Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, program zasadnutia

  
 

1. bod Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu

  
 

2. bod Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ3/2018

  
 

3. bod Správa z kontroly plnenia opatrení z kontrol vykonaných v príspevkových organizáciách mesta v rokoch 2015 a 2016 – Z77/2018

  
 

4. bod Správa z kontroly hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných predpisov pri čerpaní výdavkov v rozpočtovej organizácii mesta Materská škola Malacky za rok 2017 – Z78/2018

  
 

5. bod Správa z kontroly plnenia uznesení za I. polrok 2018 – Z79/2018

  
 

6. bod 6) Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu obce mesta Malacky a návrh VZN o mesta Malacky o záväznej časti Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu obce mesta Malacky

  
 

6. bod Pokračovanie

  
 

7a. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom v areáli Píla vo vlastníctve spoločnosti FUNDUS s.r.o. Bratislava za účelom vybudovania záchytného parkoviska v prospech mesta Malacky - Z81/2018

  
 

7b. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „E“ parc. č. 1395 a 5762/36 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Malacky v prospech mesta Malacky – Z82/2018

  
 

7c. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „C“ parc. č. 5418/58 v k. ú. Malacky na ul. Jánošíkova v prospech Ing. Miroslava Riša a Zuzany Rišovej, Malacky – Z83/2018

  
 

7d. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku reg. „C“ parc. č. 5418/60 v k. ú. Malacky na ul. Jánošíkova v prospech Miroslava Kratochvíla a Anny Kratochvílovej, Malacky – Z84/2018

  
 

7e. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku reg. C parc. č. 1336/1 a reg. E parc. č. 3972/1 v k. ú. Malacky na ulici Oslobodenia uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Samuela Vícena, Malacky – Z85/2018

  
 

7f. bod Návrh na odplatný prevod 16 parkovacích miest a chodníka na ul. Radlinského vo vlastníctve BTZ Real, s.r.o. v prospech mesta Malacky – Z86/2018

  
 

7g. bod Návrh na odplatný prevod 16 parkovacích miest na Pribinovej ulici vo vlastníctve Tibora Kuklovského, Malacky v prospech mesta Malacky – Z87/2018

  
 

7h. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „E“ parc.č. 5927/32 v k.ú. Malacky vo vlastníctve SR v správe SPF v prospech mesta Malacky – Z88/2018

  
 

7i. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „E“ parc.č. 5958, 5959 a 5960 v k.ú. Malacky vo vlastníctve Ireny Dobrovodskej a Oskara Dobrovodského, Malacky v prospech mesta Malacky

  
 

7j. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva pozemku reg. „E“ parc. č. 509 k. ú. Malacky vo vlastníctve Emmy Bužekovej a Vincenta Bužeka v správe SPF v prospech mesta Malacky

  
 

7k. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „C

  
 

7l. bod Návrh n udelenie súhlasu mesta Malacky k zariadeniu Materskej školy Nepoškvrneného srdca Panny Márie ako organizačnej zložky spojenej školy sv. Frantička Assiského v Malackách do siete škôl a školských zariadení SR

  
 

8. bod Návrh na zverejnenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy rozpočtovej organizácii ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky – Z92/2018

  
 

9. bod Monitorovacia správa programového rozpočtu a čerpanie rozpočtu za I. polrok 2018 – Z93/2018

  
 

10. bod Návrh tretej zmeny rozpočtu p. o. m. AD HOC Malacky za rok 2018 – Z94/2018

  
 

11. bod Správa o výchovno-vzdelávacom procese v ZUŠ Malacky za posledné 3 školské roky vrátane aktuálneho

  
 

12. bod Návrh dodatkov k Zriaďovacím listinám ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka, ZUŠ, CVČ a MŠ

  
 

13. bod Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl pri ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka a MŠ

  
 

14. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019

  
 

16. bod Interpelácie a podnety

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
23.10.2018 | 10:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
24.10.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
25.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
25.10.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.10.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
31.10.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: