NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, program zasadnutia

  
 

1. bod Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu

  
 

2. bod Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ3/2018

  
 

3. bod Správa z kontroly plnenia opatrení z kontrol vykonaných v príspevkových organizáciách mesta v rokoch 2015 a 2016 – Z77/2018

  
 

4. bod Správa z kontroly hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných predpisov pri čerpaní výdavkov v rozpočtovej organizácii mesta Materská škola Malacky za rok 2017 – Z78/2018

  
 

5. bod Správa z kontroly plnenia uznesení za I. polrok 2018 – Z79/2018

  
 

6. bod 6) Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu obce mesta Malacky a návrh VZN o mesta Malacky o záväznej časti Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu obce mesta Malacky

  
 

6. bod Pokračovanie

  
 

7a. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom v areáli Píla vo vlastníctve spoločnosti FUNDUS s.r.o. Bratislava za účelom vybudovania záchytného parkoviska v prospech mesta Malacky - Z81/2018

  
 

7b. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „E“ parc. č. 1395 a 5762/36 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Malacky v prospech mesta Malacky – Z82/2018

  
 

7c. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „C“ parc. č. 5418/58 v k. ú. Malacky na ul. Jánošíkova v prospech Ing. Miroslava Riša a Zuzany Rišovej, Malacky – Z83/2018

  
 

7d. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku reg. „C“ parc. č. 5418/60 v k. ú. Malacky na ul. Jánošíkova v prospech Miroslava Kratochvíla a Anny Kratochvílovej, Malacky – Z84/2018

  
 

7e. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku reg. C parc. č. 1336/1 a reg. E parc. č. 3972/1 v k. ú. Malacky na ulici Oslobodenia uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Samuela Vícena, Malacky – Z85/2018

  
 

7f. bod Návrh na odplatný prevod 16 parkovacích miest a chodníka na ul. Radlinského vo vlastníctve BTZ Real, s.r.o. v prospech mesta Malacky – Z86/2018

  
 

7g. bod Návrh na odplatný prevod 16 parkovacích miest na Pribinovej ulici vo vlastníctve Tibora Kuklovského, Malacky v prospech mesta Malacky – Z87/2018

  
 

7h. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „E“ parc.č. 5927/32 v k.ú. Malacky vo vlastníctve SR v správe SPF v prospech mesta Malacky – Z88/2018

  
 

7i. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „E“ parc.č. 5958, 5959 a 5960 v k.ú. Malacky vo vlastníctve Ireny Dobrovodskej a Oskara Dobrovodského, Malacky v prospech mesta Malacky

  
 

7j. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva pozemku reg. „E“ parc. č. 509 k. ú. Malacky vo vlastníctve Emmy Bužekovej a Vincenta Bužeka v správe SPF v prospech mesta Malacky

  
 

7k. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „C

  
 

7l. bod Návrh n udelenie súhlasu mesta Malacky k zariadeniu Materskej školy Nepoškvrneného srdca Panny Márie ako organizačnej zložky spojenej školy sv. Frantička Assiského v Malackách do siete škôl a školských zariadení SR

  
 

8. bod Návrh na zverejnenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy rozpočtovej organizácii ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky – Z92/2018

  
 

9. bod Monitorovacia správa programového rozpočtu a čerpanie rozpočtu za I. polrok 2018 – Z93/2018

  
 

10. bod Návrh tretej zmeny rozpočtu p. o. m. AD HOC Malacky za rok 2018 – Z94/2018

  
 

11. bod Správa o výchovno-vzdelávacom procese v ZUŠ Malacky za posledné 3 školské roky vrátane aktuálneho

  
 

12. bod Návrh dodatkov k Zriaďovacím listinám ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka, ZUŠ, CVČ a MŠ

  
 

13. bod Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl pri ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka a MŠ

  
 

14. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019

  
 

16. bod Interpelácie a podnety

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: