Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Časti záznamu vo FLASH-i:

Malacky MsZ

 

1. bod Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu

   
 

2. bod Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ4/2017

   
 

3. bod Správa z kontroly výberu vybraných druhov nedaňových príjmov a ich pohľadávok za roky 2015 a 2016 – Z82/2017

   
 

4. bod Správa z kontroly hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní výdavkov v ZŠ Dr. J. Dérera za rok 2016 – Z83/2017

   
 

5. bodSpráva z kontroly preplatku zdravotného poistenia za rok 2015 v MsCSS – Z84/2017

   
 

6a. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 9/2015o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Z85

   
 

6b. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 13/2016 o miestnom poplatku za rozvoj – Z86/2017

   
 

6d. bod Návrh VZN mesta Malacky o výške dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 – Z88/2017

   
 

6e. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 11/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení VZN č. 6/2015 a VZN č. 10/2016– Z89/20017

   
 

6f. bod Návrh Dodatku č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom do komisií – Z90/2017

   
 

6g. bod Návrh na zrušenie Zásad o vybavovaní sťažností – Z91/2017

   
 

7a. bod Návrh na bezodplatný prevod vlastníckeho práva k vybudovanému chodníku a spevneným plochám na pozemku reg. E parc. č. 1119/1 na Mierovom námestí v prospech mesta Malacky

   
 

7b. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom pod miestnou komunikáciou a chodníkmi na ul. Janka Jesenského a Pezinská vo vlastníctve spoločnosti Vodohospodárske stavby

   
 

7c. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom pod miestnymi komunikáciami na ul. Pezinská vo vlastníctve Alexandra Németha a Geralda Németha, Malacky v prospech mesta Malacky – Z94/2017

   
 

7d. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. C parc. č. 5418/38 v k.ú. Malacky na ul. Jánošíkova v prospech MUDr. Dominika Míznera, Malacky – Z95/2017

   
 

7e. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. C parc. č. 5418/39 v k.ú. Malacky na ulici Jánošíkova v prospech Ing. arch. Petra Vaškoviča, Bratislava – Z96/2017

   
 

7f. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu na pozemku reg, „C“ parc. č. 3631/2 na ul. Dominika Skuteckého v prospech Ing. Mária Krála, Malacky

   
 

7g. bod Návrh na bezodplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. E parc. č. 6025/4 v k.ú. Malacky vo vlastníctve Slovenskej republiky – správca Slovenský pozemkový fond v prospech mesta Malacky – Z98/2017

   
 

7h. bod Návrh na dlhodobý odplatný prenájom lesných pozemkov vo vlastníctve mesta Malacky v k.ú. Malacky a v k.ú. Plavecký Štvrtok v prospech Vojenských lesov a majetkov SR, š.p.

   
 

7ch. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemkov registra „E“ parc. č. 907/2, parc. č. 908 a parc. č. 978/1 v k. ú. Malacky uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech v prospech Slovak Telekom, a.s., Bratislava

   
 

7i. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o postúpení práv a povinností stavebníka uzatvorenej medzi Mestom Malacky a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Bratislava

   
 

7j. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mesta Malacky a informácia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok primátorom mesta – Z102/2017

   
 

8. bod Návrh IV. zmeny rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Mestské centrum kultúry na rok 2017 – Z103/2017

   
 

9. bod Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020

   
 

10. bod Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 – Z105/2017

   
 

Vystúpenie občanov

   
 

12. bod Návrh rámcového plánu činnosti MsZ na rok 2018 – Z110/2017

   
 

13. bod Rôzne

   
 

14. bod Interpelácie

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
29.01.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
06.02.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
21.02.2018 | 09:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ - pokračovanie zo 7.12

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: