Malacky MsZ | zastupitelstvo.sk

Malacky MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
 • 1. bod Koncepcia rozvoja mesta Malacky v oblasti tepelnej energetiky – Aktualizácia č. 1 -Z35/2019
 • 2. bod Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ2/2019
 • 3. bod Spáva z vykonanej kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2018 – Z19/2019
 • 4a. bod Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších VZN – Z20/2019
 • 4b. bod Návrh VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2019 – Z21/2019
 • 4c. bod Návrh VZN o podmienkach poskytovania príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – Z22/2019
 • 5a. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 352/4 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Anny Mihaličkovej, Partizánske – Veľké Bielice v prospech mesta Malacky – Z24/2019
 • 5b. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 481/1 a 484 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Mgr. Ľubomíra Bernáta, Marianka v prospech mesta Malacky – Z25/2019
 • 5c. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 572, 574/5 a 577 v k. ú. Malacky vo vlastníctve NAFTA a.s., Bratislava v prospech mesta Malacky – Z26/2019
 • 5d. bod Návrh na odplatný prevod časti pozemku reg. „E“ parc. č. 1087/2 v k.ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v prospech obchodnej spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. - Z27/2019
 • 5e. bod Návrh na majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 4129/1, 4331, k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky a k pozemku registra „E“ parc. č. 4330/16, k. ú. Malacky v podielovom spoluvlastníctve Zuzany Vícen
 • 5f. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2865/2, 2867/1 a pozemkoch registra „E“ parc. č. 548, 588, 517, 537/1 v k. ú. Malacky na ulici Zámocká uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospec
 • 5g. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ parc. č. 3370/2 v k. ú. Malacky na ulici Pezinská uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s. – Z30/2019
 • 5h. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 6855, 6690 v k. ú. Malacky na ulici Pezinská uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech TESCO STORES SR, a.s. – Z31/2019
 • 5ch. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov na podporu financovania aktivít združenia MAS Dolné Záhorie, o.z. – Z32/2019
 • 5i. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 4332/1 v k. ú. Malacky na ulici Boženy Němcovej uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. – Z38/2019
 • 6. bod Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2019 a čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31.01. 2019 – Z33/2019
 • 7. bod Návrh na zverenie dlhodobého majetku mesta Malacky do správy rozpočtovým organizáciám MŠ Jána Kollára 896, Malacky, ZŠ Záhorácka 95, Malacky a príspevkovým organizáciám MsCSS, 1. mája 9, Malacky, AD HOC, Sasinkova 2, Malacky – Z34/2019
 • 9a. bod Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12. 2018 – Z36/2019
 • 9b. bod Informácia o doručení žiadosti k zmene ÚPI k výstavbe čerpacej stanice – Z37/2019
 • 10. bod Rôzne
 • 11. bod Interpelácie a podnety

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
23.09.2020 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
24.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.09.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja
28.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
29.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
29.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
30.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
12.10.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
13.10.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

Kategórie videií: