Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky


Časti záznamu vo FLASH-i:

Malacky MsZ

 

1. bod Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu

   
 

2. bod Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ2/2017

   
 

3. bod Správa z kontroly čerpania výdavkov v hotovosti za vybrané mesiace roku 2016 – Z19/2017

   
 

4a. bod Návrh VZN o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky – Z20/2017

   
 

4b. bod Návrh VZN o poskytovaní priestoru zo strany mesta Malacky na volebnú kampaň – Z21/2017

   
 

5ch. bod Návrh na dlhodobý odplatný prenájom časti pozemku reg. „C“ parc. č. 29/1 v k.ú. Malacky za účelom vybudovania krytej ľadovej plochy – zimného štadióna v prospech obchodnej spoločnosti H + H TECHNIKA, spol. s r.o., Rousínov – Z30/2017

   
 

5. bod Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:

   
 

6. a 7. bod bod Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2016 – Z39/2017 + Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2016 – Z40/2017

   
 

8. bod Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 2016

   
 

9. bod Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31.03.2017 a návrh III. zmeny rozpočtu mesta Malacky na rok 2017 – Z50/2017

   
 

10. bod Návrh 1. zmeny rozpočtu MsCSS Malacky na rok 2017 – Z51/2017

   
 

11. bod Návrh 1. zmeny rozpočtu p.o.m MCK Malacky na rok 2017 – Z52/2017

   
 

12. bod Návrh 3. zmeny rozpočtu AD HOC Malacky na rok 2017 – Z53/2017

   
 

13. a 14. bod Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania na financovanie rozvojových aktivít mesta – Z54/2017 + Návrh na schválenie dlhodobého investičného úveru na financovanie rozvojových aktivít mes

   
 

15. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017 – Z56/2017

   
 

16. bod Návrh na zvolenie p. Viliama Slezáka za prísediaceho Okresného súdu v Malackách na obdobie od 23.8.2017 do 22.8.2021- ústne – Z57/2017

   
 

17. bod Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016 – Z58/2017

   
 

18. bod Rôzne

   
 

19. bod Interpelácie a podnety

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.10.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
07.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Andrid CHROME a iOS iPhone) LIVE STREAMING priamy link LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
08.11.2017 | 08:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
09.11.2017 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
28.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
07.12.2017 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: