Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu

   
 

2. bod Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ2/2017

   
 

3. bod Správa z kontroly čerpania výdavkov v hotovosti za vybrané mesiace roku 2016 – Z19/2017

   
 

4a. bod Návrh VZN o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky – Z20/2017

   
 

4b. bod Návrh VZN o poskytovaní priestoru zo strany mesta Malacky na volebnú kampaň – Z21/2017

   
 

5ch. bod Návrh na dlhodobý odplatný prenájom časti pozemku reg. „C“ parc. č. 29/1 v k.ú. Malacky za účelom vybudovania krytej ľadovej plochy – zimného štadióna v prospech obchodnej spoločnosti H + H TECHNIKA, spol. s r.o., Rousínov – Z30/2017

   
 

5. bod Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:

   
 

6. a 7. bod bod Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2016 – Z39/2017 + Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2016 – Z40/2017

   
 

8. bod Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 2016

   
 

9. bod Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31.03.2017 a návrh III. zmeny rozpočtu mesta Malacky na rok 2017 – Z50/2017

   
 

10. bod Návrh 1. zmeny rozpočtu MsCSS Malacky na rok 2017 – Z51/2017

   
 

11. bod Návrh 1. zmeny rozpočtu p.o.m MCK Malacky na rok 2017 – Z52/2017

   
 

12. bod Návrh 3. zmeny rozpočtu AD HOC Malacky na rok 2017 – Z53/2017

   
 

13. a 14. bod Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania na financovanie rozvojových aktivít mesta – Z54/2017 + Návrh na schválenie dlhodobého investičného úveru na financovanie rozvojových aktivít mes

   
 

15. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017 – Z56/2017

   
 

16. bod Návrh na zvolenie p. Viliama Slezáka za prísediaceho Okresného súdu v Malackách na obdobie od 23.8.2017 do 22.8.2021- ústne – Z57/2017

   
 

17. bod Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016 – Z58/2017

   
 

18. bod Rôzne

   
 

19. bod Interpelácie a podnety

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: