NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Koncepcia rozvoja mesta Malacky v oblasti tepelnej energetiky – Aktualizácia č. 1 -Z35/2019

  
 

2. bod Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ2/2019

  
 

3. bod Spáva z vykonanej kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2018 – Z19/2019

  
 

4a. bod Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších VZN – Z20/2019

  
 

4b. bod Návrh VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2019 – Z21/2019

  
 

4c. bod Návrh VZN o podmienkach poskytovania príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – Z22/2019

  
 

5a. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 352/4 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Anny Mihaličkovej, Partizánske – Veľké Bielice v prospech mesta Malacky – Z24/2019

  
 

5b. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 481/1 a 484 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Mgr. Ľubomíra Bernáta, Marianka v prospech mesta Malacky – Z25/2019

  
 

5c. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 572, 574/5 a 577 v k. ú. Malacky vo vlastníctve NAFTA a.s., Bratislava v prospech mesta Malacky – Z26/2019

  
 

5d. bod Návrh na odplatný prevod časti pozemku reg. „E“ parc. č. 1087/2 v k.ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v prospech obchodnej spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. - Z27/2019

  
 

5e. bod Návrh na majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 4129/1, 4331, k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky a k pozemku registra „E“ parc. č. 4330/16, k. ú. Malacky v podielovom spoluvlastníctve Zuzany Vícen

  
 

5f. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2865/2, 2867/1 a pozemkoch registra „E“ parc. č. 548, 588, 517, 537/1 v k. ú. Malacky na ulici Zámocká uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospec

  
 

5g. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ parc. č. 3370/2 v k. ú. Malacky na ulici Pezinská uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s. – Z30/2019

  
 

5h. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 6855, 6690 v k. ú. Malacky na ulici Pezinská uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech TESCO STORES SR, a.s. – Z31/2019

  
 

5ch. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov na podporu financovania aktivít združenia MAS Dolné Záhorie, o.z. – Z32/2019

  
 

5i. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 4332/1 v k. ú. Malacky na ulici Boženy Němcovej uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. – Z38/2019

  
 

6. bod Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2019 a čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31.01. 2019 – Z33/2019

  
 

7. bod Návrh na zverenie dlhodobého majetku mesta Malacky do správy rozpočtovým organizáciám MŠ Jána Kollára 896, Malacky, ZŠ Záhorácka 95, Malacky a príspevkovým organizáciám MsCSS, 1. mája 9, Malacky, AD HOC, Sasinkova 2, Malacky – Z34/2019

  
 

9a. bod Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12. 2018 – Z36/2019

  
 

9b. bod Informácia o doručení žiadosti k zmene ÚPI k výstavbe čerpacej stanice – Z37/2019

  
 

10. bod Rôzne

  
 

11. bod Interpelácie a podnety

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
17.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
17.12.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443/ LIVE STREAMING priamy link /port 82/ -->

Kategórie videií: