NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu

  
 

2. bod Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ4/2017

  
 

3. bod Správa z kontroly výberu vybraných druhov nedaňových príjmov a ich pohľadávok za roky 2015 a 2016 – Z82/2017

  
 

4. bod Správa z kontroly hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní výdavkov v ZŠ Dr. J. Dérera za rok 2016 – Z83/2017

  
 

5. bodSpráva z kontroly preplatku zdravotného poistenia za rok 2015 v MsCSS – Z84/2017

  
 

6a. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 9/2015o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Z85

  
 

6b. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 13/2016 o miestnom poplatku za rozvoj – Z86/2017

  
 

6d. bod Návrh VZN mesta Malacky o výške dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 – Z88/2017

  
 

6e. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 11/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení VZN č. 6/2015 a VZN č. 10/2016– Z89/20017

  
 

6f. bod Návrh Dodatku č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom do komisií – Z90/2017

  
 

6g. bod Návrh na zrušenie Zásad o vybavovaní sťažností – Z91/2017

  
 

7a. bod Návrh na bezodplatný prevod vlastníckeho práva k vybudovanému chodníku a spevneným plochám na pozemku reg. E parc. č. 1119/1 na Mierovom námestí v prospech mesta Malacky

  
 

7b. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom pod miestnou komunikáciou a chodníkmi na ul. Janka Jesenského a Pezinská vo vlastníctve spoločnosti Vodohospodárske stavby

  
 

7c. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom pod miestnymi komunikáciami na ul. Pezinská vo vlastníctve Alexandra Németha a Geralda Németha, Malacky v prospech mesta Malacky – Z94/2017

  
 

7d. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. C parc. č. 5418/38 v k.ú. Malacky na ul. Jánošíkova v prospech MUDr. Dominika Míznera, Malacky – Z95/2017

  
 

7e. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. C parc. č. 5418/39 v k.ú. Malacky na ulici Jánošíkova v prospech Ing. arch. Petra Vaškoviča, Bratislava – Z96/2017

  
 

7f. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu na pozemku reg, „C“ parc. č. 3631/2 na ul. Dominika Skuteckého v prospech Ing. Mária Krála, Malacky

  
 

7g. bod Návrh na bezodplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. E parc. č. 6025/4 v k.ú. Malacky vo vlastníctve Slovenskej republiky – správca Slovenský pozemkový fond v prospech mesta Malacky – Z98/2017

  
 

7h. bod Návrh na dlhodobý odplatný prenájom lesných pozemkov vo vlastníctve mesta Malacky v k.ú. Malacky a v k.ú. Plavecký Štvrtok v prospech Vojenských lesov a majetkov SR, š.p.

  
 

7ch. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemkov registra „E“ parc. č. 907/2, parc. č. 908 a parc. č. 978/1 v k. ú. Malacky uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech v prospech Slovak Telekom, a.s., Bratislava

  
 

7i. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o postúpení práv a povinností stavebníka uzatvorenej medzi Mestom Malacky a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Bratislava

  
 

7j. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mesta Malacky a informácia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok primátorom mesta – Z102/2017

  
 

8. bod Návrh IV. zmeny rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Mestské centrum kultúry na rok 2017 – Z103/2017

  
 

9. bod Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020

  
 

10. bod Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 – Z105/2017

  
 

Vystúpenie občanov

  
 

12. bod Návrh rámcového plánu činnosti MsZ na rok 2018 – Z110/2017

  
 

13. bod Rôzne

  
 

14. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
26.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

 
28.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
28.03.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.04.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.05.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: