Malacky MsZ

 

1. bod Otvorenie, schválenie programu

   
 

2. bod Správa o plnení uznesení MsZ

   
 

3. bod Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016

   
 

4. bod Správa z kontroly hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní ýdavkov v rozpočtovej organizácii mesta CVČ za rok 2015

   
 

5. bod Správa z kontroly výdavkov a dodržiavania legislatívnych postupov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

   
 

6. bod Správa z kontroly plnenia uznesení za II. polrok 2016

   
 

7a. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 2/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Malacky v znení VZN mesta Malacky č. 8/2015 a v znení VZN mesta Malacky č. 6/2016

   
 

7b. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa ruší VZN Mesta Malacky č. 4/2012 o zásadách pre tvorbu a vydávanie všeobecne záväzných nariadení mesta

   
 

7c. bod Návrh VZN mesta Malacky o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Malacky

   
 

8a. bod Návrh na odplatný prevod verejného osvetlenia s príslušenstvom v obytnej zóne Padzelek v prospech mesta Malacky

   
 

8b. bod Návrh na schválenie Dohody o urovnaní sporného vlastníctva k pozemku C-KN 2108/3 v k.ú. Malacky v prospech JUDr. Marty Vícenovej, Malacky

   
 

Vystúpenie občana

   
 

8c. bod Návrh na doplnenie nadačného imania Nadácie Pro Malacky v súlade so zákonom o nadáciách

   
 

9. bod Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy rozpočtovým organizáciám MŠ Jána Kollára 896, Malacky, ZŠ Štúrova ul. 142/A, Malacky, ZUŠ Záhorácka ul. 1918, Malacky –

   
 

10. bod Návrh na schválenie dotácií pre športové kluby na rok 2017

   
 

11. bod Rôzne

   
 

12. bod Interpelácie

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
20.03.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
22.03.2018 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
22.03.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.03.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
22.03.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: