Malacky MsZ | zastupitelstvo.sk

Malacky MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky


 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia, návrhová komisia, overovatelia
 • 2. bod Správa o plnení uznesení
 • 3a. bod Správa z kontroly – vyčíslenie dotovaných prostriedkov do športovej činnosti pre mládež formou úľavy z prenájmov športovísk organizáciou AD HOC Malacky za rok 2019
 • 3b. bod Správa z kontroly plnenia uznesení za II. polrok 2019
 • 4. bod Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy: Návrh VZN mesta Malacky o určení názvu ulice na území mesta Malacky
 • 5. a 6. bod Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2019 + Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2019
 • 7. bod Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 2019
 • 8. bod Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2020
 • 9. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
 • 10. bod Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12. 2019
 • 11. bod Rôzne
 • 12. bod Interpelácie a podnety + Záver

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
14.07.2020 | 16:30 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ BA Rača

 
29.07.2020 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií: