Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Časti záznamu vo FLASH-i:

Malacky MsZ

 

Otvorenie, schválenie programu

   
 

2. Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ1/2018

   
 

3. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2017 – Z1/2018

   
 

4. Správa z kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu za rok 2016 – Z2/2018

   
 

5. Správa z kontroly pracovno-právnych vzťahov a výdavkov na odmeňovanie zamestnancov za rok 2016 v ZUŠ Malacky – Z3/2018

   
 

6.Správa z kontroly výdavkov ZUŠ Malacky za rok 2016 a kontroly plnenia opatrení v oblasti nakladania s majetkom – Z4/2018

   
 

7. Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za II. polrok 2017 - Z5/2018

   
 

8. Návrh VZN mesta Malacky o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom- Z6/2018, Návrh VZN mesta Malacky o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky – Z7/2018

   
 

9. Majetkové záležitosti

   
 

10. Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Malacky na rok 2018 – Z20/2018

   
 

11. Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy rozpočtovým organizáciám MŠ Jána Kollára 896, Malacky, ZŠ Záhorácka ul. 95, Malacky a príspevkovým organizáciám MsCSS, 1. mája 9, Malacky, AD HOC, Sasinkova ul. 2, Malacky a MCK, Zá

   
 

12. Návrh na schválenie dotácií pre športové kluby na rok 2018 – Z22/2018

   
 

13. Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2017 – Z23/2018

   
 

14. Rôzne

   
 

15. Interpelácie

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
26.06.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
26.06.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
28.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

Kategórie videií: